О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 518

 

гр.Варна,    08 .09.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и седемнадесета  година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ

      ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                                                                                     

като разгледа  докладваното от съдия Г. Йовчев в.т.д. № 447 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК. Образувано е по въззивна жалба с вх. 4953/18.08.2017г. по вх.рег. на ВапС, подадена от Т.С.Г., в качеството ѝ на законен представител на М.Т.Г.,***, чрез адв. Б., срещу решение № 114/23.06.2017г., постановено по т.д. № 84/2016г. по описа на ОС – Добрич постановено по реда на чл. 247 ГПК.

При извършване на проверка по смисъла на чл. 267, ал. 1 ГПК, съдът установи, че въззивната жалба е депозирана в законоустановения срок, от надлежната страна, чрез надлежно упълномощен процесуален-представител и същата отговаря на законвите изисквания.

След размяна на книжата е депозиран писмен отговор от К.Д.С., чрез адв. Т.. След проверка редовността на постъпилия писмен отговор, съдът установи, че същият е депозиран при условията на чл. 62, ал. 2 ГПК, но не отговаря на законовите изисквания с оглед липсата на доказателства за представителната власт на адв. Т..

Предвид изложеното по-горе, настоящият състав на съда счита, че производството по в.т.д. № 447/2017г. по описа на ВАпС следва да бъде прекратено, а делото върнато на администриращия съд за изправяне на горепосочените непълноти досежно постъпилия по въззивната жалба писмен отговор от К.С..

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 447/2017г. на ВАпС.

ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за предприемане на необходимите действия съобразно изложеното по-горе, след което делото да се изпрати обратно на Апелативен съд – гр. Варна за разглеждане на въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: