Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

 

    №203/гр. Варна, 02.08.2018 г.

                                                          

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито съдебно заседание на втори август през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                       ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                    ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия Георги Йовчев в.т.д.№447/2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба на „ЮЛА ВАРНА” ООД, ЕИК 200574253, със седалище гр. Варна, чрез адв. Е.П. срещу решение № 585/18.07.2018 год., постановено по т.д.№1003/2018  год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ №20180613145659 от 19.06.2016г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията за вписване на промени в основните обстоятелства по партидата на „ЮЛА ВАРНА” ООД, ЕИК 200574253, със седалище гр. Варна.

В предявената до съда жалба се излага, че съдебният акт е неправилен. Твърди се, че от представените със заявлението протокол от проведено общо събрание на съдружниците и актуалния дружествен договор се установява актуалния размер на притежаваните от всички съдружници дялове, поради което самостоятелно заявяване на тези обстоятелства, не е необходимо.

Апелативният съд, като се запозна с жалбата и доказателствата по делото намира, че жалбата е процесуално допустима, подадена е срещу решение на Окръжния съд по чл. 25, ал. 4 от ЗТР, за което законът е предвидил обжалване пред Апелативния съд, като е спазен седемдневния срок.

Разгледана по същество, жалбата е основателна, поради следните съображения:

            Предмет на обжалване пред Варненския окръжен съд е отказ на длъжностното лице по регистрацията рег. №20180613145659 от 19.06.2018 г., за вписване на промени в обстоятелствата – вписване на нови съдружници Вадим А и Мария Аа и прехвърляне на всички притежавани от съдружника Еджуотър холдинг сървисез“ АД дружествени дялове.               Отказът е на основание чл.24 от ЗТР и е мотивиран с това, че към заявлението не е представен документ, удостоверяващ съществуването на чуждестранното юридическо лице – съдружник, с представените към заявлението пълномощни от съдружниците за адв. П. не му е предоставено правомощие да взима решение относно освобождаване на съдружник и да дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове, както и че не е заявена промяна в дяловото участие на съдружника Л А.            Първоинстанционния съд е приел, че заявените промени в обстоятелства, касаещи промяна в членския състав на съдружниците и прехвърляне на дружествени дялове, подлежат на вписване, като са представени всички изискуеми документи, а именно: доказателство за заплатена държавна такса, протокол от ОС на съдружниците, договори с нотариална заверка на подписа; решение на съдружниците на юридическото лице – прехвърлител на дружествени дялове; актуален дружествен договор, като мотивите на длъжностното лице за представяне на удостоверение за актуално състояние на дружеството, отправило предизвестие за напускане, не намират законово основание. Тези изводи се споделят изцяло и от настоящата инстанция.                                                                                                                                     За да потвърди обжалвания отказ обаче, съдът е приел, че не е заявена промяна в обстоятелствата относно дяловото участие на съдружника, чието дялово участие се увеличава чрез придобиването на нови дялове, което води до невъзможност за длъжностното лице да добавя нови данни или да променя заявените за вписване данни, като този пропуск, не подлежи на отстраняване по реда на чл.22, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ.                                                                                  Този извод на съда е неправилен.                                                                             Съгласно чл.122 и чл.129, ал.2 от ТЗ, приемането на нови съдружници и прехвърлянето на дружествени дялов, подлежи на вписване в Търговския регистър. Обстоятелствата относно приемането на новите съдружници и прехвърлянето на дружествените дялове от „Еджуотър холдинг сървисез“ АД на съдружника Л А и на новите съдружници Мария Аа и Вадим А, са надлежно заявени в полета 19 и 24 от подаденото по елекронен път заявление А4, с посочване размера на прехвърлените дялове.      Съобразно разпоредбата на чл.119, ал.2 от ТЗ, при учредяване на дружеството в регистъра се вписват данните по точки 1, 2, 3, 4 и 6 на чл.115 от ТЗ. Размерът на дружествените дялове, с които съдружникът участва в капитала, по смисъла на чл.115, т.5 от ТЗ, следва да се съдържа в дужествения договор, но по аргумент от чл.119, ал.2 от ТЗ, не подлежи на вписване в Търговския регистър.                                                                                                                В случая, в представения актуален дружествен договор са посочени притежаваните от всички съдружници дружествени дялове и техния размер, поради което незаконосъобразно длъжностното лице и съдът потвърдил обжалвания отказ са приели, че следва да бъде заявен за вписване и размера на дружествения дял на съдружника Л А.                                                   По изложените съображения съдът намира, че следва да отмени обжалваното решение на Варненския окръжен съд, както и отказа на длъжностното лице от Агенцията по вписванията и следва да даде задължителни указания за вписване на заявените обстоятелства по партидата на дружеството – жалбоподател.

            Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 585/18.07.2018 год., постановено по т.д.№1003/2018  год. по описа на ОС – Варна, с което е потвърден отказ №20180613145659 от 19.06.2016г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията за вписване на промени в основните обстоятелства по партидата на „ЮЛА ВАРНА” ООД, ЕИК 200574253, със седалище гр. Варна и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ №20180613145659 от 19.06.2016г. на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията за вписване на промени в основните обстоятелства по партидата на „ЮЛА ВАРНА” ООД, ЕИК 200574253.

УКАЗВА на Агенцията по вписванията да впише промени в обстоятелства по заявление вх. №20180613145659, по партидата на „ЮЛА ВАРНА” ООД, ЕИК 200574253, със седалище гр. Варна.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: