Р Е Ш Е Н И Е

 

№    82                                     30 март         2016год.                           гр.Варна

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д  А

Апелативен съд – Варна                                    Търговско  отделение

на 30-и март                                                                              2016 год.

в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

 ДАРИНА МАРКОВА

  НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

Като разгледа  докладваното от РАДОСЛАВ СЛАВОВ въззивно т.д.№ 448 по описа за 2015г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.247 ГПК.

Постъпила е молба от „ЦБА” АД гр.Варна, чрез процесуален представител -въззивник по т.д. №448/2015год. по описа на ВАпС, за поправка на очевидна фактическа грешка и изменение на постановеното решение по посоченото дело в частта за разноските. Според молителя, в решението е допусната явна фактическа грешка, в частта относно  невключването във възражението за съдебно прихващане на сумата от 6 022,27лв. с ДДС по фактура  № 1000000664/22.02.2013год., представляваща премия регионален маркетингов бюджет. Твърди, че в мотивите на съдебното решение съдът е приел, че възражението за прихващане е основателно и за сумата по посочената фактура, но в диспозитива на съдебния акт сумата от 6 022,27лв. не е включена.  Излага, че при прибавяне на сумата към общия размер на уваженото в диспозитивната част възражение за прихващане, се получава сумата от 45312,41лв., с който размер следва да бъде редуцирано насрещното вземане на ищцовата страна. Увеличението на сумата с която се редуцира размера на исковата претенция, води до изменение на присъдените в полза на ищеца разноски, поради което отправят молба за изменение на решението и в частта му за разноските.

Предвид изложеното, счита, че са налице предпоставките за поправка на явна фактическа грешка в постановеното решение, както и за изменение на решението в частта му за разноските.

Насрещната страна, чрез писмено становище на процесуален представител, изразява становище за неоснователност на молбата, по изложени съображения.

Съдът счита, че е допуснал  посочената в молбата очевидна фактическа грешка в постановеното решение по делото, поради следните съображения:

Очевидна фактическа грешка е налице, когато действително формираната воля на съда не съответства в писмения текст на решението, респективно, когато е налице противоречие между мотивите и диспозитивната част на решението относно спорния предмет. В настоящият случай съдът счита, че е налице несъответствие между формираната воля в съобразителната част на решението и изписаното в неговата диспозитивна част, а именно:

В съобразителната част на решението /стр.11 от решението, стр.67 от делото, на редове 25-30 от горе надолу/, съдът е формирал извод, че сумата от 6 022,27лв. с ДДС по фактура  № 1000000664/22.02.2013год., представляваща премия регионален маркетингов бюджет е дължима и следва да бъде присъдена.

Видно е от съдържанието на диспозитивната част на решението /стр.14 от решението, стр.70 от делото,/, че сумата 6 022,27лв. с ДДС по фактура  № 1000000664/22.02.2013год., не е включена в сумата от 39 290,14лв., с която е извършено съдебно прихващане и която  представлява общия  сбор на уважените вземания на „ЦБА” АД срещу „Добруджански хляб”АД, представляващи дължими премии и бонуси. Това е различно от формираната воля в съобразителната част от решението- да бъде присъдена на ответното дрружество и сумата 6 022,27лв. с ДДС по фактура  № 1000000664/22.02.2013год.  Безспорно, това несъответствие между посочената част от мотивите и диспозитивната част от решението представлява ОФГ и следва да бъде отстранена по съответния ред. Така, след присъждане на сумата от 6 022,27лв., диспозитивната част на решението следва да бъде изменена по следния начин:

На ред 1-ви от стр.70 вместо сумата от 118 632,90лв. следва да се чете сумата 112 610,63лв.  На ред 18 вместо сумата 39 290,14лв. да се чете сумата 45 312,41лв.  На ред 5-ти от долу нагоре, след израза търговски обект, да се чете: сумата от 6 022,27лв. с ДДС по фактура  № 1000000664/22.02.2013год., представляваща премия регионален маркетингов бюджет.

Съдът счита, че молбата за поправка на ОФГ следва да бъде уважена и относно частта от диспозитива, касаеща присъдените разноски.

По направените искания за присъждане на съдебно-деловодни разноски, съдът съобрази следното: С определение по реда на чл.248, на ищеца са присъдени разноски в размер на 14 117лв. След извършена редукция, във връзка с установения размер на частична неоснователност на иска, за окръжния съд следва да бъдат присъдени разноски в размер сумата от 10 023,07лв., като посочената на ред 5 от горе на долу сума от 10 601,87лв. се явява очевидна фактическа грешка и следва да бъде поправена, като вместо нея се чете: сумата от 10 023,07лв. За настоящата инстанция са представени доказателства за извършени разноски в размер на 5 000лв.-за адвокатски хонорар. След извършена редукция, на въззиваемата страна следва да бъдат присъдени разноски в размер на 3 550лв. Предвид изложеното, сумата от 3 755лв. на ред  трети от горе надолу от страница 71 се явява очевидна фактическа грешка, която следва да бъде поправена, като вместо нея се чете:-сумата от 3 550лв.

Предвид изложеното, следва да бъде допусната поправка на очевидни фактически грешки  в посочения по-горе смисъл.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                                        Р  Е  Ш  И  :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидни фактически грешки в постановеното на 14.12.2015год.  решение № 329 по в.т.д. № 448/2015год. по описа на ВАпС в следния смисъл:

На стр.70: На ред 1-ви от горе надолу вместо сумата от 118 632,90лв. следва да се чете сумата 112 610,63лв.

На ред 18 вместо сумата 39 290,14лв. да се чете 45 312,41лв.

На ред 5-ти от долу нагоре, след израза „търговски обект”, да се чете: сумата от 6 022,27лв. с ДДС по фактура  № 1000000664/22.02.2013год., представляваща премия регионален маркетингов бюджет:

На ред 5 от горе на долу вместо сумата от 10 601,87лв. се чете: сумата от 10 023,07лв.

На стр.71 на ред 3-ти от горе надолу, вместо сумата от 3 755лв. се чете:-сумата от 3 550лв.

Решението подлежи на обжалване пред  Върховния касационен съд в едномесечен срок от получаване на съобщението от страните.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                       2.