Р Е Ш Е Н И Е

№      329/ 14.12.2015 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 04.11.2015 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ        

ЧЛЕНОВЕ:    ДАРИНА МАРКОВА 

                       НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

при секретаря Е.Т.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 448 по описа за  2015 год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по чл.258 ГПК.

Постъпила е жалба от „ЦБА”АД гр.Варна, чрез процесуални представители–ответник по т.д. № 256/2014год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение по делото, в неговите осъдителни части. Счита решението за неправилно- като постановено в противоречие с материалния закон, при допуснати съществени процесуални нарушения, както и поради  необоснованост на същото, по изложени подробни съображения. Основните са срещу изводите на съда, които са довели до отхвърляне на направените възражения за прихващане на въззивника със суми, представляващи премии, уговорени в кондиционния лист към сключения между страните договор. Предвид изложеното, обжалва решението в частта с която се отхвърля предявеното от „ЦБА” АД, ЕИК-202420609 гр.Варна, срещу “Добруджански хляб” АД, ЕИК-124121775, възражение за прихващане със сумата от 172 656.32 лева с ДДС, представляваща дължима сума в размер на 90598.17 лева с ДДС премия CBA loyalty; сума в размер на 48 671 лева с ДДС бонус увеличение; сума в размер на 10 463.19 лева с ДДС регионална административна премия; сума в размер на 3313.49 лева с ДДС премия за подържане на асортимент на хляб „Вита”; сума в размер на 12 860.05 лева с ДДС представляваща премия регионален маркетингов бюджет; сума в размер на 5700 лева с ДДС, представляваща премия за сътрудничество в новооткриващ се търговски обект /входна такса обект/; премия липса на просрочие в размер на 1050 лева с ДДС по договор No-270/25.10.2011 година.

 С жалбата се иска неговата отмяна в обжалваната част и постановяване на ново, с което възраженията за прихващане бъдат уважени изцяло, респективно, искът за заплащане на присъдените суми да бъде отхвърлен.

Насрещната по жалбата страна-„Добруджански хляб”АД  гр.Добрич, чрез писмен отговор на процесуален представител, оспорва жалбата като неоснователна, по изложени съображения.

В съдебно заседание жалбата се поддържа, съответно оспорва чрез процесуални представители, както и чрез представени писмени становища на същите.

След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното, относно обжалваната част от решението: 

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по предявени искове от “Добруджански хляб” АД, гр.Добрич, срещу „ЦБА” АД, гр.Варна, за заплащане на сумата от 157 923.04 лева, представляваща незаплатена продажна цена за доставен хляб и хлебни изделия, на осн. чл.327 ТЗ, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на исковата молба – 07.02.2014 година до окончателното изплащане на задължението.

В исковата си молба ищецът „Добруджански хляб” АД излага, че с ответника са се намирали в трайни търговски отношения по изпълнение на договор за доставка на хляб и хлебни изделия. Договорът има действие за всички продукти, предлагани от доставчика и включени в неговата ценова листа. Търговските условия по сделката – срок на плащане, отстъпки, премии и др. страните са уредили в кондиционен лист, представляващ Приложение 2 от договора. Съгласно това приложение фактурите за извършените доставки на хляб и други хлебни продукти, издадени от доставчика на купувача следва да бъдат заплатени от последния в срок до 45 работни дни, считано от тяхното приемане. За всяка от извършените доставки „Добруджански хляб” АД е издавало надлежна фактура приета за плащане от ответното дружество. На 31.01.2013 година е налице преобразуване на дружеството. Въпреки договореното отложено плащане купувачът по договора системно не е изпълнявал задължението си да заплаща доставените стоки и е в постоянна забава на паричното си задължение. Към датата на подаване на исковата молба купувачът има задължение към ищеца в размер на 157 923.04 лева с вкл.ДДС, както и върху всяка фактура се дължи лихва. Моли съда да постанови решение, с което осъди ответника да заплати сумата от 157 923.04 лева, представляваща незаплатена продажна цена за доставен хляб и хлебни изделия, на осн. чл.327 ТЗ, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на исковата молба до окончателното изплащане на задължението.          

С писмения отговор на исковата молба  ответникът оспорва предявените искове. Не оспорва твърдението, че на 25.10.2011 година е сключен договор за доставка на хляб и хлебни изделия и че договорът е прекратен. Оспорва обстоятелството, че търговските условия са уредени само в Приложение 2, както и че е приел фактурите за плащане. Твърди, че претенциите са погасени с парични задължения по издадени от „ЦБА” АД фактури. Претендираното вземане е погасено и чрез извършено прихващане с вземания по издадени фактури във връзка с остойностен в същите паричен еквивалент на различни премии и бонуси, уговорени в полза на купувача в кондиционния лист  и/или към общите условия на ЦБА към договора за доставка. Основанието за начисляване на премиите и бонусите от ответното дружество като купувач, за заплащането им от доставчика, произтича от следното:

В чл.4 ал.1 от сключения договор за доставка е уговорено, че в кондикционния лист /прил. №2/ към договора за доставка, се описват бонусите и премиите и другите търговски условия на доставката. Съгласно чл.26 и чл.27 от договора за доставка, същият се сключва при действието на общите условия на купувача. В чл.21 от договора е уговорено, че доставчикът се задължава да заплаща на купувача премии, описани в ОУ след определянето им по размер  в кондиционния лист, за които премии купувачът  издава фактура, със срок за плащане 7 календарти дни след получаването. Премиите и бонусите в полза на купувача се формират процентно на месечен, или тримесечен период върху целия нетен оборот, реализиран от доставчика в търговските обекти на купувача, посочени в приложение № 1, неразделна част от договора за доставка.

         Във връзка с търговските си отношения с „Добруджански хляб” АД по договора за доставка от 25.10.2011 година ответникът е начислил на ищцовото дружество премии и бонуси, за които е издало фактури  и изготвило протоколи за прихващане както следва:

-С фактура No-1000001370/26.03.2013 година за сумата от 90 598.17 лева с ДДС е начислена премия “CBA loyality”, предвидена в т.121 от ОУ за доставка. . Размерът на премията е начислен върху целия нетен оборот , реализиран от доставчика за периода от 21.10.2011 година  /датата на която е подписан кондикционния лист и са започнали търговските взаимоотношения/ до 30.03.2013 година, при процентна ставка в размер на 2.3% върху 3 303 700.88 лева като са прихванати насрещни вземания на „Добруджански хляб” АД  по фактури, посочени в протокол за прихващане от 27.03.2013 година.

-С фактура No-1000017418/18.01.2013 година за сумата от 24145.14 лева с ДДС е начислен бонус оборот.

-С фактура No-1000017092/15.01.2013 година за сумата от 525.41 лева е начислена от ответното дружество „регионална административна премия”.

-С фактура No-1000017200/17.01.2013 година за сумата от 671.31 лева с ДДС е начислена премия за подържане на асортимента. Със сумите по изброените фактури, посочени в протокол за прихващане от 22.01.2013 година, са прихванати насрещни вземания на доставчика.

-С фактура No-1000000436/21.02.2013 година за сумата от 720.11 лева с ДДС е начислена премия за подържане на асортимент. -С фактура No-100000236/18.02.2013 година е начислена премия „липса на просрочия”.

-С фактура No-1000000188/18.02.2013 година за сумата от 2492.71 лева е начислена регионална административна премия.

-С фактура No-1000017629/25.01.2013 година за сумата от 2290 лева с ДДС е начислена регионална административна премия. Паричните вземания са посочени в протокол за прихващане от 25.02.2013 година.

         -С фактура No-1000001587/16.04.2013 година за сумата от 2541.59 лева с ДДС е начислена регионална административна премия. С фактура No-100001690/17.04.2013 година е начислена сумата от 1005.71 лева премия за подържане на асортимент. С фактура No-1000002137/19.04.2013 година е начислена сумата от 24526.01 лева с ДДС за бонус увеличение. С фактура No-1000002186/23.04.2013 година е начислена сумата от 2506.58 лева премия регионален маркетингов бюджет. С фактура No-1000001382/26.03.2013 година е начислена сумата от 1309.39 лева за премия регионален маркетингов бюджет. Сумите са прихванати с протокол за прихващане от 25.04.2013 година.

-С фактура No-1000001364/22.03.2013 година за сумата от 900 лева е начислена премия за сътрудничество в новооткриващ се търговски обект. С фактура No-1000001363/22.03.2013 година за сумата от 3021.91 лева с ДДС е начислена премия регионален маркетингов бюджет. -С фактура No-1000000656/22.03.2013 година за сумата от 4800 лева с ДДС е начислена премия за сътрудничество в новооткриващ се търговски обект. -С фактура No-1000000664/22.02.2013 година е начислена премия регионален маркетингов бюджет за сумата от 6022.27 лева. -С фактура No-1000001040/19.03.2013 година е начислена сумата от 2612.54 лева регионална административна премия. -С фактура No-1000001126/20.03.2013 година е начислена сумата от 916.63 лева за премия за подържане на асортимента. Посочените вземания са обективирани в протокол за прихващане от 25.03.2013 година. Цитираните фактури и протоколи за прихващане са били изпратени на електронната поща на доставчика, както и на хартиен носител с писмо с обратна разписка. Ищцовото дружество не е възразило срещу размера на определените премии и бонуси и срещу прихващането в срока по общите условия. Общият размер на начислените от купувача бонуси и премии е в размер на 172656.32 лева с ДДС. Тъй като претендираните суми са погасени чрез прихващанията по протоколите вземането не съществува.

 В условията на евентуалност се прави възражение за прихващане на претендираната сума със сумата от 172 656.32 лева, която е формирана от посочените фактури.         

         С допълнителната искова молба ищецът оспорва направеното прихващане, както и възражението за прихващане, като твърди, че не дължи на ответника  сумата 172 656,32лв., по посочените с отговора фактури и оспорва извършеното въз основа на тях прихващане на насрещни вземания. Оспорва твърдението, че ищецът не е възразил срещу издадените фактури, от което се прави извод, че се е съгласил със същите. С нот. Покана изпратено до ответника, дружеството е върнало като недължими и е оспорило всички фактури, които са му били известни. Излага, че протоколите за прихващане не са подписани от „Добруджански хляб”АД и не могат да постигнат целените с тях последици.

Оспорва начислената и фактурирана премия “CBA loyality” /организация на пазара/, поради това, че такава дейност не е осъществявана от ответната страна по време на договора, а и стойността на същата тази премия не е ясно как е определена. Възразява срещу определения процент от 2,3%, каот твърди, че съгласно ОУ, премията по т.121 не е дължима върху реализирания оборот. Прави аналогични възражения  и по останалите фактури. Относно фактурите „Липса на просрочие” твърди, че към момента на издаването, ответното дружество е било в забава и не е заплащало преди настъпване на съответния падеж. Относно фактурираните премии „поддържане на асортимент”, „Регионален маркетингов бюджет” и др.-същите са недължими, тъй като не е спазена методиката за тяхното правилно изчисляване  и договореносттите между страните. По изложените съображения оспорва изцяло направеното от ответното дружество възражение за прихващане на суми като неоснователно.

         В допълнителен отговор на ДИМ, ответното дружество оспорва направените възражения:

         Относно     премията „CBA loyalty” излага, че е уговорена в чл.121 от ОУ към договора за доставка. Размерът на същата е определен по начина посочен в приложение № 2, а премията се дължи за т.н. „организация на пазара”, доколкото доставчика не разполага със собствена търговска мрежа, чрез която да пласира стоката си.

         Оспорва и направените възражения по начисляването  на останалите възражения и бонуси, понеже същите са правилно изчислени, при спазване на методиката за изчисление.

С определение от з.з. № 2139/2014год. са приети за разглеждане предявените искове от „Добруджански хляб”АД срещу „ЦБА”АД за заплащане на сумата 157 923,04лв. представляваща незаплатена продажна цена за доставен хляб и хлебни изделия, на осн. чл. 327 ТЗ. Със същото определение е прието за съвместно разглеждане направеното от ответника възражение за прихващане със сумата от 172 656.32 лева с ДДС, представляваща дължима сума в размер на 90598.17 лева с ДДС премия CBA loyalty; сума в размер на 48671 лева с ДДС бонус увеличение; сума в размер на 10463.19 лева с ДДС регионална административна премия; сума в размер на 3313.49 лева с ДДС премия за подържане на асортимент на хляб „Вита”; сума в размер на 12860.05 лева с ДДС представляваща премия регионален маркетингов бюджет; сума в размер на 5700 лева с ДДС, представляваща премия за сътрудничество в новооткриващ се търговски обект /входна такса обект/; премия липса на просрочие в размер на 1050 лева с ДДС. С постановеното решение, съдът е уважил исковата претенция заплащане на сумата 157 923,04лв. представляваща незаплатена продажна цена за доставен хляб и хлебни изделия и е отхвърлил предявеното от „ЦБА” възражение за прихващане със сумата 172 656,32лв., по изложени в съобразителната част съображения.

С въззивната жалба се обжалва постановеното решение в частта му, с която се отхвърля предявеното от „ЦБА” възражение за прихващане със сумата 172 656,32лв. Същата оформя и предмета на настоящето въззивно производство.

Съдът, след съвкупна преценка на представените по делото доказателства приема за установено следното от фактическа и правна страна, относно обжалваната част от решението:

Не е спорно между страните относно: сключването на 25.10.2011 година между „Добруджански хляб” АД и „ЛЖ” ООД /преобразувано в „ЦБА”АД/ на договор No-270 за доставка на хляб и хлебни изделия, чието действие е продължило до края на месец април 2013 година, когато е прекратено по реда на чл.33 от договора с писмено предизвестие от ищеца.

Според договора, ищецът е поел задължението да доставя на ответника, в качеството му на купувач стоки в търговската му мрежа по заявка на купувача, при Общите условия за доставка на стоки в търговската  мрежа на ответника и уговореното в кондиционния лист към Приложение 2. Търговските условия, уговорени в кондиционния лист важат за календарната година, в която е подписан договора, като в началото на всяка следваща година условията по кондиционния лист се предоговарят. Доставчикът приема и се съгласява с търговските условия, поставени от купувача и уговорени в кондиционния лист. В чл.18 от договора купувачът се е задължил да заплаща на продавача доставената стока, съгласно условията, посочени в кондиционния лист. Доставчикът се е задължил в чл.21 от договора да заплаща премии, описани в Общите условия, след определянето им по видове и размер в кондиционния лист, за които премии купувачът издава фактури. В чл.23 от договора купувачът се е задължил да публикува в рекламното си издание продуктите на доставчика в зависимост от възможностите си срещу рекламна премия. В чл.24 от договора доставчикът се е съгласил, че купувача може да приспада свои претенции, чрез прихващане, като купувачът уведомява доставчика относно тези приспадания с протокол за прихващане, който се подписва двустранно. Съгласно чл.26 от договора доставчикът декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема при условията на договора, като при противоречие с общите условия и договора приоритет има договора. Съгласно чл.30 от договора ако страните не поискат писмено прекратяването му той се счита подновен за нов едногодишен срок.

От Приложение 2 /кондиционен лист/ за 2011 година се установява, че страните са уговорили заплащането на следните премии:-регионална административна премия в размер на 1%; премия за асортимент на хляб с ТМ”Вита” в размер на 5%; премия за сътрудничество за съществуващ търговски обект; премия за сътрудничество в новооткриващ се търговски обект; премия „свеж сервиз”; регионален маркетингов бюджет в размер на 4%; бонус за увеличение-за оборот над 500 000лв.-3% от същия.

От неоспореното заключение по основната експертиза се установява, че размерът на нетния оборот, реализиран от „Добруджански хляб”АД в обектите на ответното дружество, посочени в приложение № 1 по договора за доставка, за периода от 21.10.2011год. до 30.04.2013год. е в размер на 3 386 992,86лв. Съобразно ССЕ и допълнително назначена ССЕ, чиито заключения не са оспорени от страните, счетоводствата на страните са водени редовно. Съобразно провереното счетоводство на „ЦБА”АД, дружеството няма задължение към ищеца като доставчик, тъй като сумите са платени или прихванати. Съгласно вещото лице М.Петрова по мемориалния ордер от 22.01.2013 година прихващането на насрещните вземания и задължения на дружеството е извършено по фактурите, записани в протокола за прихващане от 22.01.2013 година.

Протоколите за прихващане от 25.02.2013 година; 25.03.2013 година; 27.03.2013 година и 25.04.2013 година, в които е описано намаление на задължения на „Добруджански хляб” не са намерили счетоводно отражение у ищеца.  В процеса ищецът оспорва протоколите за прихващане, респективно задълженията си по издадените фактури, въз основа на които са съставени протоколите за прихващане.  

Гореустановената фактическа обстановка обуславя следните изводи:

Между страните липсва спор, че за периода 25.10.2011 година до април, 2013 година е съществувало валидно облигационно правоотношение, по силата, на което ищецът „Добруджански хляб” АД е следвало да доставя на ответника /понастоящем/ „ЦБА” АД стоки, при условия и срокове, съобразно договореното и съгласно Общите условия.

Предмет на настоящето производство е приетото за съвместно разглеждане възражение за съдебно  прихващане на задължението на ответника със задължение на ищеца към „ЦБА” АД, възникнало въз основа на договорени премии и бонуси, уредени в Общите условия за доставка на стоки и търговска мрежа /ЦБА/ и уговореното в кондиционния лист към Приложение 2. При направеното оспорване от страна на ищеца на задължението си към купувача „ЦБА”АД, в тежест на ответната страна е да установи основанието и възникването на вземанията си към ищеца. Възражението за прихващане се основава на следните вземания на „ЦБА”АД като купувач, към доставчика „Добруджански хляб”АД: Претендира се дължимост на сума в размер на 90598.17 лева с ДДС, представляваща премия CBA loyalty; сума в размер на 48671 лева с ДДС бонус увеличение; сума в размер на 10463.19 лева с ДДС регионална административна премия; сума в размер на 3313.49 лева с ДДС премия за подържане на асортимент на хляб „Вита”; сума в размер на 12860.05 лева с ДДС представляваща премия регионален маркетингов бюджет; сума в размер на 5700 лева с ДДС, представляваща премия за сътрудничество в новооткриващ се търговски обект /входна такса обект/; премия липса на просрочие в размер на 1050 лева с ДДС.

Не се оспорва, че доставчикът се е задължил в чл.21 от договора да заплаща премии, описани в Общите условия, след определянето им по видове и размер в кондиционния лист, за които премии купувачът издава фактури. Според чл.24 от договора, купувача може да приспада свои претенции, чрез прихващане, като купувачът уведомява доставчика относно тези приспадания с протокол за прихващане, който се подписва двустранно. Съгласно чл.26 от договора , същият се сключва при действието на Общите условия. При противоречие между сключения договор и общите условия, приоритет има договора.   Според чл.27 доставчикът декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема при условията на договора.

Следователно, според уговореното, предпоставка за начисляване на премии и бонуси е същите да са предвидени в сключения между страните договор, респективно в кондиционния лист, представляващ Приложение 2, съставляващ неразделна част от договора. Съгласно договора доставчикът се е задължил да заплаща само премиите и бонусите, посочени в кондиционния лист приложен към договора, тъй като, както се посочи, в чл.26 от същия, страните са уговорили, че приоритет има договора при противоречие с общите условия. От съдържанието на  кондиционния лист се установява, че страните не са договорили възможност за начисляване от страна на купувача на премия „CBA loyalty”. Предвид оспорването на задължението от страна на ищеца, при разглеждането му по същество, следва да се направи извод, че претенцията е неоснователна. Този извод следва от изложените по-горе съображения, а именно от предвиденото предимство за прилагане на договора, спрямо ОУ.  Или, следва да се направи извод, че не е налице основание за начисляване на премия CBA loyaltу. Предвид изложеното, съдът намира, че ищецът не дължи заплащане на сумата в размер на 90598.17 лева с ДДС, представляваща начислена премия CBA loyalty в размер на 2,3% от оборота на ищеца. По същите съображения не се дължи и сумата от 1050 лева с ДДС, представляваща премия липса на просрочие, тъй като такава премия също няма уговорена и посочена в кондиционния лист. След като доставчикът не е поел задължение за заплащане на такива суми то и в полза на ответника не е възникнало ликвидно и изискуемо вземане, което да може да бъде прихванато. Възражението за прихващане, включващо посочените суми е неоснователно и следва да се отхвърли.

По отношение на останалите претенции за изискуеми вземания /Следва да се отбележи, че възражението за съдебно  прихващане прави всички претенции, предмет на същото за изискуеми/, а именно:- претенцията за сума в размер на 12860.05 лева с ДДС представляваща премия регионален маркетингов бюджет: сума в размер на 48671 лева с ДДС бонус увеличение; сума в размер на 10463.19 лева с ДДС регионална административна премия; сума в размер на 3313.49 лева с ДДС премия за подържане на асортимент на хляб „Вита”; сума в размер на 5700 лева с ДДС, представляваща премия за сътрудничество в съществуващ и в новооткриващ се търговски обект /входна такса обект/, съдът намира следното: Действително съгласно договора, търговските условия, уговорени в кондиционния лист важат за календарната година, в която е подписан договора, като в началото на всяка следваща година условията по кондиционния лист се предоговарят. Но насрещната страна не е направила възражение в този смисъл, а именно, че приложение 2 от договора е прекратило своето действие с изтичане на 2011год. Освен това, с извършеното от ищеца осчетоводяване на част от издадените от „ЦБА”АД фактури с предмет бонуси и премии през 2012 и 2013год. и извършеното прихващане на насрещните вземания и задължения на дружеството по фактурите, описани в таблици 14 и 15 изготвени от доп.ССчЕ,  същият е признал, че в търговските отношения между страните, кондиционният лист от 2011год. е продължил своето действие. Предвид изложеното, посочените насрещни претенции формиращи възражението за прихващане, следва да бъдат разгледани относно тяхната основателност, респективно дължимост.

Вещото лице по допълнителната ССчЕ М.Петрова е установило, че ищецът е осчетоводил следните фактури, издадени от ответника и с тях е намалил вземането си към „ЦБА”АД /табл.14/:

-Фактура No-1000017418/18.01.2013 година за сумата от 24145.14 лева с ДДС - начислен бонус оборот.

-Фактура No-1000017092/15.01.2013 година за сумата от 525.41 лева -начислена от ответното дружество „регионална административна премия”.

-Фактура No-1000017200/17.01.2013 година за сумата от 671.31 лева с ДДС - начислена премия за подържане на асортимента.

-Фактура No-1000017629/25.01.2013 година за сумата от 2290 лева с ДДС -начислена регионална административна премия.

-Фактура No-1000000436/21.02.2013 година за сумата от 720.11 лева с ДДС е начислена премия за подържане на асортимент.

Фактура No-1000000188/18.02.2013 година за сумата от 2492.71 лева – начислена регионална административна премия.

-Фактура No-1000001040/19.03.2013 година - начислена сумата от 2612.54 лева регионална административна премия.

-Фактура No-1000001126/20.03.2013 година - начислена сумата от 916.63 лева за премия за подържане на асортимента.

Фактурите са на обща стойност 34 374,80лв. Според изготвената таблица № 15, допълнителната ССЕ е констатирала следните записвания в счетоводството на „Добруджански хляб”АД. По посочените фактури издадени от купувача, са признати и осчетоводени задължения към същия, като с посочения размер от 34 374,80лв. ищеца е погасил своите задължения чрез намаляване на своите вземания от извършени доставки, към ответното дружество в същия размер. Понеже по посочените фактури ищецът е погасил своите задължения, чрез неоспорено прихващане на свои вземания, възражението за прихващане, основаващо се на посочените фактури се явява неоснователно и следва да се отхвърли.

Следователно, по осчетоводените фактури, издадени от ответното дружество, ищецът е погасил изцяло задължението си, чрез прихващане на свои вземания от купувача, поради което съдържащите се по същите вземания са погасени.

Така претендираната сума по  Фактура No-1000017418/18.01.2013 година -сумата от 24145.14 лева с ДДС - начислен бонус оборот, следва да се остави без уважение. Също следва да се оставят без уважение, възраженията за прихващане, основаващи се на останалите осчетоводени от ищеца фактури, описани в таблица 14, поради извършено прихващане със сумите по тях.

 Предвид изложеното, претенциите по посочените осчетоводени фактури, описани в таблица 14, респективно възражението за прихващане, в частта му, което се основава  на тях, следва да се отхвърли.

Относно основателността на претенцията по останалите неосчетоводени  фактури, посочени в таблица 14: По горе съдът изложи съображения за неоснователност на претенциите, които не се основават /не се съдържат/ в кондиционния лист.

 Относно останалите фактури с предмет бонуси и премии, съдържащи се  и издадени въз основа на договореностите по приложение 2 /кондиционния лист/,  съдът съобрази следното:

С фактура No-1000002137/19.04.2013 година е начислена сумата от 24526.01 лева с ДДС за бонус увеличение /оборот/ за първото тримесечие на 2013год. Съобразно кондиционния лист, при достигане на ниво 500 000лв., бонуса е в размер на 3%. При установен от ССчЕ оборот от 648 170,12лв., бонус оборот е в размер на 19 445,10лв. без ДДС, съответно сумата от 23 334,12лв. с ДДС. Следователно, претенцията по възражението за прихващане-сумата от 24 526,01лв. е неточна, като възражението за прихващане следва да бъде уважено в установения от допълнителната ССЕ размер -23 334,12лв. Или, от претендираната обща сума от 48671лв. по двете фактури по които е начислен бонус оборот, следва да бъде  уважен по неосчетоводената фактура No-1000002137/19.04.2013 год за сумата от  23 334,12лв.

Относно претенцията по останалите фактури, неосчетоводени от ищеца описани в таблица 14:.

         -По фактура No-1000001587/16.04.2013 година за сумата от 2541.59 лева с ДДС - начислена регионална административна премия. Такава премия е предвидена в кондиционния лист и представлява 1% от оборота без ДДС. Съобразно заключението на доп. ССЕ-табл.7 размерът на премията е сумата от 2 614,69лв., поради което начислената сума по фактурата следва да се приеме. Възражението за прихващане в размер на начислената сума от 2451,59лв. се явява основателно и следва да бъде уважено.

         В приложение 2 на сключения договор-кондиционния лист, страните са се договорили на дължаща се от доставчика премия за асортимент на хляб с т.м.„Вита” в размер на 5% от оборота.

  По фактура No-100001690/17.04.2013 година е начислена сумата от 1005.71 лева с начислен ДДС-премия за подържане на асортимент марка „Вита”.  Според заключението на доп.ССЕ –табл.7,  действително дължимият размер на премия асортимент м.”Вита” е 967,24лв., изчислен съобразно определените в конд.лист 5% върху оборота без ДДС от хляб м.”Вита” за м.март 2013год. 16 120,61лв. Предвид изложеното, като дължимо и изискуемо вземане по посочената фактура, следва да се присъди сума в размер на 967,24лв. с нач.ДДС.

Според доп. ССчЕ, С фактура No-1000000664/22.02.2013 година е начислена премия регионален маркетингов бюджет за сумата от 6022.27 лева. Според заключението, стойността е определена като разлика между изчислената стойност от 17 938,27лв. с ДДС и издадените през 2012год. фактури за 11 916лв. /табл.8.1/, които са неоспорени от страните. Предвид изложеното, сумата е дължима и следва да бъде присъдена.

С фактура No-1000001363/22.03.2013 година за сумата от 3021.91 лева с ДДС е начислена премия регионален маркетингов бюджет. Вещото лице сочи, че сумата е изчислена правилно, според представеата справка за реализиран оборот от доставчика за периода 01: 02/2013год., без този с ТМ”Вита” и ТМ”СБА” /табл.10/.

С фактура No-1000002186/23.04.2013 година е начислена сумата от 2506.58 лева премия регионален маркетингов бюджет. Премията е определена на база реализиран оборот  в размер на 52218,48лв. за периода за м.03.2013год. Съобразно направените изчисления от доп.ССчЕ в таб.6, нетният оборот, реализиран за м.03.2013год. е в размер на 50 331,06лв. Премията, изчислена на посочената база /основа/ е в размер на 2013,24лв. без ДДС и 2 415,89лв. с ДДС, поради което следва да бъде евентуално уважена в този размер.

 С фактура No-1000001382/26.03.2013 година е начислена сумата от 1309.39 лева за премия регионален маркетингов бюджет. 

Съдът намира за основателни претенциите за посочените суми, по изброените фактури, представляваща премия регионален маркетингов бюджет. Това е така, защото същата, съобразно част VІ от ОУ-т.85 е предмет на договаряне, чийто размер относно доставната стойност  се определя в кондиционния лист. По договора страните са определили размер на премията от 4% от реализирания оборот. Страните не са оспорили така установените и от вещото лице размери на начислената премия. Предвид изложеното, претенцията относно посочените суми е основателна  в установените от ССчЕ размери и следва да бъде уважена, респективно, сумите   следва да бъдат включени в направеното възражение за прихващане.

-С фактура No-1000000656/22.03.2013 година за сумата от 4800 лева с ДДС е начислена премия за сътрудничество в новооткриващ се търговски обект. Според заключението, данъчната основа е формирана съобразно разкрити през февруари 40бр.касови места  в търговски обекти на „ЦБА”АД, посочени в таблица 1 на доп.ССчЕ.

-С фактура No-1000001364/22.03.2013 година за сумата от 900 лева е начислена премия за сътрудничество в новооткриващ се търговски обект. Според заключението, данъчната основа е формирана съобразно разкрити през февруари 3бр.касови места  в новооткриващ се търговск обект на „ЦБА”АД, посочени в таблица 1 на доп.ССчЕ.  ССчЕ е изготвила заключението си в тази част, въз основа на данни от счетоводството на „ЦБА”АД и представени свидетелства за регистрация на ЕКАФТ, като същото не е оспорено от страните относно направените констатации. В кондиционния лист страните са договорили следния размер на премия за сътрудничество: за съществуващ търговски обект 100лв. за разкриване на касово място и 250 лв. за касово място на новооткриващ се търговски обект. Предвид изложеното, начислените суми по двете фактури са съобразени с  договорената в кондиционния лист  премия за сътрудничество и с нейните размери и респективно се дължат от доставчика „Добруджански хляб”АД. Общата претенция за премия за сътрудничество по двете фактури в размер на 5 700лв. е основателна и следва да бъде уважена, респективно включена в предявеното възражение за прихващане. 

Предвид изложеното, съдебният състав намира, приетото за съвместно разглеждане възражение за прихващане за основателно до размер   представляващ сбор от установените като основателни претенции по направеното възражение за прихващане, а именно:

По фактура No-1000002137/19.04.2013 год.-с начислен  бонус оборот, се дължи сумата от  23 334,12лв.

-По фактура No-1000001587/16.04.2013 година се дължи сумата от 2541.59 лева с ДДС - начислена регионална административна премия:

  По фактура No-100001690/17.04.2013 година се дължи сума в размер на 967,24лв. с нач.ДДС -премия за подържане на асортимент марка „Вита”.

По фактура No-1000001363/22.03.2013 година се дължи  сумата от 3021.91 лева с ДДС -начислена премия регионален маркетингов бюджет.

По фактура No-1000002186/23.04.2013 година се дължи сумата от2 415,89лв. с ДДС-премия регионален маркетингов бюджет.

По фактура No-1000001382/26.03.2013 година се дължи сумата от 1309.39 лева за премия регионален маркетингов бюджет. 

-По фактура No-1000000656/22.03.2013 година се дължи сумата от 4800 лева с ДДС - начислена премия за сътрудничество за съществуващи търговски обекти.

По фактура No-1000001364/22.03.2013 година се дължи сумата от 900 лева - начислена премия за сътрудничество в новооткриващ се търговски обект.

Общата сума на насрещните претенции, приети от съда за основателни е в размер от 39 290,14лв. и следва да бъде уважена, респективно  предявеното вземане на ищеца погасено до този размер. Предвид основателността на направеното възражение за прихващане със сумата от 39 290,14лв.,  след извършеното съдебно прихващане,  искът се явява неоснователен над  сумата 118 632,90лв. до присъдената  сума 157 923,04лв.

Предвид изложеното, обжалваното решение следва да бъде отменено в съответните части

По направените искания за присъждане на съдебно-деловодни разноски, съдът съобрази следното: С определение по реда на чл.248, на ищеца са присъдени разноски в размер на 14 117лв. След извършена редукция, във връзка с установената частична неоснователност на иска, за окръжния съд следва да бъдат присъдени разноски в размер сумата от 10 601,87лв., като за разликата над тази сума, до присъдените, решението следва да се отмени. За настоящата инстанция са представени доказателства за извършени разноски в размер на 5 000лв.-за адвокатски хонорар. След извършена редукция, на въззиваемата страна следва да бъдат присъдени разноски в размер на 3 755лв.

По изложените съображения Варненският апелативен  съд                                                      

 

                                        Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение № 270 от 07.04.2015 г. постановено по т.д.№ 256/2014  г. по описа на Варненски  окръжен съд  В следните ЧАСТИ:

В ЧАСТТА с която съдът е уважил предявения иск от “Добруджански хляб” АД, ЕИК-124121775, срещу „ЦБА” АД, ЕИК-202420609, за разликата над 118 632,90лв. до присъдената сума от 157 923.04 лева, представляваща незаплатена продажна цена за доставен хляб и хлебни изделия, по договор No-270/25.10.2011 година, на осн. чл.327 ТЗ, В ЧАСТТА с която са присъдени съдебно-деловодни разноски над сумата 10 601,87лв.  И В ЧАСТТА с която е ОТХВЪРЛИЛ предявеното от „ЦБА” АД, ЕИК-202420609 срещу “Добруджански хляб” АД, ЕИК-124121775, възражение за прихващане за разликата над 133 366,18лв. до предявения размер от 172 656.32 лева с ДДС  И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТХВЪРЛЯ предявения от “Добруджански хляб” АД, ЕИК-124121775, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, 9300, ул.”23-ти септември”, 4, представлявано от Е. М. срещу „ЦБА” АД, ЕИК-202420609, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, 9000, район Аспарухово, ж.к.Аспарухово, ул.”Народни будители”, 2, ет.3, за разликата над 118 632,90лв. до присъдената сума от 157 923.04 лева, представляваща незаплатена продажна цена за доставен хляб и хлебни изделия, по договор No-270/25.10.2011 година, на осн. чл.327 ТЗ след ИЗВЪРШЕНО СЪДЕБНО ПРИХВАЩАНЕ СЪС СУМАТА 39 290,14лв., представляваща общия сбор на уважените вземания на „ЦБА”АД срещу  „Добруджански хляб”АД представляващи дължими премии и бонуси  по следните фактури и размер на уважените претенции:

-Сумата от  23 334,12лв. с начислен ДДС дължима по фактура No-1000002137/19.04.2013 год.- начислен  бонус оборот:

-Сумата 2541.59 лева с ДДС -по фактура No-1000001587/16.04.2013 година - начислена регионална административна премия:

-Сумата от 967,24лв. с нач.ДДС по фактура No-100001690/17.04.2013 година -премия за подържане на асортимент марка „Вита”.

-Сумата от 3021.91 лева с ДДС По фактура No-1000001363/22.03.2013 година -начислена премия регионален маркетингов бюджет.

-Сумата от 2 415,89лв. с ДДС По фактура No-1000002186/23.04.2013 година -премия регионален маркетингов бюджет.

-Сумата от 1309.39 лева с ДДС по фактура No-1000001382/26.03.2013 година -премия регионален маркетингов бюджет. 

-Сумата от 4800 лева с ДДС по фактура No-1000000656/22.03.2013 година - начислена премия за сътрудничество за съществуващи търговски обекти.

-Сумата от  900 лева с ДДС по фактура No-1000001364/22.03.2013 година - начислена премия за сътрудничество в новооткриващ се търговски обект.

ПОТВЪРЖДАВА РЕШЕНИЕТО в останалите части.

ОСЪЖДА „ЦБА” АД, ЕИК-202420609, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, 9000, район Аспарухово, ж.к.Аспарухово, ул.”Народни будители”, 2, ет.3, представлявано от М. М. К. да заплати на “Добруджански хляб” АД, ЕИК-124121775, със седалище и адрес на управление: гр.Добрич, 9300, ул.”23-ти септември”, 4, представлявано от Е. М. сумата от 3 755 лева, направени по делото разноски пред въззивната инстанция, на осн. чл.78, ал.1 ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок от съобщението.

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                           2.