Р Е Ш Е Н И Е

 

204/Варна, 03.08.18 г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                      ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.т.д.№ 448/2018 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.717з, ал.3 ТЗ.

Образувано по жалба от  «НИВАРА -ТРАНС» ЕООД / в несъстоятелност/ против Постановление № 40/21.05.2018 год., постановено по т.д.№ 2/2015 год. по описа на ОС – Разград, с което е възложен на Е.Н.Е. поземлен имот от масата на несъстоятелността на «Нивара-транс»» ЕООД.

По делото е постъпил отговор от синдика на дружеството, който счита жалбата за неоснователна.

За да се произнесе по спора, съдът съобрази следното:

Жалбата е депозирана от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Обжалването е предприето в срока по чл.613а, ал.3 ТЗ вр. чл.436, ал.1 ГПК. На посоченото основание, същата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Предмет на обжалване е акт на съда по несъстоятелност, постановен при условията на чл. 717з, ал.1 ТЗ, след проведена продажба по реда на чл.717а и следв. ТЗ. Обжалваното разпоредително действие е част от същинското осребряване на масата на несъстоятелността на длъжника – «Нивара-транс» ЕООД – в несъстоятелност.

Съобразно разпоредбата на чл. 717, ал. 1 от ТЗ, вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността се продават от синдика по предвидения императивен ред и съобразно решението на събранието на кредиторите по чл. 677, ал. 1, т. 8 от ТЗ.

На 23.07.2015 г. е проведено събрание на кредиторите, на което е взето решение осребряването да се извърши на цяло или на обособени части, по преценка на синдика с оглед достигане на по-висока цена, оценката на активите да се извърши по метода на чистата и ликвидационната стойност, избран е оценител и е определено възнаграждението му.

С оглед отказа на избрания от събранието оценител „Хемус консултинг“ ЕООД да изготви оценка на имуществото на длъжника, по искане на синдика и на кредитора „Агро Био Пауър“ ЕООД, съдът по несъстоятелността е свикал няколко поредни събрания с дневен ред по чл. 677, ал. 1, т.8 от ТЗ, съответно за 24.11.2015 г., 18.12.2015 г. и 12.01.2016 г., но поради неявяване на кредитори, решения не са взети.

Предвид невъзможността за вземане на решение по горепосочения дневен ред, съобразно приложимата в случая разпоредба на на чл. 677, ал. 4 ТЗ, синдикът е избрал за оценител инж. Димитър Павлов Д. ***, притежаващ сертификат за оценка на недвижими имоти №100100863 от 14.12.2009 г. (л.611), като е уведомил съда по несъстоятелността, с месечния си доклад за периода 08.01.2016 г. - 08.02.2016 г. (л.560).

Изготвеният от инж.Димитър Д. оценителски доклад е представен от синдика с молба от 28.03.2016 г. Видно от съдържанието на доклада, общата ликвидационна стойност на имотите, включени в оценената обособена част от масата на несъстоятелността на “НИВАРА - ТРАНС“ ЕООД - в несъстоятелност е 105 000 лв., а общата приемлива пазарна стойност е 124 000 лв., поради което определената начална тръжна цена, съответства на решението на събранието на кредиторите.

Въз основа на тази оценка и по реда на чл.716, ал.2 от ТЗ, съдът с определение № 163 от 13.05.2016 г. е разрешил на синдика да продаде чрез търг с тайно наддаване оценената обособена част при начална тръжна цена в размер на 118 000 без включен ДДС.

С определение от 24.10.2016 година, съдът е разрешил на синдика продажбата на тази част поради неявяване на купувачи на първата продан да се извърши с търг с явно наддаване с начална цена, равна на 80% от оценката, изготвена от лицензирания оценител /л.583-608/.

С молба от 12.12.2016 година синдика е уведомил съдът, че проданите са обявени за несъстояли се поради неявяване на купувачи.

След спиране на производството по несъстоятелност и възобновяването му с молба от 14.02.2018 година синдика уведомява съда за уведомяване на оценителя „Аспект“ ООД, като предложил същото да оцени вещите. На 22.02.2018 година с молба синдика /л.947/ моли съда да свика ОС на кредиторите. Съдът, с определение /л.950/ свиква събрание на кредиторите на 06.03.2018 година, като видно от протокола, на осн. юл.677, ал.4 ТЗ на синдика са възложени реда и начина за осребряване на имуществото, определяне на оценител и възнаграждение.

На 23.03.2018 година синдика е поискал разрешение , а съдът с определение от 23.03.2018 година е разрешил на синдика  да продаде чрез търг с тайно наддаване оценената обособена част при начална тръжна цена в размер на 35620 лева съобразно оценителския доклад .

 На 21.05.2018 г., тръжната документация за насрочения търг, обявлението за продажба, доказателства за публикуване в специалния бюлетин на МИ и протокола с констатациите за надлежното разгласяване на обявлението са представени пред съда по несъстоятелността.

При упражняване на контрола във фазата на осребряване на имуществото, съдът по несъстоятелността, преди да възложи имуществото на обявения купувач, следва да провери дали всички действия на синдика, следващи разрешението за продажба, са извършени в съответствие с установената от закона процедура, включително изпълнението на задължението за внасянето на цената.

Наведените оплаквания в жалбата касаят извършени нарушения по разгласяване на проданта, които оплаквания са допустими.

Неоснователни са доводите за неспазване на процедурата по разгласа на проданта. Видно от молба на синдика до Министерство на икономиката, протокол за разгласа, обявлението е разгласено, в съответствие с изискванията на чл.717а, ал.2 ТЗ. Съставеният от синдика протокол за разгласа на проданта, чрез поставяне на обявлението в сградата на адреса на управление на дружеството и на сградата на Община Разград са представени пред съда по несъстоятелността и няма доказателства, от които да се направи извод за неспазване на процедурата по чл.717а, ал.2 ТЗ. Съдържанието на обявлението е изрично регламентирано в чл.717а, ал.1 ТЗ.

Представеният от синдика протокол за разгласа на проданта съставлява официален свидетелствуващ документ, поради което до опровергаване на съдържанието му удостоверените с него факти се ползуват с материална доказателствена сила. В тежест на жалбоподателя, който се домогва да опровергае съдържанието му е да го стори с всички допустими доказателствени средства. Доказателственото искане за снабдяване със съдебно удостоверение не съставлява относимо доказателствено средтсво, тъй като залепването съставлява фактическо действие, което следва да бъде осъществено. Относими са гласни доказателства, които ще установят, че такова фактическо действие не е било осъществено, каквито по делото не са представени.

Участвували са 8 наддавачи, като спечелилият под номер 2 е предложил най-високата цена 50 000 лева. Предложената цена не е по-ниска от оценката на имуществото. Същият е внесъл изискуемия задатък, бил е обявен за купувач с протокол и е превел предложената от него цена на следващия ден по банков път /л.1118/, поради което правилно на основание чл.717з, ал.1 ТЗ, имуществото е било възложено на лицето, обявено за купувач.

Гореизложеното обосновава извода на съда, че предявената жалба е неоснователна, поради което следва да се остави без уважение.

Така мотивиран, съставът на АС – Варна

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от  «НИВАРА -ТРАНС» ЕООД / в несъстоятелност/ против Постановление № 40/21.05.2018 год., постановено по т.д.№ 2/2015 год. по описа на ОС – Разград, с което е възложен на Е.Н.Е. поземлен имот от масата на несъстоятелността на «Нивара-транс»» ЕООД.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: