О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  №531

 

13.09.2017г., гр. Варна

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на тринадесети септември две хиляди и седемнадесета година, проведено в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                              НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА ч. т. д. № 449

по описа на ВнАпС за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК, образувано по въззивна частна жалба на МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ – гр. София, представлявано от ю. к. Г.К., срещу определение № 258/20.06.2017г., постановено по т. д. № 59/2016г. по описа на Силистренски окръжен съд, с което производството по делото е прекратено, на основание чл. 126 ГПК.

При извършване на задължителна проверка за допустимостта на производството, редовността на жалбата и надлежното й администрирането, съставът на въззивния съд констатира, че няма данни по делото за валидно изпълнение на процедурата по чл. 276 ГПК, като съображенията за това са следните:

Съгласно чл. 276 ГПК първоинстанционният съд е изпратил преписи от частната жалба и приложенията на адреса на управление на насрещната страна „КАЙНАК АГРО 2“ ЕООД, ЕИК 201620586, в с. Кайнарджа, Област Силистра. Съобщението е върнато в цялост с приложено писмо от кмета на населеното място, че лицето не живее на посочения адрес / вероятно се има предвид управителя на дружеството/. Въз основа на това обстоятелство администриращият съдия е приложил фикция за редовно връчване на юридическо лице по чл. 50, ал. 2 ГПК, без да има данни, че на адреса на управление няма лица от кръга на посочените в чл. 50, ал. 3 ГПК, чрез които да се осъществи реално връчване на съдебните книжа, и че търговското дружество, което е страна в производството, е напуснало вписания в търговския регистър адрес на управление.

Воден от горното, съставът на ВнАпС намира, че настоящото производство следва да се прекрати, а делото да се върне на първоинстанционния ОС – гр. Силистра по компетентност, за извършване на съответните действия по администриране на частната жалба, поради което и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. ч. т. дело № 449/2017г. по описа на Варненски апелативен съд, Търговско отделение, и

ВРЪЩА делото на Силистренски окръжен съд за администриране на въззивната частна жалба съобразно указанията.

След изтичане на срока по чл. 276, ал. 1 ГПК за насрещната страна, считано от надлежно реално или фингирано връчване при наличие на предвидените в закона основания, делото да се изпрати на въззивния съд за произнасяне по същество по частната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  1.                             2.