ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 №521/28. 07.2014          град Варна

 

Апелативен съд  Варна           търговско отделение                       трети състав

В   закрито  заседание в следния състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Златка Златилова

            ЧЛЕНОВЕ:Радослав Славов

                                                                                                               Петя Хорозова

 

Сложи за разглеждане докладваното от Златилова ч. възз.т. д.№ 451  по описа за 2014 г.на Варненския апелативен съд  и за да се произнесе взе предвид:

Производството е по реда на чл. 122 ГПК.

Делото е образувано по подадена пред районния съд искова молба от Л.Л. срещу „Г С” ЕООД със седалище гр. Варна за разваляне на осн. чл. 87 ЗЗД за договор за строителство и връщане на сумата 11 700 евро поради отпаднало основание. С определение №8082/30.05.2014 г. постановено по гр.д. 9904/2013 г. по описа на ВРС четиридесети състав, съдът прекратил производството по делото и го е изпратил по подсъдност на Варненския окръжен съд на осн. чл. 104 т. 4 ГПК, по съображения, че цената на иска с правно основание чл. 87 ал. 3 ЗЗД е над 25 000 лв. Делото е образувано във ВОС и в производство по проверка на исковата молба, съдът е констатирал, че предявеният иск с правно основание чл. 87 ал. 3 ЗЗД е недопустим /договорът е предварителен и с него няма прехвърлено вещно право/. С определение № 2595/03.07.2014 г. /неправилно посочена година - 2013/ по т.д. 1170/2014 г. по описа на ВОС, съдът е прекратил производството по иска с правно основание чл. 87 ал. 3 ЗЗД и е повдигнал препирня за подсъдност по иска с правно основание чл. 55 ал. 1 ЗЗД за връщане на даденото на отпаднало основание, който е в размер на 11700 евро равностойност на 22 833 лв.

Настоящият състав на съда намира, че липсва повдигната препирня за подсъдност по следните съображения: След изпращане на делото по подсъдност, Варненският окръжен съд го е приел за разглеждане и е извършил проверка за допустимостта на исковата молба. На осн. чл. 130 ГПК, като е преценил, че  договор № R5 №37 е по характера си предварителен договор за продажба, е прекратил като недопустим иска с правно основание чл. 87 ал. 3 ЗЗД. С прекратяването на този иск предмет на разглеждане е останал единствено иск с правно основание чл. 55 ал. 1 ЗЗД, който е на сума по- ниска от 25 000 лв. При това ново обстоятелство съдът разполага с възможност след влизането в сила на определението за прекратяване на производството по делото /което все още не е съобщено на страната/ да го изпрати по подсъдност на родово компетентния районен съд.

В производството по чл. 122 ГПК съдът следва да прецени родово подсъдно на кой по степен съд е било делото към момента на изпращане по подсъдност. След като окръжният съд е приел изпратеното му на осн. чл. 118 ал. 2 ГПК дело и в хода на проверката се е произнесъл относно недопустимостта на конститутивния иск, промяната в родовата подсъдност, поради по - ниската цена на останалия за разглеждане осъдителен иск е нововъзникнало обстоятелство, което не обуславя искане по чл. 122 ГПК.

Водим от горното съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ повдигната препирня за подсъдност с определение № 2595/03.07.2014 г. /неправилно посочена година - 2013/ по т.д. 1170/2014 г. по описа на ВОС

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                       ЧЛЕНОВЕ: .