ОПРЕДЕЛЕНИЕ 530

 

гр. Варна,…12.09.…………..2017 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд – търговско отделение, ІІ състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 452/2017 г. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК, вр. с чл. 407, ал. 1 от ГПК.

Подадена е частна жалба от „Енерго-Про Продажби“ АД, представлявано заедно от всеки двама от членовете на управителния съвет: П* С*, Я* Д* и Г* К*, чрез адв. Н.Г. против разпореждане № 1701 от 05.06.2017 г. на Варненския окръжен съд, постановено по ч. т. д. № 669/2017 г. за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение от 23.01.2017 г. по вътрешно арбитражно дело 203/2016 г. по описа на Арбитражен съд – гр. Варна при Сдружение за Правна Помощ и Медиация /С. П. П. М./, с което дружеството е осъдено да заплати сумата в размер на 1 064.45 лв., представляваща неоснователно начислена и заплатена консумирана ел. енергия за периода от 03.12.2010 г. до 03.12.2015 г., на основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗД, сумата в размер на 95.99 лв. – мораторна лихва за периода от 03.12.2015 г. до 21.10.2016 г., както и сторените в производството разноски.

В частната жалба се инвокират доводи за неправилност на обжалваното разпореждане като постановено в нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Навеждат се твърдения за нищожност на арбитражното решение, предвид забраната за разрешаване на потребителски спорове от арбитраж. Позовавайки се на измененията на ГПК намира, че висящите производства по неарбитруеми потребителски спорове следва да бъдат прекратени. В допълнение посочва, че е предвидена възможност на реализиране на защита срещу арбитражното решение пред ВКС, от което извежда извод за липсата на окончателен, необжалваем акт, въз основа, на който е издаден изпълнителният лист. Моли за отмяна на обжалваното разпореждане.

В законоустановения срок е депозиран писмен отговор от М.П., в който се излагат доводи за правилността на разпореждането. Посочва, че към момента на постановяване на решението спорът е бил арбитруем. Намира, че ответникът не е оспорвал компетентността на арбитражния съд, поради което извежда аргументи за наличие на арбитражно споразумение. Счита, че с връчването на ответника на 24.01.2017 г., арбитражното решение е влязло в сила преди изменението на ГПК и ЗМТА от 28.01.2017 г.. Инвокира аргументи, че изменението няма обратно действие. Твърди, че отмяна пред ВКС може да бъде искана само по отношение на влязло в сила арбитражно решение /чл. 48 от ЗМТА/. Моли за потвърждаване на разпореждането.

Частната жалба е подадена от надлежна страна, в срок и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна по следните съображения:

В производството по вътрешно арбитражно дело № 203/2016 г. по описа на Арбитражен съд – гр. Варна при Сдружение за Правна Помощ и Медиация /С. П. П. М./ са предявени искове по чл. 55, ал. 1 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД от М.П. срещу „Енерго-Про Продажби“ АД. Искова молба е депозирана на 05.10.2016 г., а решението по нея е постановено на 23.01.2017 г.. Същото е съобщено на ищцата на 27.01.2017 г., а на ответника на 24.01.2017 г.. В издаденото удостоверение от арбитражния съд е посочено, че решението е окончателно и е влязло в законна сила.

Съответно след депозирана молба от М.П. с вх. № 15721 от 01.06.2017 г., Варненският окръжен съд разпорежда издаването на изпълнителен лист в полза на същата за горепосочените суми, предмет на арбитражното решение.

Така установената фактическа обстановка обуславя следните правни изводи:

Съобразно измененията с ЗИГПК – ДВ, бр. 8 от 2017 г. и чл. 51, ал. 1 от ЗМТА, компетентен да се произнесе по молбата за издаване на изпълнителен лист, въз основа на арбитражно решение е окръжният съд в района на който е седалището на длъжника, което обуславя и компетентността по настоящото производство на Варненския апелативен съд.

Съдът при произнасянето по молба за издаване на изпълнителен лист проверява редовността на акта от външна страна и съществуването на подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника, удостоверено с надлежно изпълнително основание – арг. чл. 406 от ГПК, какъвто е и настоящият случай. В производството са представени и доказателства за влизане в сила на решението, както и за такива за уведомяване на длъжника.

Безпротиворечиво в доктрината и в съдебната практика се приема, че арбитражното решение е окончателно и не подлежи на обжалване /С*. Ж., М*. М., С*. О., П*. В., И*. Р. Българско гражданско процесуално право, девето издание, 2012 г., с. 826/. Същото влиза в сила с връчването му на една от страните по спора /чл. 47, ал. 3 от ЗМТА/, съответно на 24.01.2017 г. с получаването на съобщение от страна на настоящия жалбоподател.

Въпреки гореизложеното, след като към момента на влизане в сила на измененията от 28.01.2017 г. все още е висящо производството по издаване на изпълнителен лист въз основа на арбитражно решение, валидността на този акт на арбитражния съд следва да бъде преценявана съобразно действащите след изменението разпоредби, първата от които изключва императивно разрешаването на потребителски спорове от компетентността на арбитража, а втората обявява за нищожни арбитражните решения, постановени по спор с участие на потребител. В случаите когато арбитражното решение разрешава потребителски спор, който е неарбитруем, същото е нищожно по силата на закона и съдът в производството по чл. 406, ал. 3 от ГПК следва да съобрази нищожността на арбитражното решение, като откаже издаване на изпълнителен лист /решение № 32 от 07.03.2017 г. по т. д. № 1416/2016 г., ТК на ВКС, постановено по реда на чл. 290 от ГПК, определение № 224 от 30.05.2017 г. по ч. т. д. № 283/2017 г. по описа на Пловдивския апелативен съд и определение № 1213 от 07.04.2017 г. по в. ч. гр. д. № 393/2017 г. по описа на Софийския апелативен съд/.

Макар и въпросът дали определението на въззивния съд, с което се произнася по частна въззивна жалба срещу разпореждане на първоинстанционния съд по молба за издаване на изпълнителен лист, подлежи на касационно обжалване по реда на чл. 274, ал. 3 от ГПК да е предмет на тълк. дело № 5/2015 г., ОСГТК, настоящият съдебен състав намира същото за  

 

 

 

двуинстанционно, поради което поставеният акт има окончателен характер /така Определение № 73 от 01.02.2012 г. по ч. т. д. № 27/2012 г., II т. о. на ВКС, Определение № 2 от 04.01.2013 г. по ч. гр. д. № 411/2012 г., I г. о. на ВКС, Определение № 716 от 13.11.2014 г. по ч. т. д. № 2902/2014 г., ІІ т. о. на ВКС, Определение № 324 от 08.06.2017 г. по в. ч. т. д. № 266/2017 г., II състав на ВнАС Определение № 469 от 16.07.2013 г. по в. ч. т. д. № 346/2013 г., II състав на ВнАС и Определение № 481 от 08.08.2017 г. по в. ч. т. д. № 404/2017 г., II състав на ВнАС/.

Предвид гореизложеното, обжалваното разпореждане е неправилно, поради което следва да бъде отменено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ разпореждане № 1701 от 05.06.2017 г. на Варненския окръжен съд, постановено по ч. т. д. № 669/2017 г. за издаване на изпълнителен лист, като вместо него постановява:

ОТХВЪРЛЯ молба на М.В.П., ЕГН: **********, с адрес: ***№ 15721 от 01.06.2017 г. за издаване на изпълнителен лист въз основа на решение от 23.01.2017 г. по вътрешно арбитражно дело 203/2016 г. по описа на Арбитражен съд – гр. Варна при Сдружение за Правна Помощ и Медиация /С. П. П. М./.

ОБЕЗСИЛВА издадения изпълнителнен лист въз основа на горепосоченото разпореждане.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: 1.                                                                             

                                                                                                

 

                                                                                                            2.