РЕШЕНИЕ

   № 312

               гр.Варна, 15.11.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 30.10.2013 г. в  състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

                                                                                    КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Е.Т. като разгледа докладваното от съдия В.ПЕТРОВ  в.т.дело № 453  по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

 Национална агенция за приходите – гр. София обжалва решение № 332/09.04.13 г. по т.д. № 2378/12 г. по описа на Окръжен съд Варна, ТО, с което е отхвърлена молбата й за откриване на производство по несъстоятелност на „Контролно-заваръчно управление-Варна” ООД - гр.Девня, с молба да бъде отменено и вместо него постановено друго, с което бъде обявена неплатежоспособността, респективно свръхзадължеността на същия длъжник, с определяне на началната й дата, бъде открито производство по несъстоятелност на търговеца като едновременно с това бъде обявен и в несъстоятелност, бъде постановено прекратяване на дейността му и бъде постановена обща възбрана и запор върху имуществото му. Въззивникът моли с писмено становище за уважаване на жалбата му и за присъждане на всички направени в двете инстанции съдебни разноски.

          Ответникът по жалбата – „Контролно-заваръчно управление-Варна” ООД - гр.Девня  не е изразило становище по нея.

Съдебният състав на АС-Варна по оплакванията в жалбата и след преценка на събраните по делото доказателства приема за установено следното:

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е основателна.

Оплакването в жалбата, че съдът не е изследвал адекватно финансовото състояние на длъжника е основателно. Въззивният съд е допуснал ССЕ с искана  в жалбата задача. От заключението на същата, което неоспорено от страните, съдът възприема като компетентно и обективно дадено, се установява следното:

Експертизата е работила по доказателствата по делото и въз основа на справка от архива на ТД на НАП Варна по данъчното досие на ответника, тъй като последният е напуснал регистрирания си адрес и с представляващия му не може да се осъществи контакт. По делото и пред двете инстанции ответникът е призоваван при условията на чл.50, ал.2 – ГПК. От заключението по първоначалната съдебно-счетоводна експертиза се установява освен това, че сградата, в която се е помещавал адресът на управление на ответника в гр.Девня, Промишлена зона, е наета сега от друго търговско дружество – „Епозид БГ” ЕООД. Телефоните му са закрити и няма отговори на отправени запитвания от електронните адреси на ответника в ТР за кореспонденция. Счетоводството на ответника се обслужва от счетоводител на „Заводски строежи” АД-Девня, който няма договор за счетоводно обслужване и контакт с управителя на „КЗУ Варна” ООД и подава единствено нулеви декларации по ЗДДС. С писмо от 29.06.2011 г. до НАП ДСИ И.Б. също е потвърдил, че длъжникът е бил под наем в имот на „Заводски строежи” АД, но от две години е напуснал района. От това следва, че ответникът е преостановил от тогава фактически дейността си и не осъществява такава. Липсват доказателства за извършена от ответника инвентаризация на активите на дружеството и касовата наличност както към 31.12.2011 г., към която дата е бил съставен счетоводния баланс към последния обявен в ТР ГФО за 2011 г., така  и към 31.12.2012 г. по счетоводния баланс към ГФО за 2012 г., който е подаден само пред НАП-Варна и е необявен в ТР, като предвид това вещото лице А.К. *** въз основа на издадено му за целта съдебно удостоверение. При това положение, предвид преостановената от ответника стопанска дейност данните по двата баланса за съществуваща касова наличност, съответно от 129 хил.лв за 2011 г. и 128 хил. лв за 2012 г. следва да се приемат за недостоверни. Ето защо, следва да се възприеме вторият вариант на заключението на вещото лице относно изчислените коефициенти за ликвидност – без посочените касови наличности. Видно от тях е, че през 2011 г. и 2012 г. коефициентите за бърза ликвидност, съответно – 0.2195 и 0.2143 са значително под единица, а тези за незабавна и абсолютна ликвидност са нулеви. Тези показатели доказват неспособност на дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните текущи активи. Според вещото лице в този случай затрудненията на ответника, предвид и отчетените загуби през последните четири години, имат траен и необратим характер. Фактът, че въпреки отчетената в балансите за 2011 г. и 2012 г. висока касова наличност, краткосрочните задължения не се обслужват, в т.ч. частното държавно вземане към ответника по акт №24/30.09.2009 г. от неизпълнен договор за безвъзмездна помощ от 30.11.2005 г. по програма ФАР – Алтернативна заетост, което агенцията-молител събира на основание чл.3, ал.7, т.6 от ЗНАП, води до извода, че такава касова наличност няма и затрудненията на длъжника нямат временен характер. Наличните краткотрайни активи по балансите на длъжника също са съмнителни, тъй като достоверността на балансите не може да се провери поради ненамиране на длъжника на регистрирания адрес и липса на съдействие от негова страна.

Ето защо, следва да се приеме, че не са налице условията на чл.631 - ТЗ – затрудненията на длъжника не са временни, нито пък е доказано, че той разполага с имущество, достатъчно за покриване на задълженията без опасност за интересите на кредиторите. Следва да се приеме, че длъжникът е изпаднал в състояние на неплатежоспособнист с начална дата 31.12.2011 г., към която има данни за преостановяване на дейността му, респективно - затрудненията му се считат за такива с траен и необратим характер.

 Предвид  фактическото преостановяване дейността на длъжника, следва да се постанови в съответствие с искането на молителя  решение по чл.630, ал.2 – ТЗ за откриване производство по несъстоятелност на длъжника, като едновременно с това бъде обявен същия в несъстоятелност и се постанови прекратяване на дейността му, ведно с останалите последици по чл.711 – ТЗ – постановяване на обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника, прекратяване на правомощията на органите му, лишаване на длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, постановяване започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество. Назначаването на временен синдик и определяне датата на първото събрание на кредиторите следва да стане от съда по несъстоятелността.

ВОС е достигнал до  обратни правни изводи и краен резултат, предвид което решението в частта му за отхвърляне на молбата за несъстоятелност следва да се отмени, като въззивният съд постанови друго, в посочения по-горе смисъл. Въззивникът не е внесъл с жалбата дължимата държавна такса – 125 лв, поради което се осъжда за нея с въззивното решение. Ответникът  следва да заплати на въззивника за сметка на масата на несъстоятелността направените от него в двете инстанции съдебни разноски в размер на 1075 лв.

Воден от изложеното и на основание чл. 613а, ал.1 – ТЗ във връзка с чл.630, ал.2 - ТЗ и чл. 271 ал.1-ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение № 332/09.04.2013 г. на Окръжен съд – Варна, ТО по т.д.№2378/2012 г., в частта му, с която е отхвърлена молбата на НАП-София за несъстоятелност на „Контролно-заваръчно управление-Варна” ООД - гр.Девня, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОБЯВЯВА неплатежоспособността на „Контролно-заваръчно управление-Варна” ООД - гр.Девня, ЕИК 103948716, и ОПРЕДЕЛЯ за нейна начална дата датата - 31.12.2011 г.

ОТКРИВА производство по несъстоятелност на „Контролно-заваръчно управление-Варна” ООД - гр.Девня, ЕИК 103948716.

ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „Контролно-заваръчно управление-Варна” ООД - гр.Девня, ЕИК 103948716, и ПРЕКРАТЯВА дейността му.

ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на длъжника.

ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите му и ЛИШАВА длъжника от правото да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността.

ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и разпределение на осребреното имущество.

 Назначаването на временен синдик и определяне датата на първото събрание на кредиторите ДА СТАНЕ от съда по несъстоятелността – ОС Варна.

ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - София  да заплати по бюджетната сметка на Апелативен съд – Варна сумата 125 лв - държавна такса по въззивната жалба.

ОСЪЖДА масата на несъстоятелността на „Контролно-заваръчно управление-Варна” ООД /н/ - гр.Девня, ЕИК 103948716, да заплати на Национална агенция за приходите - София  сумата 1075 лв – съдебни разноски по делото за двете инстанции.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 – ГПК.

Същото да се съобщи на страните, а заверени преписи от него да се изпратят на Агенция за вписванията и на ОС – Варна за вписване, съответно в търговския регистър и в книгата по чл.634в, ал.1 - ТЗ.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ:1.                        2.