Р Е Ш Е Н И Е

№    265/16.10.2014 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на 16.09.2014 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА        

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

          ПЕТЯ ХОРОЗОВА     

при секретаря Е.Т.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 453 по описа за  2014  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по чл. 240, ал. 1 от ГПК.

Постъпила е молба от М.М.М. като управител на „М”ЕООД гр.Варна за отмяна на неприсъствено решение № 319 от 26.03.2014 год. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 2192/2013 год., с което са уважен предявения иск срещу молителя, като е прекратил дружеството на основание чл.517 ал.4 изр.последно ГПК.  Излага, че има заболяване –исхемична болест на сърцето, което периодично се проявява, провокирано от времето и атмосферното налягане. Твърди, че за периода 20.02.2014год.-28.02.2014год. имал криза, за което представя медицинско направление. Заболяването му попречило да се яви на проведеното на 26.02.2014год. съдебно заседание.

С писмен отговор на подадената молба, насрещната страна „М - М” ООД, представлявано от управителя Галин Иванов Ненов, чрез процесуален представител, счита молбата за неоснователна, понеже не са налице сочените в нея основания по чл.240 ал.1 т.3 ГПК, които да обосноват исканата отмяна. 

В съдебно заседание молбата се поддържа чрез писмено становище на процесуален представител.

Ответната страна по молбата за отмяна- „М - М” ООД, представлявано от управителя Галин Иванов Ненов, чрез процесуален представител, счита молбата за неоснователна. Оспорва представената епикриза, като сочи, че същата не съдържа необходимите реквизити. Освен това, на 24.02.2014год. делото е било предоставено на процесуален представител на молителя. По същество излага съображения, че призовката за насроченото на 26.02.2014 год. открито съдебно заседание е била връчена лично на молителя на 30.01.2014год. и срокът е бил достатъчен за да организира своевременно защитата си, или да депозира молба за отлагане, поради заболяването си.

 Предвид изложеното счита, че не са налице основанията на чл.240 ал.1 т.3 ГПК за отмяната на постановеното неприсъствено решение и молбата като неоснователна и необоснована  да бъде оставена без уважение.

По постъпилата молба за отмяна на цитираното неприсъствено решение, съдът съобрази следното:

Молбата за отмяна е депозирана в едномесечния срок по чл. 240, ал. 1 от ГПК и е процесуално допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна, поради следното:

Неприсъственото решение е постановено при наличие на условията, визирани в чл.238 ал.1 ГПК.

Като основание да поиска от въззивния съд отмяна на постановеното неприсъствено решение, молителят сочи разпоредбата на чл. 240, ал. 1, т. 3 от ГПК, а именно: невъзможност да се яви на проведеното на 26.02.2014год. съдебно заседание лично, поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее, изразяващи се в заболяване –исхемична болест на сърцето, което периодично се проявява, провокирано от времето и атмосферното налягане. Твърди, че за периода 20.02.2014год.-28.02.2014год. имал криза, поради което не е могъл да присъства на съдебното заседание, проведено на 26.02.2014 год. За удостоверяване на влошеното здравословно състояние за посочения период, с молбата за отмяна е представена епикриза от 04.10.2013год. от УМБАЛ „Св.Марина” гр.Варна, според която молителя има заболяване –исхемична болест на сърцето.   Представено е също Медицинсо направление на общопрактикуващ лекар А№ 256/24.04.2014год. с посочена дата на издаване 20.02.2014год. и с поставена диагноза на молителя М.М. –„Нестабилна форма на Ангина пекторис”.  Отбелязано е,  че същият се нуждае от домашно лечение от 20.02.-28.02.2014год. при посочен режим-домашен –на легло. Съдът намира, че представеното медицинско направление не доказва обстоятелства, визирани в чл. 240 ал.1 т.3 ГПК. Видно е, че същото е съставено за процеса-посочена е дата на издаване на медицинското направление-20.02.2014год. и датата на посочения  Амбулаторния лист от прегледа, а именно- № 256- 24.04.2014год. а като направление е посочен Варненски окръжен съд. Но дори и да се приеме, че поставените диагнози и предписания за режим на лечение са верни, същите не представляват „особени непредвидени обстоятелства”. Заболяването е възникнало според документа на 20.02.2014год., поради което молителят е имал възможност да организира защитата си. В допълнение следва да се отбележи, че от направеното отбелязване на корицата на делото, делото е било предоставено на 24.02.2014год.-т.е. преди съдебното заседание на 26.02. на адв. Р. Нестерова като адвокат на ответника, сега молител.  Не се спори, а е и видно от писмените доказателства в кориците на делото, че останалите предпоставки, визирани в чл. 238, ал. 1 и чл. 239, ал. 1 от ГПК, които дават възможност на съда да се произнесе с неприсъствено решение, са налице: ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба, не се явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, направено от ищеца искане за постановяване на неприсъствено решение, на страната са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание, искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

Както бе посочено и по - горе, окръжният съд е постановил решението си, в съответствие с изискванията на процесуалния закон. Формалните предпоставки за постановяване на неприсъствено решение от първоинстанционния съд са били налице. Ето защо той не е имал право да откаже исканата защита и да не постанови такова решение.

В обобщение, молбата за отмяна на постановеното неприсъствено решение се явява неоснователна, т. к. не са налице предпоставките за неговата отмяна.

Водим от горното, съдът

 

                                               Р   Е   Ш   И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на М.М.М. като управител на „М”ЕООД ЕИК 103607946 гр.Варна за отмяна на неприсъствено решение № 319 от 26.03.2014 год. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 2192/2013 год., с което са уважен предявения иск срещу молителя, като е прекратил дружеството на основание чл.517 ал.4 изр. последно ГПК и е открил производство по ликвидация.

Решението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

                   

                                                                      

        2.