Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№   23811.08.2015г.                             гр.Варна

 

В     И М Е Т О    Н А     Н А Р О Д А

 

Апелативен съд   -  Варна                   търговско   отделение

на    десети август                                                            Година 2015

в  открито   заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: М.Христова

ЧЛЕНОВЕ:  М.Недева

                                                                     Кр. Генковска

 

като разгледа докладваното от съдия Недева в.т.дело № 453   по описа за 2015 година, за да се произнесе, съобрази следното:

          Производството по делото е по реда на чл.25 ал.4 от ЗТР.

          Образувано е по подадена жалба от „Кондюфрут” ЕООД, ЕИК 127606493, гр.Шумен, ул.”Владайско въстание” № 18, вх.3, ет.6, ап.71, представлявано от управителя С.Е.Е. против решение № 67/22.06.2015г. на Шуменския окръжен съд по т.д. № 311/2015г., с което  е потвърден  Отказ № 20150508193943-3/ 14.05.2015 г. на ДЛР при АВп - ТР по  Заявление  вх. № 20150508193943/08.05.2015 г. на „Кондюфрут” ЕООД гр. Шумен ЕИК 127606493, за вписване на „Коджебаш 90” ЕООД гр. Шумен ЕИК 203524362, като едноличен собственик на капитала на дружеството заявител. По съображения, изложени в жалбата и свеждащи се основно до това, че постановявайки обжалвания отказ ДЛР е излязло извън предоставената му от чл.21 ЗТР компетентност да извършва проверка на заявените за вписване обстоятелства, моли съда да отмени атакуваните решение и отказ и да задължи ДЛР да впише заявените промени.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намира, че жалбата е подадена в срок от оправомощено за това лице и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

          Със заявление вх.№ 20150505191704/05.05.2015г.  едноличният собственик на капитала на „Кондюфрут” ЕООД, ЕИК  127606493 – ЕТ „Джет – Кирил Кънчев” ЕИК 201620789, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул.”Месембрия” № 8, действащ чрез собственика си К В К, ЕГН ********** е заявил за вписване в ТР по партидата на дружеството прехвърляне на дружествения си дял, представляващ 100 % от капитала му, на „Дженерал Трейдинг груп” ЕООД, ЕИК 127550852, гр.София . По заявлението е постановен Отказ № 20150505191704-2/12.05.2015г., след дадени указания на ДЛР и констатиране на тяхното неизпълнение, който отказ не е обжалван.

          С процесното заявление вх.№ 20150508193943 е заявено за вписване същото обстоятелство – прехвърляне на дружествения дял на едноличния собственик на капитала, чрез договор  за продажба  от 08.05.2015г., с нотариална заверка на подписите, на „Коджебаш 90” ЕООД, ЕИК 203524362, гр.Шумен. От ДЛР са дадени указания да бъде представен договор за анулиране или разваляне на предходния договор за прехвърляне на дружествения дял, с нотариална заверка на подписите. И тъй като такъв договор е представен, но без нотариална заверка, ДЛР е постановило обжалвания Отказ №  20150508193943-3/14.05.2015г.

          Основният въпрос, който се поставя, касае обхвата на проверката, която ДЛР е оправомощено да извършва на осн.чл.21 от ЗТР  и в тази връзка – доколко дадените указания за представяне на нотариално заверен договор за анулиране или разваляне на предходния договор за прехвърляне на дружествен дял са законосъобразни. В тази връзка съдът съобрази :

          Обхватът на проверката, която ДЛР извършва при подадено заявление за вписване на промени по партидата на търговеца, е очертана в разпоредбата на чл.21 ЗТР и е подчинена на основната идея на закона - Търговският регистър да бъде носител  на актуална и  вярна във времево отношение информация за правния статут на търговеца. Целта на тази проверка е да се избегне вписването на производни и/или неверни  обстоятелства при липса на яснота за осъществените предходни  действия и тяхното съответствие със закона, а крайната цел е сигурност в предоставената от Регистъра информация при осъществяване на правните последици на вписването / конститутивно и оповестително действие/, които законът предвижда.

          Следователно ДЛР е длъжно, на осн.чл.21 т.4 вр.т.5 от ЗТР, да провери дали заявеното за вписване обстоятелство е валидно възникнало. В тази връзка следва да бъдат преценени правните последици на предходно извършената сделка по разпореждане със същия дружествен дял от ЕТ „Джет – Кирил Кънчев” в полза на „Дженерал Трейдинг груп” ЕООД от 05.05.2015г.  По заявеното за вписване прехвърляне е постановен отказ на ДЛР. И тъй като в практиката си ВКС последователно приема, че вписването на прехвърлянето на дружествения дял има конститутивно действие / реш. № 72/18.03.2008г. на ВКС по т.д. № 725/2007г., ІІ т.о.; реш.690/03.12.2008г. на ВКС по т.д. № 349/2008г., ІІ т.о., по чл.290 ГПК  вр.чл.140 ал.3 ТЗ вр.чл.129 ал.1 ТЗ вр.чл.115 т.3 и т.5 от ТЗ/ и съставлява елемент от ФС на прехвърлителната сделка, а в процесния случай такова вписване не е осъществено, съдът приема, че отсъствието на вписване на договора за прехвърляне на дружествен дял от 05.05.2015г. между ЕТ „Джет – Кирил Кънчев” и „Дженерал Трейдинг груп” ЕООД  изключва настъпването на целените с отчуждителната сделка правни последици досежно собствеността върху дружествения дял, поради което и самата сделка е непротивопоставима на последващи купувачи на същия дял. Следователно последващата отчуждителна сделка със същия дружествен дял от 08.05.2015г. в полза на „Коджебаш 90” ЕООД е валидно осъществена. Видно от Указания № 20150508193943-2/12.05.2015г. на ДЛР държавната такса за заявеното за вписване обстоятелство е платена и липсват други пречки за удовлетворяване на искането, поради което жалбата се явява основателна и следва да бъде уважена.

          Водим от горното, съдът

 

Р       Е       Ш      И       :

 

          ОТМЕНЯ  решение № 67/22.06.2015г. на Шуменския окръжен съд, постановено по т.д. № 311/2015г., с което е потвърден  Отказ № 20150508193943-3/ 14.05.2015 г. на ДЛР при АВп - ТР по  Заявление  вх. № 20150508193943/08.05.2015 г. на „Кондюфрут” ЕООД гр. Шумен ЕИК 127606493, за вписване на „Коджебаш 90” ЕООД гр. Шумен ЕИК 203524362, като едноличен собственик на капитала на дружеството заявител.

          ОТМЕНЯ   Отказ № 20150508193943-3/ 14.05.2015 г. на ДЛР при АВп - ТР  и 

ДАВА УКАЗАНИЯ  на същото да извърши вписването по  Заявление  вх. № 20150508193943/08.05.2015 г. на „Кондюфрут” ЕООД гр. Шумен ЕИК 127606493, за вписване на „Коджебаш 90” ЕООД гр. Шумен ЕИК 203524362, като едноличен собственик на капитала на „Кондюфрут” ЕООД, ЕИК 127606493, гр.Шумен, ул.”Владайско въстание” № 18, вх.3, ет.6, ап.71, представлявано от управителя С.Е.Е..

Решението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :