ОПРЕДЕЛЕНИЕ

547/31.07.2019

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 31.07.2019 г. в състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                         ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

   

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№453 по описа за 2019 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от „Ост трейдинг“ ЕООД в несъстоятелност - гр.Варна чрез управителя Огнян Тодоров Игнатов срещу протоколно определение от 28.03.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1704/2018 г., с което е прекратено производството по иска му по чл.694, ал.1 - ТЗ срещу „ОББ“ АД – гр.София за разликата от 24261.23 лева до 7232962.75 лева.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Сумите, за които е прекратено производството по делото, са били предмет на т.д. №41/2018 г., т.д. №42/2018 г. и т.д. №521/2018 г. на Окръжен съд Варна-ТО, образувани по предявени искове от „ОББ“ АД - гр.София по чл.422, ал.1 - ГПК срещу длъжника „Ост трейдинг“ ЕООД - гр.Варна с оглед подадени от последния възражения срещу издадени в полза на банката по извлечение от сметки три заповеди за незабавно изпълнение и изпълнителни листи за изискуеми задължения на длъжника по три договора за кредит. Делата са били заведени преди откриване на производство по несъстоятелност на частния жалбоподател с решение от 11.06.2018 г. по т.д. №1698/2017 г. на ОС Варна-ТО. Съгласно чл.637, ал.1 - ТЗ с откриване на производство по несъстоятелност се спират съдебните и арбитражните производства по имуществени граждански и търговски спорове срещу длъжника. Съгласно ал.3, т.2 на същия текст спряното на основание ал.1 производство се възобновява и продължава с участието на синдика, кредитора и лицето, подало възражение, ако вземането е включено в списъка на приетите от синдика вземания, но срещу него е направено възражение по реда на чл.692, ал.3-ТЗ. В случая такова възражение е направил длъжникът срещу вземането общо за сумата 7232962.75 лева, включено под № 3 от списъка на приетите вземания на синдика, като предвид него е следвало спрените търговски дела да се възобновят.

Независимо че такова искане не е направено като съдът по несъстоятелността е разгледал възражението по реда на чл.692, ал.3 - ТЗ и, след като го е отхвърлил, е одобрил списъка на приетите вземания без промяна в тази му част, не е налице хипотезата на чл. 637, ал.2 - ТЗ, съгласно която спряното производство се прекратява, ако вземането бъде прието при условията на чл.693 - ТЗ. От една страна, защото това произнасяне на съда не се ползва със сила на пресъдено нещо и може да бъде преразгледано, както в производствата по чл.422-ГПК след евентуално тяхно възобновяване, така и в евентуално производство по чл.694-ТЗ. От друга страна съгласно разпоредбата на  чл. 693 - ТЗ за прието се счита вземане, което е включено в одобрения от съда списък на приетите вземания по чл.692, с изключение на вземане по чл.694, ал.1 - ТЗ. Тоест вземане, относно което е било подадено възражение по чл.690, ал.1 - ТЗ и същото е било оставено без уважение не се счита за прието, дори да е включено в одобрения от съда списък на приетите вземания, като за него остава открит пътят на защита по чл.694 - ТЗ. Това важи обаче само за случаите, когато няма образувани преди откриване на производството по несъстоятелност производства за същите вземания, спрени на основание чл.637, ал.1 - ТЗ.  Когато има такива спрени производства за същите вземания, те подлежат на възобновяване съгласно чл.637, ал.3 /в конкретния случай по т.2/ - ТЗ, като съществуването на вземанията ще се установи с влезли в сила решения по тези дела. Недопустимо е и няма правен интерес от воденето същевременно и на иск по чл.694, ал.1-ТЗ, тъй като той се явява повторно заведен иск за съществуването /несъществуването/ на същите вземания между същите страни, които са само в обърнати качества – ищецът /банката/ е сега ответник, а ответникът /длъжникът/ е сега ищец, при участието и в двата случая на синдика. Съгласно чл.299, ал.2 във връзка с чл.298, ал.1-ГПК повторно заведеното идентично дело - между същите страни и със същия предмет, респективно – със същите обективни предели на силата на пресъдено нещо на съдебното решение, се прекратява служебно от съда.

 Ето защо, като е прекратил частично производството по иска по чл.694, ал.1 - ТЗ за същите оспорени вземания по три от четирите договора за кредит, поради това че те са били предмет на по-рано заведени и спрени търговски дела, подлежащи на възобновяване на основание чл.637, ал.3, т.2 - ТЗ, ВОС е постановил правилно определение и същото следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

  ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 28.03.2019 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д. №1704/2018 г., с което е прекратено производството по иска на „Ост трейдинг“ ЕООД в несъстоятелност - гр.Варна по чл.694, ал.1 - ТЗ срещу „ОББ“ АД – гр.София за разликата от 24261.23 лева до 7232962.75 лева.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщението до страните с касационна частна жалба пред ВКС на РБ при условията на чл.280, ал.1 и 2 - ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.