Р Е Ш Е Н И Е

 

325

 

26.11.2013г., гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД,ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в  открито заседание на дванадесети ноември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                 ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                          КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

при секретаря Е.Т., като разгледа докладваното от съдията Кристияна Генковска в.т.д. № 454 по описа за 2013г., за да се произнесе, съобрази следното:

 

Производството е по въззивна жалба от „ Б Д И”ООД против решение № 322/04.04.2013г. по т.д.№1780/12г. по описа на ВОС, с което е отменено решение на общото събрание на съдружниците на Б Д И” ООД, ЕИК 103921786, със седалище и адрес на управление гр. Варна, проведено на 15.06.2012г. в гр. Шумен, по т.3 от дневния ред за изменение на дружествения договор, като незаконосъобразно, на основание чл.74 от ТЗ.

Във въззивната жалба се правят оплаквания за неправилност на  обжалваното решение. По т.3 от протокола от ОС на съдружниците са взети четири отделни решения. Това за изменение на дружествения договор във връзка с взетото решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството е посочено в поканата , доколкото изрично в нея е включено предложение за дневен ред относно посоченото обстоятелство. Иска се отмяна на обжалваното решение изцяло , евент. само относно промяната на дружествения договор свързана с новия адрес на управление. Претендират се разноски.

Въззиваемата страна оспорва въззивната жалба.

ВнАС намира следното :

С исковата си молба О.В. иска отмяна на решението на общото събрание на съдружниците в „Б Д И” ООД, , проведено на 15.06.2012г. в гр. Шумен, по т.3 от дневния ред за изменение на дружествения договор, като незаконосъобразно и взето в нарушение на ТЗ и дружествения договор. Счита, че е нарушено изискването за съдържанието на поканата за свикване на общото събрание, доколкото в същата не са посочени конкретните текстове от дружествения договор, за които се отнася предвиденото изменение на дружествения договор. Липсва и изрична представителна власт за гласуване на такова изменение за пълномощниците , които са представлявали съдружниците.

ВнАС като съобрази становищата на страните намира следното:

По делото не се спори относно това, че за проведеното на 15.06.2012г. в гр. Шумен ОСС в „Б Д И” ООД е била адресирана покана до всеки от съдружниците, като в същата изрично е формулирана точка от дневния ред – изменение на дружествения договор, без да се уточняват конкретните текстове, които се предлагат за изменение.

По т.3 от проткола на ОС са взети решения за изменение на чл.2 от дружествения договор- в седалището и адреса на управление в синхрон с приетото решение за промяна на същия адрес от гр.Варна в гр.Шумен; за отмяна на чл.15 и чл.20, ал.3 – изискващи нотариално заверено пълномощно за пълномощника на съдружник за участието на представителя в ОС и за примане на §2 указващ на датата на първоначално приемане и за последващо изменение на дружествения договор.

ВнАС намира, че приетото решение по т.3 относно отмяна на чл.15 и чл.20 , ал.3 от дружествения договор е незаконосъобразно.

Видно от съдържанието на изпратената покана за свикване на ОС тя не съдържа изчерпателно посочване на измененията на договора , които ще се гласуват. Което ограничава информираността на съдружника ,а оттук и възможността да организира представителството си в съответствие с изискванията на чл.137,ал.4 ТЗ. Именно обявения в поканата дневен ред, отговарящ на изискванията за информираност на съдружниците, служи  да бъде оформено изричното пълномощно за представяне в работата на ОСС. Без подобна информираност не би могло да се очаква и издаване на пълномощно, покриващо изискванията на закона и определящо го като изрично. Като краен резултат се нарушава реализиране правото на участие и правото на упражняване на глас на съдружник . Ето защо съдът намира, че твърдението за допуснато нарушение на чл.139 от ТЗ се явява основателно и доказано. Спазването на реда за свикване на ОС по чл.139 ТЗ , вкл. и покриване на изискванията за минимално необходимо съдържание на поканата, гарантира правото на участие на конкретния съдружник при вземането на конкретни решения.

Долкото изрично е посочено в поканата, че се включва предложение за промяна в седалището и адрес на управление на дружеството, изменението на дружествения договор в този смисъл не е наложително да се посочва също изрично, предвид нормативното изискване по чл.115 , т.1 ТЗ за минимално необходимото съдържани на дружествения договор. А дадената с новия §2 от дружествения договор конкретизация относно датата на първоначалното му приемане и последващо изменение е свързана с внесената промяна относно новото седалище и адрес на управление на дружеството.

Поради изложеното обжалваното решение следва да се отмени частично – относно отмяната на решение на ОСС от 15.06.2012г. в гр. Шумен, по т.3 от дневния ред за изменение на чл.2 от дружествения договор във връзка със седалището и адрес на управлениена дружеството и за създаване на § 2 относно датата на приемане на първоначалния договор и датата на неговото изменение, а в останалата част – да се потвърди.

Предвид направеното искане за присъждане на разноски, уточнени в молба от 30.09.2013г. – държавна такса по въззивната жалба, ВнАС намира , че не следва да се уважава. Касае е се до неоценяем иск, по който е определена такса от 80лв. и пред ВнАС е внесена половината – от 40лв. След като не се отменя изцяло решението на ВОС , то и в потвърдената част се дължи от въззивника държавна такса от 40лв.

Водим от което , съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 322/04.04.2013г. по т.д.№1780/12г. по описа на ВОС в частта, с която е отменено решение на общото събрание на съдружниците на Б Д И” ООД, ЕИК 103921786, със сед.гр. Варна, проведено на 15.06.2012г. в гр. Шумен, по т.3 от дневния ред за изменение на чл.2 от дружествения договор относно седалището и адрес на управлениена дружеството и за създаване на §2 от дружествения договор указващ на датата на първоначално приемане и за последващо изменение на дружествения договор, като вместо него  ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ  иска на О.В.М. ЕГН ********** *** против «Б Д И» ООД, ЕИК 103921786, сед. и адрес на управление гр.Варна , ул. Сава Радулов № 20 , представлявано от управителя С Б С , за отмяна решение на общото събрание на съдружниците на Б Д И” ООД, проведено на 15.06.2012г. в гр. Шумен, по т.3 от дневния ред в частта за изменение на чл.2 от дружествения договор относно седалището и адрес на управление на дружеството и за създаване на § 2 от дружествения договор указващ на датата на първоначално приемане и за последващо изменение на дружествения договор, на осн. чл.74 ТЗ.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 322/04.04.2013г. по т.д.№1780/12г. по описа на ВОС в останалата част.

Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС в едномесечен срок от съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:           ЧЛЕНОВЕ: