О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ …523………/    12.     09.2017 год.

 

Варненският Апелативен Съд – търговско отделение в закрито съдебно заседание в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. СЛАВОВ

   ЧЛЕНОВЕ: Г. ЙОВЧЕВ

Н. ДАМЯНОВА

 

Като разгледа докладваното от съдия Н. Дамянова в.т.д. № 454/2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 258 и сл. от ГПК, вр. чл. 422, вр. чл. 415 от ГПК. Образувано е по въззивна жалба (вх. № 5033/23.08.2017 г.) подадена от К.Г.И., П.Й.И.,***, и П. ***, срещу решение № 109/15.06.2017г., постановено по т.д. № 277/2016г. по описа на ОС – Добрич.

При проверка редовността на жалбата съдът констатира, че въззивната жалба не отговаря на изискванията на чл. 260, т .7 и чл. 261, т. 4 ГПК – въззивната жалба не е подписана от всички жалбоподатели, а отделно от това дължимата държавна такса за въззивно обжалване не е внесена в пълния ѝ размер.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, дължимата държавна такса е в размер на 50% от таксата, дължима за първоинстанционното производство, върху обжалваемия интерес. В конкретния случай държавната такса изчислена върху обжалваемия интерес е в размер на 1 227,07 лв., като въззивниците са представили доказателства за внесени по сметка на ВАпС 614,04лв.. Съдът намира, че в случая не е отчетен характера на иска по чл. 422 ГПК, при който 2% (от общо дължимата държавна такса от 4% върху цената на иска) се внасят при подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, а при предявяването на иска се внася държавна такса в размер на останалите 2% върху цената на иска. Дължимата за въззивно обжалване държавна такса /2%/ се определя върху целия обжалваем интерес, а не само върху платената за производството пред първоинстанционния съд държавна такса.

Предвид констатираните нередовности на въззивната жалба настоящото производство следва да бъде прекратено, а делото върнато на администриращия съд за попълване на констатираните пропуски в администрирането на въззивната жалба и привеждането ѝ от въззивника в съответствие със законовите изисквания.

          Водим от горното съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 454/2017 год. по описа на ВАпС.

ВРЪЩА делото на ОС – гр. Добрич за предприемане на необходимите процесуални действия по администриране на въззивната жалба съобразно изложеното по-горе в настоящото определение, след което делото да се изпрати обратно на ВАпС за разглеждане на въззивната жалба.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

2.