ОПРЕДЕЛЕНИЕ№ 540

 

Гр.Варна, …04.……09.……2018г.

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на четвърти септември през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕТА БРАТАНОВА

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ                                                                                          

ДАРИНА МАРКОВА

          

             Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова ч.в.търг.дело № 454 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274 ал.1 от ГПК във връзка с чл.701 ал.3 от ТЗ, образувано по частна жалба на „Булминерал“ АД в неплатежоспособност със седалище гр.Варна, срещу определение № 2636 от 24.07.2018г. по търг.дело № 1271/16г. по описа на Варненски ОС, с което предложеният от длъжника оздравителен план не е допуснат до разглеждане от събранието на кредиторите.

Твърди че изводът на съда по несъстоятелността, че дадените указания в хипотеза на чл.701 ал.2 от ТЗ не са изпълнени в срок е незаконосъобразен. Твърди че определение № 2408 от 09.07.2018г. не съдържа указания за изправяне на оздравителен план, а одобряване на допълнителен списък на предявени вземания, както и че само това определение му е връчено със съобщение, получено от него на 10.07.2018г. Поради което и твърди, че към датата на постановяване на обжалваното определение даденият от съда срок за отстраняване на нередовности не е започнал да тече.

Моли съда да отмени обжалваното определение.

На основание чл.129 ал.3 предл.второ от ГПК размяна на книжа не се извършва.

Частната жалба е подадена от надлежна страна в срока по чл.275 от ГПК и е допустима.

По жалбата, съдът намира следното:

С решение на ВОС от 27.02.2018г. по търг.дело № 1271/16г. по чл.630 ал.1 от ТЗ длъжникът „Булминерал“ АД е обявен в неплатежоспособност и е открито производство по несъстоятелност. В срока по чл.690 от ТЗ от длъжника, легитимиран съобразно чл.697 ал.1 т.1 от ТЗ, е предложен план за оздравяване на дружеството. С определение от 09.07.2018г. постановено по реда на чл.701 ал.2 от ТЗ на длъжника е указано, че предложеният от него план съдържа нередовности и не отговаря на изискванията на чл.700 ал.1 от ТЗ и му е даден седмодневен срок за отстраняването им. Обжалваното определение е постановено на 24.07.2018г. като планът не е допуснат до разглеждане от събрание на кредиторите поради неизпълнение на дадените от съда указания за отстраняване на констатираните нередовности.

На 09.07.2018г., датата на постановяване на определението по чл.701 ал.2 от ТЗ, съдът по несъстоятелността е постановил по делото освен посоченото и друго определение – на основание чл.692 ал.1 от ТЗ за одобряване на допълнителен списък на приети предявени вземания. И двете определения, поради допусната грешка от деловодството на състава, са обработени и вписани в деловодната система /книга за закрити заседания/ под № 2408 от 09.07.2018г. Във връзка с това е изготвена докладна записка от деловодител на 26.07.2018г. и от съдията – докладчик е разпоредено да се коригира номерът на определението, съдържащо указания за отстраняване на нередовности на плана. Разпечатка от деловодната система за движението по търг.дело № 1271/16г., както и докладната записка и разпореждането на докладчика са приложени по делото. След разпореждането определението по реда на чл.701 ал.2 от ТЗ е вписано в книгата под нов номер № 2656 от 26.07.2018г.   

Видно от приложеното по делото съобщение до длъжника, получено редовно от него на 10.07.2018г., на длъжника е връчен препис от определение № 2408 от 09.07.2018г.

Към датата на получаване на съобщението от длъжника на 10.07.2018г. под № 2408 от 09.07.2018г. в книгата за закрити заседания е имало две определения на съда по несъстоятелността под този номер. Доказателства, че на длъжника са връчени и двете определения няма. В съобщението е посочено само „определение № 2408/09.07.2018г.“, без допълнителни пояснения. Само обстоятелството, че определението за одобряване на списък с приети вземания не се връчва на страната, а се обявява в търговския регистър, не е достатъчно на съда да приеме, че на длъжника е връчено именно определението, съдържащо указания за отстраняване на нередовности с даден срок за това.

С оглед на така изложеното, въззивният съд намира, че частната жалба е основателна, тъй като обжалваното определение за недопускане на предложения от длъжника оздравителен план до разглеждане от събрание на кредиторите е постановено преди редовно връчване на съобщение за отстраняване в седмодневен срок на допуснати неревности в предложения план. Поради което и срокът за отстраняването им не е започнал да тече на 10.07.2018г. и към датата на постановяване на обжалваното определение не е бил изтекъл. Налице е нередовно връчване на съобщението по чл.701 ал.2 от ТЗ, поради което и обжалваното определение следва да бъде отменено и делото върнато на съда по несъстоятелността съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предложения от длъжника план за оздравяване.

Водим от горното, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОТМЕНЯВА определение № 2636 от 24.07.2018г. на Варненски ОС, търговско отделение, по търг.дело № 1271/16г., с което предложения от длъжника „Булминерал“ АД, действащ чрез представляващия изпълнителен директор, план за оздравяване не е допуснат до разглеждане от събранието на кредиторите.

ВРЪЩА делото на Варненски окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по предложения от длъжника план за оздравяване.

Определението не подлежи на касационно обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: