ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                                                   №   538/06.08.2014 г.                  

гр. Варна,  31.07. 2014 година

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН
ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА
АНЕТА БРАТАНОВА

                          

като разгледа докладваното от съдията Недева в.ч.т.д. № 455 по описа за 2014 г. на ВнАпС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по частна жалба на „П П” ЕООД - гр. Варна, чрез адв. Б.Г., срещу Определение № 2130 от 30.05.2014 г., постановено по т. д. № 209/2014 г. на ВОС в частта, с която е отказано привличането на „М В” АД като трето лице - помагач на страната на ответника.

В жалбата се излага становище за неправилност на обжалваното определение, с молба същото да бъде отменено. Посочва се, че неправилно съдът преценил чий следва да е интересът от привличане, като според жалбоподателят на изследване всъщност следвало да бъде поставен интереса на „М В” АД, да помага на „П П” ЕООД, което било негово дъщерно дружество.

Не е постъпил писмен отговор от насрещната страна – „Б” ЕООД.

Варненският апелативен съд намира, че частната жалба е допустима, а разгледана по същество - неоснователна, по следните съображенията :

Предявен е иск по чл. 517, ал. 4 ГПК от „Б” ЕООД срещу „П П” ЕООД.

Неоснователни са твърденията на жалбоподателя за това чий следва да е интересът от привличане. Привличането е конституиране на трето лице като подпомагаща страна не по негов почин, а по почин на една от главните страни, и то независимо от неговата воля. Използва се, когато третото лице, макар че може да встъпи като подпомагаща страна, не встъпва, защото се опасява от неблагоприятен изход на делото, при който то ще бъде обвързано спрямо подпомаганата страна от силата на мотивите (чл. 223, ал. 2 ГПК). Привличането е поради това средство за защита и право на привличащата страна. Чрез него тя цели да улесни защитата си срещу противната страна с помощта на привлеченото лице. Чрез това страната цели да обезпечи своето правно положение в следващия процес, воден между нея и привлеченото лице (Опр. № 6 от 08.01.2010 г. по ч.т.д.№401/09 г. ІІ т.о. и др.).

Докато при встъпването третото лице трябва да има интерес да встъпи, при привличането привличащата страна трябва да има интерес от привличането /Сталев, Ж. БГПП IX изд. С.: Сиела Норма АД, 2012, с.408/. За да посочи кога е налице такъв интерес, чл. 219, ал. 1 ГПК сочи лицата, които могат да бъдат привлечени – това са тези, които биха могли по своя инициатива да встъпят в делото като подпомагаща страна. Това обаче не винаги е вярно, тъй като привличащият може да няма интерес от привличането, макар и третото лице да има правото да встъпи.

Това е така и в настоящата хипотеза:

В случая едноличният собственик на капитала на „П П” ЕООД, а именно „П Х” ООД е прехвърлил всичките си дялове на „М В” АД с Договор от 19.04.2012 г. за възмездно прехвърляне на дялово участие /с нотариална заверка на подписите/, като вписването на промяната в собствеността на капитала е отразена в ТР към АВп на 06.06.2012 г.

Запорът на дяловете е наложен от ищеца по делото „Б” ЕООД чрез вписването му в ТР към АВп на 17.05.2012 г.

Принципно „М В” АД има интерес от участие в делото с цел отхвърляне на иска за прекратяване и впоследствие ликвидация на „П П” ЕООД по причина, че именно акционерното дружество е настоящият собственик на капитала. При евентуално уважаване на иска по чл. 517, ал. 4 ГПК и прекратяване на дружеството, отговорност пред „М В” АД за евентуалната недействителност на прехвърлителната сделка (като извършена евентуално след запора) ще носи „П Х” ООД. Ответникът „П П” ЕООД няма регресни права, които да може да реализира спрямо „М В” АД, поради което не се установява какъвто и да е интерес от привличането на последното.

След като привличащата страна няма интерес от привличането /макар и третото лице да има интерес от встъпването/, определението се явява правилно и следва да се потвърди.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение № 2130 от 30.05.2014 г. на Варненския окръжен съд, постановено по т. д. № 209/2014 г. 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: