ОПРЕДЕЛЕНИЕ №544

 

гр. Варна,  13.08.                     2015 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, втори състав, в закрито заседание в състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

        ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

ЖЕНЯ Д.

 

Като разгледа докладваното от съдия В. Аракелян в. ч. т. дело № 455/2015 г. по описа на Апелативен съд – Варна, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 274, ал. 1, т. 1 вр. чл. 83, ал. 2 от ГПК.

Образувано е по частна жалба на Т.Н.Д., „Каракум” ООД, чрез управителя Т.Н.Д. и ЕТ „С.Д.” против Определение № 93 от 07.05.2015 г. на Търговищкия окръжен съд, постановено по т. д. № 149/2012 г., с което е отхвърлена молбата на Т.Д. и С.Д. за освобождаване от внасяне на държавна такса от 5 387.19 лв., дължима за обжалване на постановеното по делото решение.

Жалбоподателите излагат становище за неправилност на определението с молба да бъде отменено.

Производството по чл. 83, ал. 2 ГПК е едностранно охранително, поради което не следва да се връчва препис от частната жалба на насрещата страна – „УниКредит Булбанк” АД - София.

Варненският апелативен съд, търговско отделение, намира, че частната жалба е допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна, по следните съображения:

Ответници по т. д. № 149/2012 г. на ТОС са Т.Н.Д., „Каракум” ООД, чрез представляващите дружеството заедно и поотделно двама управители Т.Д. и С.Д. и ЕТ „С.Д.” – чрез собственика С.Д.. Подадената молба за освобождаване от държавна такса по чл. 83, ал. 2 от ГПК е изходяща от Т. и С. Д*. Представени са декларации, че лицата нямат доходи и имущество.

 

По дължимостта на държавната такса от С.Д., в качеството му на ЕТ „С.Д.”:

Нормата на чл. 83, ал. 2 ГПК, има социален характер и поради това явяваща се своеобразна гаранция за реален достъп до правосъдие, е приложима само по отношение на физическите лица при наличието на визираните в т. 1 до т. 7 изисквания на чл. 83, ал. 2 ГПК, но не и в случаите, в които последните действат в качеството на еднолични търговци. Липсата на достатъчни средства за погасяване на текущи задължения от регистрирани като търговци лица, вкл. такива за държавни такси, принципно съставлява основание да поискат откриване на производство по несъстоятелност на търговското им предприятие. Именно в тази специална хипотеза е предвидено освобождаването им от предварителното й внасяне - чл. 620, ал. 1 ТЗ, текст, подкрепящ извода, който пряко следва от чл. 83, ал. 2 ГПК, а именно, че нормата е неприложима по отношение на лица, осъществяващи търговска дейност, без оглед на регистрацията им - като ЕТ или ЮЛ. Обстоятелството, че едноличният търговец отговаря с цялото си имущество и като физическо лице, не обосновава извод, че посочената процесуална разпоредба следва да се тълкува разширително, с разпростиране на обхвата й по отношение и на физически лица, които като страна по делото имат качеството на търговец (така изрично Определение № 78 от 31.01.2013 г. на ВКС по ч. т. д. № 595/2012 г., II т. о., ТК, докладчик съдията Мария Славчева).

С оглед на изложеното молителят Д. не може да бъде освободен от внасяне на дължимата държавна такса, така както не може да бъде освободено и дружеството „Каракум” ООД.

Определената държавна такса от 5 387.19 лв. за въззивно обжалване е дължима от всички жалбоподатели общо, като плащането от един от тях ползва останалите.

С оглед на изложеното разбиране, ирелевантно се явява обстоятелството дали физическото лице Т.Н.Д. има възможност да внесе дължимата държавна такса, след като останалите ответници не са освободени от внасянето й, респ. след като те внесат дължимата държавна такса, това ще ползва и нея.

С оглед гореизложенто обжалваното определение следва да се потвърди. Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 93 от 07.05.2015 г. на Търговищкия окръжен съд, постановено по т. д. № 149/2012 г.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на жалбоподателя пред ВКС на РБ, при условията на чл. 280, ал. 1 от ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                           

                                                                             2.