ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  553                                                17.09.2018 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                                  Търговско отделение

На  17-и септември                                                               Година 2018год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                    ЧЛЕНОВЕ:     ДАРИНА  МАРКОВА

                                                               ЖЕНЯ ДИМИТРОВА                                         

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело № 455 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е образувано по частна жалба от Б.Б.Н., П* Б.Н. и Б.Б.Н., чрез законния си представител майка им А.П.Д.,***, всички чрез адв.Ц. срещу определение № 67/09.02.2018г., постановено по т.д.№ 104/2017год. по описа на ОС- Шумен с което е прекратено производството по делото.

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт, поради необоснованост, по изложени съображения.

Моли определението да бъде отменено и делото върнато за продължаване на съдопроизводствените действия.

Насрещните страни ответниците - ТЕТРАХИБ АД с. Н* К*,  Б.Б.Н.-***, Ю* П. *** и Г.Б.Н. от гр. София, чрез писмен отговор чрез адв. Б., считат частната жалба за неоснователна, по изложени съображения.

За да се произнесе по жалбата, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по искова молба вх. № 2897/27.06.2018 г., чрез която са предявени искове от Б.Б.Н., П* Б.Н. и Б.Б.Н., чрез законния си представител майка им А.П.Д.,***, всички чрез адв.Ц. срещу ответниците - ТЕТРАХИБ АД с. Н* К*,  Б.Б.Н.-***, Ю* П. *** и Г.Б.Н., за признаване на установено по отношение на ответниците, че всяка една от малолетните ищци, като наследница на Б* Н. притежава всяка по 6 909 бр.акции от капитала на дружеството „Тетрахиб“АД.

Съдът с обжалваното определение е прекратил предявените искаве, като е приел, че за ищците липсва правен интерес от същите.

Определението е незаконосъобразно.

Абсолютна процесуална предпоставка за предявяване на иск, за която съдът следи служебно е  наличието на правен интерес. А правен интерес е налице, когато чрез процеса се цели разрешаването на съществуващ правен спор относно съществуването на твърдяни права или правоотношения. Видно от съдържанието на исковата молба, както и от изразените становища, на насрещните страни, такъв спор е налице. В исковата молба и в ДИМ са изложени ясно твърдения  за съществуващ между страните, а именно: дали ищците и ответниците-физически лица, като наследници на починалия Н.,    притежават  по 6 909бр. поименни акции, или в съсобственост 41 455бр. Поименни акции в ответното дружество. Твърди се, че всеки от ищците е наследник на 1/6 от наследствената маса, респективно, притежава по 6909бр. поименни акции от капитала на ответника «Тетрахиб» АД, като се иска от съда да прогласи това обстоятелство. Ответниците, включително и ответното дружество, чрез изразените становища оспорват становището на ищците, като твърдят, че всички от наследените 41 455 бр. поименни акции се притежават в съсобственост между всички наследници. Следователно, от съда се иска да бъде разрешен така възникналия спор между страните, като се иска от съда да признае че ищците са акционери, притежаващи в индивидуална собственост от по 6 909бр. акции от капитала на дружеството.

С оглед на въведения предмет на делото, съдът прави извод, че е сезиран с иск с правно основание чл.71 ТЗ /самите ищци сочат в ДИМ че такъв иск е допустим/. Следва да се отбележи, че с оглед на въведените твърдения, ищците притежават активна легитимация за завеждане на иск по чл.71 ТЗ, за защита твърдяното право на членство в ответното дружество, изразяващо се в притежание на всяка от ищците от по 6 909 бр. акции от капитала на «Тетрахиб»АД. Предвид изложеното, предявеният иск е допустим и следва да бъде разгледан.

С оглед направения извод, обжалваното определение се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

                 По изложените съображения, Варненският апелативен съд

                

                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 67 от 09.02.2018год. постановено по т.д.№ 104/2017г. по описа на ШОС.

ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                    ЧЛЕНОВЕ: 1.                     2.