О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

563…/гр. Варна, 02.10.2017г.…

 

     Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито съдебно заседание в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

        

     като разгледа докладваното от съдия А.Братанова ч.търг.дело №  457 по описа за 2017 г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.1, т.2 ГПК вр. чл.220 ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от  ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ - Великобритания /ЕБВР/ против Определение № 161/30.06.2017 год., постановено по т.д.№ 45/2017 год., с което ОС – Търговище е ОСТАВИЛ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на страната за конституирането й като трето лице – помагач на страната на ищеца ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ“ АДСИЦ /”ФЕЕИ” АДСИЦ/.

В предявената частна жалба се твърди, че обжалваният съдебен акт е неправилен и се претендира неговата отмяна. Налице са изискуемите от закона предпоставки за конституирането на  подпомагаща страна.

           По делото е постъпил писмен отговор от главната страната – ищец, който счита постановеното определение за неправилно.

Ответникът – МБАЛ Попово ЕООД моли обжалваният съдебен акт да бъде оставен в сила.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните в производството, намира за установено следното от фактическа  и правна страна:

  Предявената частна жалба е депозирана в преклузивния срок по чл. 275, ал.1 ГПК, от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.  На посоченото основание същата е процесуално допустима.

 

За да се произнесе по спора, съдът намира следното:

 

Производството пред ОС - Търговище е образувано по искова молба от ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ“ АДСИЦ /”ФЕЕИ” АДСИЦ/ против МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО ЕООД за заплащане на парични суми – главница и неустойки, дължими на облигационно основание – договор от  22.02.2011 год. за инженеринг  за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат.

Не се спори, че процесното вземане по т.д. № 45/2017 г. е предмет на учреден от ФЕЕИ особен залог върху парични вземания, вписан в Централния регистър на особените залози („ЦРОЗ“) в полза на ЕБВР под № 2015051100613. Залогът обезпечава изпълнението на задълженията на ищеца ФЕЕИ по сключени с ЕБВР два договора за кредит, а именно Договор за кредит от 21.12.2007 г. и Договор за кредит от 02.03.2012 г. С подадената искова молба срещу МБАЛ Попово, по която е образувано и т.д. № 45/2017 г. се търси неплатената част от общия размер на заложеното в полза на ЕБВР вземане.

  Не се спори и относно факта, че поради неизпълнение на задълженията на ищеца ФЕЕИ по Договорите за кредит, на 07.01.2016 г. ЕБВР в качеството си на заложен кредитор е пристъпила към изпълнение върху учредения особен залог с размер на търсеното вземане от 5 947 647.66 евро. При спазване изискванията на чл. 33, ал. 1 303 на 11.01.2016 г. залогодателят ФЕЕИ е  надлежно уведомен за пристъпването към изпълнение. Уведомление за пристъпването към изпълнение е  изпратено и на длъжника МБАЛ Попово.

 

С обжалваното определение ТОС е оставил искането за встъпване без уважение с мотива, че за трето лице липсва правен интерес от участие в производството. Решението по спора не обвързва банката. При неблагоприятен изход за подпомоганата страна, в полза на последната не би възникнал обратен иск срещу ЕБВР, основан на регресни права.

 

Определението е неправилно.

 

          Встъпването на трето лице-помагач на страна по делото се допуска, само когато това трето лице има правен интерес от претендираното встъпване. Такъв правен интерес е налице, когато решението по висящия процес може да окаже въздействие върху правното положение на третото лице. Правната доктрина утвърждава три хипотези на правен интерес от допълнително встъпване – при  разпростиране на силата на решението спрямо третото лице; при  превантивна защита срещу регресната отговорност и тогава, когато е налице  опасност да се затрудни или усложни  защитата на правата на третото лице при неблагоприятно решение спрямо подпомаганата страна /Ж.С/, „Българско гражданско процесуално право“, „Встъпване на подпомагаща страна“/.

Третото лице има  качеството на заложен кредитор на подпомаганата страна. Учреденият особен залог има за предмет вземане, което е идентично с процесното. С пристъпването към изпълнение, заложният кредитор придобива правата по чл. 44а ЗОЗ като предпочитателно може да продаде заложеното вземане или да го събере. На основание чл. 44а, ал.2 ЗОЗ, с пристъпването към изпълнение паричното  вземане се счита възложено за събиране на заложния кредитор. Настъпилото по право възлагане  за събиране легитимира заложния кредитор и сам да  упражни правата на длъжника по събиране на вземането от свое име. От момента на вписване на изпълнението в ЦРОЗ, заложният кредитор придобива качеството на процесуален субституент на залогодателя /К/, А. Облигационно право. Обща част, 2001/

При условие, че законодателят легитимира пристъпилият към изпълнение заложен кредитор  и  сам  да събере запорираното вземане от третото задължено лице, на същият следва да се признае и процесуалното право да встъпи в процеса, воден от залогодателя срещу третото задължено лице. Правото на встъпване  в разглеждания случай обезпечава постановяването на благоприятно осъдително решение спрямо подпомаганата страна, в принудителното изпълнение на което събраните суми следва да постъпят по сметка на депозитаря – чл. 44а, ал.3 ЗОЗ. Следователно – резултатът от водения процес рефлектира пряко в патримониума на третото лице – заложен кредитор, а неблагоприятният му изход би осуетил реализирането на заложните права спрямо третото задължено лице.

С оглед така формулираните правни изводи, съдът намира, че обжалваният съдебен акт следва да бъде отменен.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 161/30.06.2017 год., постановено по т.д.№ 45/2017 год., с което ОС – Търговище е ОСТАВИЛ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на страната за конституирането й като трето лице – помагач на страната на ищеца ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ- ФЕЕИ“ АДСИЦ /”ФЕЕИ” АДСИЦ/.

ДОПУСКА ВСТЪПВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ - Великобритания /ЕБВР/ като трето лице – помагач на страната на ищеца.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                        ЧЛЕНОВЕ: