РЕШЕНИЕ

210/17.09.2018 год.                                          Град Варна

Апелативен съд                                                               Търговско отделение

На  17-и септември                                                                     2011год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                          ЧЛЕНОВЕ:ДАРИНА  МАРКОВА

                                                                ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 457 по описа за 2018 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 274 и сл. ГПК. Образувано е по частна жалба на „ЕКОФАРМ-ВЕНЧАН“ООД гр.Варна,  чрез адв. Г.А. ***, срещу Решение 497/22.06.2018 год. по т.д. № 826/2018 год. на Окръжен съд - Варна, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20180420165625 /08.05.2018год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20180420165625/20.04.2018год на жалбоподателя.

Излага доводи за неправилност на постановеният съдебен акт,  поради необоснованост и постановено в нарушение на процесуалните правила, като моли решението да бъде отменено и да бъде разпоредено вписване в ТР на исканите промени.

Въззивната жалба е подадена в срок, от лице с правен интерес от обжалване на решението на окръжния съд, като неизгодно за него и е редовна. При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

Производството пред окръжния съд е образувано по жалба на „ЕКОФАРМ-ВЕНЧАН“ООД гр.Варна,  чрез адв. Г.А. ***, срещу отказ на АВ, ТР под № 20180420165625 /08.05.2018год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20180420165625/20.04.2018год. С цитираното заявление е поискано да бъдат вписани  следните обстоятелства: Заявено е вписване на прехвърляне на всички дружествени дялове от капитала на дружеството, притежавани от съдружника З Ж Ц на съдружника С В В и заличаване на прехвърлителя като съдружник: Промяна на правната форма от ООД в ЕООД: приемане от едноличния собственик на капитала на нов учредителен акт на дружеството.

Длъжностното лице е обосновало отказът си със съображения, между които и следното, споделено и от окръжния съд: Според съдържанието на договора за прехвърляне на дружествени дялове не може да се направи обоснован извод, че е осъществена продажба на притежаваните от съдружника  Ц дружествени дялове.

Окръжния съд е възприел изложеното съображение, че от процесния договор не може да се направи обоснова извод, за осъществена продажба на пригежаваните от съдружника З.Цонкова дружествени дялове и с обжалваното решение е потвърдил постановения отказ на длъжностното лице  на АВп.

По жалбата съдът съобрази следното:

Със заявлението е представен Договор за продажба на дружествени дялове от капитала на „ЕКОФАРМ-ВЕНЧАН“ООД гр.Варна с дата 14.09.2017год. според съдържанието на който съдружникът З Ж Ц  се задължава да продаде, а съдружникът С В В се задължава да купи всичките дялове на съдружника З.Ц от капитала на дружеството. Договорената продажна цена е 270 000лв., която трябва да бъде платена не по-късно от 31.05.2022год. Договорът е с нотариална заверка на съдържанието и подписите.

Съобразно разпоредбата на чл.129 ал.2 ТЗ, прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор. Въпросът е, дали  представеният от заявителя договор удостоверява прехвърляне на дружествени дялове, каквото е становището на жалбоподателя.

При анализ на съдържанието на договора, не се установява изразена воля от съконтрагентите за осъществено прехвърляне, респективно за получаване на дяловете на съдружника З.Ц, срещу заплащане на договорената цена. Напротив. От използваните изрази и от двете страни: „се задължава да продаде, а съдружникът Вълков се задължава да купи всичките дялове на съдружника..“,  следва да се направи извод, че страните по договора са поели бъдещи задължения едната страна да продаде, а другата да закупи дяловете на съдружника Ц. Следователно, този договор има характер на предварителен договор, респективно не може да се направи извод, че същият е осъществил своето прехвърлително действие. В подкрепа на този извод, е и обстоятелството, че по договора купувачът не е заплатил договорената цена. Поради изложеното, с представения договор не се удостоверява покупко-продажба на дружествени дялове, респективно, съдружникът Цонкова все още е притежател на част от капитала.  Предвид изложеното, не са налице предпоставките за вписване на исканите промени.

Предвид изложеното, не са налице условията за вписване на заявените със заявление № 20180420165625/20.04.2018год. обстоятелства.

 С оглед на гореизложеното, обжалваното решение и  потвърдения с него отказ, са законосъобразни и следва да бъдат потвърдени, като на основание чл.272 ГПК препраща и към мотивите на окръжния съд, които споделя.

 Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                        Р   Е   Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Решение 497/22.06.2018 год. по т.д. № 826/2018 год. на Окръжен съд - Варна, с което е потвърден отказ на АВ, ТР под № 20180420165625 /08.05.2018год. на длъжностно лице при АВ, за обявяване в търговския регистър по пардидата на дружеството на заявени обстоятелства по заявление вх.№ 20180420165625/20.04.2018год.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                  ЧЛЕНОВЕ: 1.                       2.