Р Е Ш Е Н И Е

242/20.11. 2017 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  03.10.2017 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

 ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

            ЖЕНЯ Д.

при секретаря Десислава Чипева,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 458  по описа за  2017  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК. Образувано е по въззивна жалба на “АБММ ТРЕЙД“ЕООД гр.Троян,  с представляващ М Т, чрез пълномощникът си адв.С. Трендафиова от АК–София- ищец по т.д. № 1451/2016год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение по делото с № 351/26.05.2017год., с което е отхвърлен като неоснователен предявеният от  въззивника  срещу „БУЛАВТО“АД иск с правно основание чл.55 ал.1 ЗЗД мр.99 ЗЗД за сумата  от 29 857,08лв. с ДДС, представляваща платен аванс по развален договор за доставка на превозно средство от 24.04.2012год., ведно със законната лихва върху главницата до окончателното плащане на сумата.

Счита решението за  неправилно- поради  незаконосъобразност  и необоснованост на същото, по изложени съображения, като се иска неговата отмяна и постановяване на ново, с което искът да бъде уважен така, както е предявен.

Изложени са съображения, според които ответното дружество като продавач, към 11.06.2013год. е бил в забава, поради което не е разполагало с правната възможност да развали договора. Според въззивника, само изправния кредитор може да развали договора на осн. чл.87 ал.1 ЗЗД. Обстоятелствотто, че в уговорения 70 дневен срок, автомобилът е доставен в България, не означава изпълнение на договора от страна на продавача. Това е така, понеже същият не е изпълнил задължението си да предаде, предхождано от писмено уведомление поръчаното. За това, дори и да се приеме, че писмото от 11.06.2013год. има характер на уведомление, чее  доставен, същото е изпратено в значително по-дълъг срок от уговорения между страните.  За това счита, че към 11.06.2013год. кредиторът е бил в забава, и съглъсно чл.96 ьл.1 ЗЗД, длъжникът се освобождава от последиците на собствената си забава. 

. Дори и  да се приеме обратното, дадения с изявлението за разваляне на договора срок  не може да бъде приет като достатъчен, както е  приел и съда в обжалваното решение. Но съдът недопустимо е приел за подходящ срок, срокът от две седмици. Предоставянето на подходящ срок следва да се съдържа в текста на изявлението за разваляне  и съдържанието на уведомлението не може да се допълва по преценка и по волята на съда. За това следва да се направи извода, че процесния договора не е бил развален от Булавто АД, чрез изпращане на уведомление на 11.06.2013год. С оглед на това, неправилен е изводът на съда, че договорът за доставка е бил развален, съответно цедентът не е разполагал с вземане, което да прехвърли на цесионера, поради което и договора за прехвърляне на вземането от 09.05.2015год.  не е  породил правни последици.

С жалбата се иска решението да бъде отменено и постановено друго,  с което предявения иск да бъде уважен в претендирания размер.

 Жалбата отговаря на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и е допустима.

С писмен отговор на процесуален представител на въззиваемата страна, жалбата се оспорва като неоснователна, по изложени съображения.

              В съдебно заседание жалбата се поддържа чрез писмено становище на процесуален представител, съответно се оспорва чрез процесуален представител на въззиваемата страна. Страните претендират присъждане на сторените разноски.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по спора, в съответствие с правомощията си по чл. 269 от ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна относно обжалваното решеине:

Предмет на разглеждане от настоящето производство е:

Иск с  правно основание чл.55 ал.1 пр.3 ЗЗД вр.чл.99 ЗЗД, за заплащане на  сумата  от 29 857,08лв. с ДДС, представляваща платен аванс по развален договор за доставка на превозно следство от 24.04.2012год., ведно със законната лихва върху главницата до окончателното плащане на сумата.

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по искова молба от  „АББМ ТРЕЙД“ ЕООД срещу „БУЛАВТО“ АД, с която е предявен осъдителен иск за заплащане на сумата 29 857,08 лева, представляваща получен от ответника аванс  по развален договор за доставка на превозно средство IVECO от 24.04.2012 г., вземането за връщане на който е прехвърлено от „М+Н" ООД, ЕИК 110037222, гр. София, в полза на „АББМ ТРЕЙД“ ЕООД по силата на договор за цесия от 30.12.2015 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на предявяване на иска до плащането на сумата.

Праводателят на ищеца „М+Н“ООД е  заплатило уговорения аванс в размер 29 857.08 лв. с включен ДДС (12 721,40 евро без ДДС на основание сключен  24.04.2012 г. между „М+Н" ООД като купувач и ответника „Булавто" АД договор за доставка на превозни средства IVECO, модел STRALISAS440S45T/FPLT. Ответникът се задължил да достави МПС-то в срок от 70 работни дни, считано от получаване на авансово плащане. На 31.07.2012 г., „М+Н" ООД заплатило уговорения аванс  съгласно проформа фактура №1000017477/02.05.2012 г. Ответникът уведомил възложителя, че транспортното средство е в процес на производство и че доставката му се очаква през третата седмица на месец ноември 2012 г. След този момент ответникът „Булавто“ АД не извършил други действия по изпълнение на договора, в т.ч. не уведомил писмено „М+Н" ООД, че транспортното средство е доставено в България и готово за предаване. Тъй като е изтекъл значителен период от време, изпълнението на договора станало безполезно за „М+Н" ООД, което с писмо от 21.12.2015 г. уведомило „Булавто“ АД, че разваля договора и поискало връщане в 7-дневен срок на платения аванс в размер на 12 721,40 евро. Изявлението за разваляне на договора било получено от „Булавто“ АД на 22.12.2015 г. С договор за цесия от 30.12.2015 г. „М+Н" ООД прехвърлило вземането си срещу „Булавто“ АД в размер на 29 857.08 лв. на „АБММ Трейд"ЕООД, за което ответника е бил уведомен. Ответникът не заплатил на ищеца  задължението си в размер на 29 857.08 лв. с ДДС, поради което „АБММ ТРЕЙД" ЕООД отправя до съда искане за осъждане на „БУЛАВТО" АД, да му заплати сумата от 29 857.08 лв. с ДДС, представляваща невърнат аванс по разваления договор за доставка на превозно средство IVECO от 24.04.2012 г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на делото до окончателното плащане на сумата.

Ответникът оспорва иска. Не оспорва сключването на  24.04.2012 г. между „М+Н" ООД и „Булавто" АД на договора за доставка на превозно средство марка IVECO, представен с исковата молба, получаването на аванса по договора в претендирания размер. Оспорва твърденията на ищеца, че „Булавто" ООД не е изпълнило задължението си, да уведоми писмено „М+Н" ООД, че транспортното средство е доставено в България и е готово за предаване, респективно, оспорва, че „Булавто“ АД е неизправна страна по договора от 24.04.2012 г.

         Съдът съобрази следното:

Не се оспорва, а това се установява и от събраните по делото писмени доказателства, наличието на валидна облигационна връзка между праводателя на ищеца „М3 Н“ООД е  заплатило уговорения аванс в размер 29 857.08 лв. с включен ДДС (12 721,40 евро без ДДС на основание сключен  24.04.2012 г. между „М+Н" ООД като купувач и ответника „Булавто" АД договор за доставка на превозни средства IVECO, модел STRALISAS440S45T/FPLT.

По сключения договор за доставка на превозни средства IVECO от 24.04.2012 г., „Булавто" АД („изпълнител“) е поело задължение да достави на „М+Н" ООД („възложител“) транспортно средство IVECO, модел STRALIS AS440S45T/FPLT на цена 63 607,00 евро без ДДС. Страните са договорили авансово плащане в размер на 12 721,40 евро без ДДС. Според т. 8 от договора задължение за възложителя в срок от 3 работни дни от датата на писменото уведомление от страна на изпълнителя, че транспортното средство е доставено в България и е готово за предаване, да заплати на изпълнителя остатъка от сумата, посочена в т. 5 от договора, в размер на 50885,60 евро без ДДС. Уговорено е място на предаване на транспортното средство в гр. Бургас, ул. Одрин" № 124, с подписване на приемо-предавателен протокол. Съгласно т. 16 от раздел VII „Санкции. Неустойки“, ако възложителят оттегли поръчката си след като транспортното средство е заявено за производство и в случай че изпълнителят не получи сумата по т. 8 след като транспортното средство е доставено и напълно оборудвано, изпълнителят има право да задържи платения по договора аванс.

От международна товарителница № 1368238/31.10.2012 г. с посочено име на получател „Афин България“ ЕАД и условия за доставка съгласно Инкотермс – CIP Varna, представена и в превод на български език се установява,че превозното средство, предмет на сключения с „М+Н” ООД договор за доставка от 24.04.2012 г., е доставено в Република България на 20.11.2012 г. и е получено от „Булавто” АД в гр. Варна. Това обстоятелство се потвърждава и от писмо изх. № 115/27.05.2016 г. от „Афин България” АД, както и от събраните гласни доказателства.

С писмения отговор на ответното дружество са представени:

Писмо изх.№ 163/13.09.2012год. от ответното дружество до управитела на „М+Н“ООД, с която го уведомява, че поръчаният автомобил е в процес на производство  и неговата доставка ще се осъществи през третата седмица на м. ноември 2012год.:

 Писмо изх. № 91/11.06.2013 г. /стр.61/, чрез което ответникът е отправил до „М+Н" ООД изявление, че транспортното средство е доставено в България на 20.11.2012 г. и че от 21.11.2012 г. е в готовност за предаване на уговореното между страните място в гр. Бургас, както и че управителя Ангел Минков Таслаков многократно е уведомяван за доставката и готовността за предаване. С писмото е отправена  покана, купувача в срок до три работни дни от получаване на писмото да заплати остатъка от цената в размер на 50 885,60 евро, и че при неплащане на дължимата сума в указания срок, „Булавто” АД ще счита договора за доставка на превозни средства от 24.04.2012 г. за развален, като на основание т. 16 от договора ще задържи платената като аванс от „М+Н” ООД сума в размер на 12 721, 40 евро без ДДС.

Ищецът „АБММ Трейд" ЕООД е направил възражение, което не се поддържа с въззивната жалба, че посоченото писмо не е достигнало до знанието на управителя на „М+Н" ООД г-н Ангел Таслаков. Въпреки това, представени са категорични доказателства, че писмото е получено от въззивното дружество, а именно:

Като доказателства за изпращане на посоченото писмо изх. № 91/11.06.2013 г. по електронна поща и по факс от ответника са представени разпечатки от електронно писмо от 11.06.2013 г. до електронен адрес mplusn@mbox.digsys.bg и доклад за изпращане, автоматично генериран от факс апарат, съдържащ и факсимилно копие от първата страница на писмото с посочен факс номер +359 670 62901.

От извършена от съда служебна справка в търговския регистър, се установява, че към дата 11.06.2013 г. в търговския регистър по партидата на търговец с фирмено наименование „М+Н" ООД, ЕИК 110037222, са вписани ел. адрес  mplusn@mbox.digsys.bg и факс номер +359 670 62901, които съвпадат с посочените в цитираната кореспонденция ел. адрес и факс номер на „М+Н" ООД. Същите са били заличени в регистъра едва на 07.11.2014 г.  при вписване на промяна в адреса на управление на дружеството.

От заключението на вещото лице по допуснатата по делото съдебна компютърно-техническа експертиза, неоспорено от страните, което съдът намира за обективно, компетентно и изчерпателно, се установява, че на 11.06.2013 г. в 16:33 от пощенската кутия на М.М "Marin Marinov" marinov@bulauto.com до получател <mplusn@mbox.digsys.bg> с копие до "Svetlozar Boyadzhiev" <boyadzhiev@bulauto.com>, "Stefka Peeva" <peeva@bulauto.com> и Мария Димова <maxima.ara@gmail.com> е изпратено електронно писмо заедно с прикачен файл с наименование „M+H conract termination.pdf“ съдържащ представеното от ответника в заверен препис и приложено на л. 61-62 по делото писмо изх. № 91/11.06.2013 г. Вещото лице не е имало достъп до кореспонденцията в пощенската кутия <mplusn@mbox.digsys.bg>, но предвид установеното от експерта по несъмнен начин получаване на писмото в пощенската кутия на копиран адресат Мария Димова, вещото лице изразява становище, че писмото е преминало успешно през вскички сървъри и със сигурност е достигнло до посочените в него електронни адреси, в т.ч. и до <mplusn@mbox.digsys.bg>. Вещото лице приема също, че предвид липсата на известие за грешка при получаване на писмото, същото е коректно получено от адресата <mplusn@mbox.digsys.bg>. Освен това, според заключението на експертизата представеният отчетен документ за изпращане на същото писмо изх. № 91/11.06.2013 г. по факса съдържа данни за коректно изпратен факс и потвърждение от факс машината на получателя за коректно получаване.

Не се спори между страните, че в предоставения с писмото от 11.06.2013 г. тридневен срок, а и след това, „М+Н” ООД не е заплатило остатъка от продажната цена на доставеното превозно средство, както и че не е изпратило свой представител за получаване на транспортното средство от сервизната база на „Булавто” АД в гр. Бургас.

От договор за цесия от 09.05.2014 г. е видно, че „М+Н” ООД е прехвърлило на ищеца „АБММ Трейд” ЕООД вземане към „Булавто” АД придобито на основание сключен договор за доставка на превозни средства IVECO от 24.04.2012 г. и направено авансово плащане на 31.07.2012 г. в размер на 29857,08 лева на цена 5200,00 лева, платима в брой.

С писмо изх. № 0062/10.05.2014 г. „М+Н” ООД уведомило „Булавто” АД, че на основание договор за цесия от 09.05.2014 г. „вземането по договор за доставка на превозни средства от 24.04.2012 г. е прехвърлено на „АБММ Трейд” ЕООД и, че „считано от 10.05.2014 г. всички плащания следва да бъдат правени по сметка на „АБММ Трейд” ЕООД“ посочена в писмото. Получаването на писмото не се оспорва от ответното дружество.

Видно от приетото като доказателство писмо изх. № 0043/21.12.2015 г., „М+Н” ООД е уведомило „Булавто” АД, че разваля договора за доставка на превозно средство от 24.04.2012 г. поради неизпълнение от страна на „Булавто” АД и, че претендира връщане на извършеното авансово плащане в размер на 12 721,41 евро. Получаването на писмото не се оспорва от ответното дружество, което е отговорило с писмо изх. № 107/28.12.2015 г., че оспорва действието на уведомлението за разваляне, както и предходното уведомление за прехвърляне на вземане в полза на „АБММ Трейд” ЕООД, тъй като договорът за доставка вече бил развален от „Булавто” АД считано от 15.06.2013 г.

Или, с оглед на изложеното, следва да се приеме за установен фактът, че с писмо от 11.06.2013год., изпратено по посочените начини, ответникът  е уведомил писмено купувача, че транспортното средство е доставено и се намира в гр. Бургас в готовност за предаване, след заплащане в тридневен срок на дължимата по договора сума.

С оглед на изложеното, следва да се направят следните изводи:

Не се оспорва, наличието на валидна облигационна връзка по която праводателя на ищеца-цедента  „М+Н“ООД е  заплатило уговорения аванс в размер 29 857.08 лв. с включен ДДС (12 721,40 евро без ДДС на основание сключен  24.04.2012 г. между „М+Н" ООД като купувач и ответника „Булавто" АД договор за доставка на превозни средства IVECO, модел STRALISAS440S45T/FPLT.

С оглед на доказателствената тежест в процеса, ищецът следва да докаже, че ответното дружество е неизправна страна по договора, че договорът е развален от неговия праводател като изправна страна, както и че вземането за връщане на даденото по разваления договор му е било надлежно прехвърлено от „М+Н" ООД на твърдяното основание. В тежест на ответника е да докаже обстоятелствата, които му дават право да откаже връщане на получения по договора аванс, респективно, че е бил изправна страна по договора.

Твърденията на страните са за извършено разваляне на посочения договор, като ищецът в исковата молба  твърди че развалянето  е настъпило в резултат от изявление на купувача с писмо изх.№ 0043 от 21.12.2015 г., на основание чл.87 ал.2 ЗЗД,  поради неизправност на продавача – ответник по делото. Ответникът от своя страна твърди, че с писмо от 11.06.2013год. пръв е развалил договора, поради  неизправност на купувача „М+Н" ООД.

 Следователно, предвид твърдението на ответното дружество за разваляне от негова страна на сключения договор  / с писмо от 11.06.2013год./, следва да се изследват предпоставките за валидно разваляне на договора и за задържане на заплатения аванс, защото това разваляне като предхождащо изявлението за разваляне на „М+Н“ООД, изключва правото правото на „М+Н" ООД за разваляне на договора, респективно да иска връщане на платения от него аванс.

Не се оспорва, че „Булавто” АД е доставило превозното средство, предмет на договора,  на мястото на предаване в уговорения между страните срок от 70 работни дни (четиринадесет седмици), считано от датата на получаване на аванса – 31.07.2012 г., като месец август не се брои. Поддържа се като неизпълнение по договора, че купувачът до изпращане на писмото от 11.06.2013год. не е бил уведомен , че предметът на поръчката е доставен  и готов за предаване.

Относно изправността на доставчика-ответник, съдът съобрази следното:

Според т.2 от договора, срокът на доставката е 70 работни дни, от датата на постъпване на авансовата сума по сметката на доставчика. Както се посочи, това условие е изпълнено от доставчика.

В т.8  е въведено задължение на купувача да заплати сумата  в размер на 50 885,60евро в срок от три рабитни дни от уведомяването . Безспорно е, че след уведомяването с писмо от 11.06.2013год. плащане не е постъпило.

Относно твърдението за забава на кредитора, поради неуведомяване за доставката: Видно е, че такова уведомяване не е предвидено като задължение в договора, съответно не е скрепено със срок и санкция.

За това и до изпращане на писменото уведомление на 11.06.2013год. никоя от страните не е в забава /следва да се отбележи, че до посочената дата „М+Н“ООД не е извършило никакви действия или запитвания относно доставянето на превозното средство.  За това и поради липсата на краен срок за уведомяване, и двете страни не са били в забава.

Но дори и да се сподели становището  на въззивната страна, че от доставянето на превозното средство, до писменото уведомление на 11.06.2016год. изпълнителят е бил в забава, тази забава не е скрепена с възможност за разваляне на договора.  Напротив, страните изрично са се съгласили-в т.17 от договора, че при забава неизправната страна дължи неустойка  в размер на 0,02% върху стойността на неизпълненото задължение на ден, но не повече от 5 %.

Следователно, дори да се възприеме становището на ищеца сега въззивник, за забава на кредитора за посочения период, за него би възникнало право на неустойка в посочения размер, но не и право за разваляне на договора.

За това и до писменото уведомяване на „М+Н“ ООД с покана за плащане на остатъчната част от цената, цитираното дружество не е разполагало с право да развали сключения договор, поради забава на изпълнителя.

Относно становището, че с писменото уведомление на 11.06.2013год. изпълнителят не е постигнал разваляне на договора по реда на чл.87 ал.1 ЗЗД, понеже дадения с изявлението за разваляне на договора срок от три работни дни  не може да бъде приет като достатъчен:

Това становище не може да бъде споделено. От една страна, този срок е предвидения от страните в т. 8 от договора, като от съдържанието на уведомлението следва да се направи извод, че същото е в изпълнение на задължението на изпълнителя по посочената точка.

Предвиди изложеното, дадения с уведомлението срок от три работни дни, е срокът за изпълнение по сключения договор. Но понеже уведомлението съдържа и предупреждение за разваляне на договора, на основание чл.87 ал.1 ЗЗД, дори и да се приеме, че срокът е недостатъчен, понеже след него е изтекъл достатъчно дълъг срок през който не последвала реакция та купувача. За това и предвид липсата на изпълнение от страна на купувача, или на искане за удължаване на срока от негова страна, дадения срок не се отразява на констатираното неизпълнение от страна на купувача. Нещо повече, изявлението на „М+Н“ООД за разваляне на договора за доставка, е направено на 22.12.2015год.-т.е. повече от две години от писменото уведомление. Следователно, до този момент купувачът е считал, че договорът е действащ, респективно е могъл да изпълни задълженията си по него. За това и дадения с писменото уведомление срок не се е отразил и ограничил купувача да изпълни задълженията си по договора.

С оглед на изложеното, следва да се направи извод, че към 09.05.2014год.-датат на сключване на договора за цесия,  договорът за доставка е бил развален, по вина на „М+Н“ООД,  поради неплащане на цената. За това и към момента на извършване на цесията, цедентът „М+Н“ООД не е разполагал с вземане към ответника, което да бъде валидно прехвърлено на ищеца „АБММ Трейд“ООД.

С оглед на изложеното, исковете се явяват неоснователни и следва да се оставят без уважение.

Поради съвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде потвърдено, като на основание чл.272 ГПК, препраща и към мотивите на първоинстанционното решение, относно, които споделя. Разноски: Пред настоящата инстанция въззиваемата страна е представила доказателства за извършени разноски за процесуално представителствов размер на 2 760лв., поради което следва да се присъдят в посочения размер.

С оглед на гореизложеното, Варненският апелативен съд

 

                                               Р Е Ш И

ПОТВЪРЖДАВА решение № 351/26.05.2017 год., постановено по т.д.№ 1451/2016 год. по описа на Варненски окръжен съд-търговско отделение.

ОСЪЖДА „АББМ ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 202898528, седалище и адрес на управление: гр. Троян - 5600,  ул. „Захари Стоянов“ № 7, ДА ЗАПЛАТИ на „БУЛАВТО“ АД, ЕИК 813027681, седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 262, сумата 2 760,00 лева, представляващи сторени в производството по настоящото дело съдебно-деловодни разноски на основание чл. 78, ал.3 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от връчването му при условията на чл. 280 ал. 1 и ал.2 от ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ :1.                        2.