ОПРЕДЕЛЕНИЕ

545                                     12.08.2013 год.                                          Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  12-и август                                                  Година 2013год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: З* З*

                                        ЧЛЕНОВЕ:  М* Н*      

                                                                 Р* С*   

Като разгледа докладваното от Р.С*. частно търговско    дело № 459 по описа за 2013 година. и за да се произнесе, съобрази следното:

        Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по частна жалба от „Б* П* Б*”АД гр.София,  чрез процесуален представител,  против определение № 89/29.04.2013год.  постановено  по т.д. по несъстоятелност № 53/2013год. по описа на ТОС, с което е допусната предварителна обезпечителна мярка по реда на чл.629а ал.1 т.3 ТЗ, „Спиране на производството по изп.д. № 20127180404013 по описа на ЧСИ Станимира Данова рег. 718 с р-н на действие ОС-Варна. Иска определението да бъде отменено като неправилно поради незаконосъобразност, в евентуалност спирането да се отнася единствено до изпълнителни действия, насочени срещу имущество, представляващо част от масата на несъстоятелността.

 Насрещните страни -ищеца и дружеството длъжник, чрез писмени отговори на процесуални представители, изразява становище за неоснователност на частната жалба. По жалбата съдът съобрази следното:

Относно оплакването за неправилност:

Видното от материалите по т.д. по несъстоятелност №53/13год. на ТОС, същото е образувано по предявен иск на кредитора „О* С* П*”ООД за обявяване в несъстоятелност ответника „Х*С*”АД. С допълнителна молба  /стр.58/, ищецът е поискал да бъдат допуснати предварителни обезпечителни мерки, между които и спиране на заведените срещу длъжника изпълнителни дела. С обжалваното определение съдът е спрял заведените дела срещу длъжника.

Жалбата е срещу определението в частта му, с която съдът е допуснал предварителна обезпечителна мярка по реда на чл.629а ал.1 т.3 ТЗ, представляваща спиране на  изп.д. № 20127180404013 по описа на ЧСИ С* Д8 рег. 718 с р-н на действие ОС-Варна. Изпълнителното дело е образувано по молба на „Б* П8 Б*”АД на основание чл.426 и сл. ГПК по издаден изп.лист по ч.гр.д. № 15793/2011год. на ВРС, по реда на чл.417 ГПК. Основанието  за издаване на изп. лист е извлечение от счетоводни книги по договор за инвестиционен кредит № 476/2008год. от 30.04.2008год. и анекси към него.  Задължението на „Х* С*”АД, „Ч* с8”ЕООД и едно физическо рице, са осъдени солидарно да платят на „Б* П* Б*”АД главница в общ размер  3 535 000евро, наказателна лихва в размер на 1 241 185,97евро и др.   След справка в ТР съдът констатира, че

след постановяване на обжалваното определение и преди постановяване на настоящият съдебен акт, съдът по несъстоятелността е постановил решение № 32/09.07.2013г. по т.д. № 53/2013г. на ТОС  по реда на чл.630 ал.1 ТЗ, като е обявил неплатежоспособността на „Х* С*”АД гр.Търговище, ЕИК 148102820, с начална дата 28.8.2012г.;  открил е производство по несъстоятелност, назначил е за временен синдик  Ганка Янева Кольовска и е определил дата за първото събрание на кредиторите. Решението е вписано в ТР по партидата на дружеството с вписване № 20130711135752.

         При горната фактическа установеност частната жалба се явява недопустима поради липсата на абсолютна процесуална предпоставка за предявяването й – правен интерес от обжалване поради следното :

         Съгласно изричната разпоредба на чл.629а, ал.9 ТЗ наложените предварителни обезпечителни мерки  имат действие  до датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност. От тази дата действието им се заменя с действието на решението за откриване на производство по несъстоятелност, както и на мерките, постановено по реда на чл.630 ал.1 т.4 ТЗ. Съдът може да постанови нови обезпечителни мерки или да продължи действието на наложените по реда на чл.629а ТЗ мерки.

         Наличието на правен интерес от обжалване е абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на частната жалба, за която съдът следи служебно. С постановяване на решение  № 32/09.07.2013г. по т.д. № 53/2013г.  на ТОС по реда на чл.630 ал.1 вр.чл.608 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност на „Х* С*”АД гр.Търговище, се преустановява действието на наложените на осн.чл.629а, ал.1  от ТЗ предварителни обезпечителни мерки. Т.е. – правният резултат, който се цели с частната жалба вече не може да бъде постигнат и следователно интересът от обжалване на определение № 89/29.04.2013год.  постановено  по т.д. по несъстоятелност № 53/2013год. по описа на ТОС, с което е допусната предварителна обезпечителна мярка по реда на чл.629а ал.1 т.3 ТЗ, „Спиране на производството по изп.д. № 20127180404013 по описа на ЧСИ С* Д* рег. 718 с р-н на действие ОС-Варна, е отпаднал. Частната жалба се явява процесуално недопустима поради липсата на правен интерес, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

         Водим от горното, съдът

 

                                      О     П    Р    Е    Д     Е     Л     И      :

 

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима подадената частна жалба от  „Б* П* Б*”АД гр.София, с ЕИК 831633691 срещу определение № 89/29.04.2013г. на Търговищки окръжен съд, търговска колегия, постановено по т.д. № 53/2013г. в частта, с която на основание чл.629а ал.1 т.3 ТЗ е допусната предварителна обезпечителна мярка –СПИРАНЕ на изпълнението по изп.д. № 20127180404013 по описа на ЧСИ С* Д* рег.№ 718 с р-н на действие ОС-Варна, образувано по молба на „Б* П* Б*”АД, за принудително  изпълнение върху ипотекиран в полза на Банката имот.

         ПРЕКРАТЯВА производството по в.ч.т.д. № 459/2013г. на ВнАпС.

         Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му.       

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :