Р Е Ш Е Н И Е

 

 

22/Варна, 06.02.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание в състав

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                            ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

РАДОСЛАВ СЛАВОВ

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 46/2017 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл. 25, ал.4 ЗТР и е образувано по въззивна жалба от З.П.Й. срещу решение № 142/27.12.2016 год., постановено по т.д.№ 575/2016 год. по описа на ШОС, с което е потвърден отказ № 20161113163154 год. на ДЛР при ТР към АВп, постановен по заявление вх.№ 20161113163154/13.11.2016 год.  по заявено обстоятелство – заличаване на заявителя като член на СД на „ЛИДА“ АД – Шумен.

В предявената жалба се поддържат доводи за неправилност на постановения съдебен акт като се оспорват правните изводи на първостепенния съд досежно начина и предпоставките за връчване на уведомлението по чл. 233, ал.5 ТЗ. Поддържа се, че волеизявлението е надлежно връчено на дружеството и е входирано във входящия дневник.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по спора, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и като такава е процесуално допустима.

Заявителят понастоящем е единствен вписан изпълнителен директор и член на СД на „ЛИДА“ АД.  Депозираното заявление обективира искането на заявителя за едностранно прекратяване на мандатните му функции като член на СД в хипотезата на чл.233, ал.5 ТЗ.

В разпоредбата на  чл.233,  ал. 5 ТЗ е предвидено, че член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересуваният член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Волеизявлението по чл.233, ал.5 ТЗ има за адресат – самото ЮЛ и следва да бъде отправено по вписания адрес на управление. По арг. от чл.50, ал.3 ГПК връчването се счита за извършено, ако волеизявлението е прието от всеки служител или работник, който е съгласен да ги приеме. Приложимостта на сочената норма, ведно с нормите на чл. 50, ал.2 и ал.4 ГПК следва от разпоредбата на чл. 46, ал.2 ЗНА.

Изискването за надлежно уведомяване на дружеството  е въведено от законодателя с цел своевременно свикване и провеждане на ОС  за избор на нов член на СД и осуетяване на възможността дружеството да остане без конституиран орган. Предвидената в чл. 233, ал.5 ТЗ едностранна възможност за напускане на СД почива и на разбирането, че напускащият член не може да търпи последиците от бездействието на дружеството във връзка с предприемането на надлежни действия за неговото заместване. Сочената законодателна  логика изключва възможността уведомлението на напускащия член на СД да бъде прието от отправящия предизвестието, дори и същия да е овластен по реда на чл.235,ал.2 ТЗ да представлява дружеството. Упражненото право на оттегляне от борда имплицитно включване и оттегляне от качеството на представителен член /по правило в АД изпълнителният директор е член на СД – чл. 235, ал.2 ТЗ/

В настоящия случай, отправеното уведомление е адресирано до дружеството и заявителят не е предприемал каквито и да е опити за връчването му на което и да е длъжностно лице по адреса на управление на търговеца. Писменото волеизявление е връчено на лице, съвпадащо с автора му. Заявителят е приел собственото си волеизявление за напускане.

Не променя горния извод и обстоятелството, че заявителят е вписал известието във входящия дневник на дружеството. Разпоредбата на чл. 233, ал.5 ТЗ изисква представянето на доказателства за ефективно връчване на уведомлението на дружеството чрез което и да е длъжностно лице от канцеларията му. Представеният входящ дневник не отразява подобно връчване, тъй като входирането на документа не е придружено с подпис на лице, различно от заявителя.

Изложеното обуславя извода, че не са налице елементите от фактическия състав за едностранно прекратяване на мандатното правоотношение.  Постановеното в идентичен смисъл решение на ШОС следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 142/27.12.2016 год., постановено по т.д.№ 575/2016 год. по описа на ШОС .

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: