ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№     473                                                       16.07.2015 год.                  Град Варна

Апелативен съд                                                                Търговско отделение

На  16-и юли                                                      Година 2015год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА  

                                      ЧЛЕНОВЕ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ   

                                                          ЖЕНЯ ДИМИТРОВА 

Като разгледа докладваното от Р.Славов ч. т. дело № 460 по описа за 2015 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Производството е образувано по постъпила частна жалба от  „МЦРМ Радост”ООД гр.Варна, представлявано от управителя А Е, срещу определение №2088/08.06.2015 г. на Окръжен съд –Варна по т.д.№ 2071/2014 г., с което е оставено без уважение искането на жалбоподателя за прекратяване на производството и същото е спряно.

В частната жалба се излагат доводи за неправилност на постановения съдебен акт поради незаконосъобразност, по изложени съображения, като се иска неговата отмяна и прекратяване на процеса.

Насрещната страна чрез писмен отговор на процесуален представител, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Частната жалба е подадена в срок. При разглеждането й, съдът съобрази следното:

Обжалваното определение, е постановено в производство, образувано по искова молба от П.С.И.  срещу   „МЦРМ Радост”ООД, гр.Варна, представлявано от управителя А Л Е  с искане да бъдат отменени взетите на 10.12.2014год. решения  на едноличния собственик на ответното дружество, с които на основание чл.517 ал.3 ГПК същият е заличен като съдружник и дяловото участие е поето изцяло от съдружника А Е, на основание чл.74 ТЗ. С допълнителна молба ищецът е поискал производството да бъде спряно на основание чл.229 ал.1 т.4 ТПК до приключване на т.д. № 1351/2014год. на ВОС.

В представения писмен отговор ответника е изразил становище за недопустимост на иска, поради липса на правен интерес.

С обжалваното определение оставено без уважение искането на жалбоподателя за прекратяване на производството и същото е спряно на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК до приключване на производството по т.д. № 1351/2014год. на ВОС. .

Частната жалба в частта й, която е срещу определението, с което е оставено без уважение искането на жалбоподателя за прекратяване на производството се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане, по следните съображения.

Редът и предпоставките за обжалване на определенията са посочени в чл.274 ГПК. Спрямо обжалваното определение не са налице посочените предпоставки, за обжалваемост на същото. 

Това е така, тъй като определението не прегражда по-нататъшното развитие на делото-предпоставка по т.1: Това е така също, понеже не попада в категорията на обявените от закона изрично обжалваеми определения-т.2 от чл.274 ал.1 ГПК.

Следователно, спрямо посочената част от обжалваното определение не е налице възможност, за осъществяване на инстанционен контрол над него. Този извод води до недопустимост на частната жалба с която настоящата инстанция е сезирана, в посочената й част, поради което същата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното производство по нея, следва да бъде прекратено.

         Относно частната жалба в ччастта й, която е срещу определението в частта му, с която производството е спряно, на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК:

         Определението е законосъобразно. Търговско дело № 1351/2014год. на ВОС, което след въззивна проверка към настоящият момент е с постановено, но невлязло в сила решение по в.т.д. № 313/15год. на ВАпС, е с предмет: Оспорване на взето решение на ОСС, проведено на 25.07.2014год., с което ищецът е освободен като съдружник от ответното дружество. Следователно, изходът на спора по цитираното търговско дело има значение относно спряното производство, конкретно относно правния интерес от воденето му. Това е така, защото само при уважаване на иска по т.д. № 1351/14год. ищецът би имал качество на съдружник в МЦРМ „Радост”ООД и като такъв би имал легитимация да оспорва взетите на 10.12.2014год. решения от едноличния собственик на капитала, предмет на разглеждане по т.д. № 2071/2014год. на ВОС. Предвид изложеното, определението в частта с която е спряно производството следва да бъде потвърдено.

          По изложените съображения Варненският апелативен съд

 

                                              О П Р Е Д Е Л И :

 

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като  недопустима подадената частна жалба от „МЦРМ Радост”ООД, гр.Варна, представлявано от управителя А Е, в частта й, която е срещу определение №2088/08.06.2015 г. на Окръжен съд –Варна по т.д.№ 2071/2014 г. в частта му, с която е оставено без уважение искането на жалбоподателя като ответник за прекратяване на производството:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д. № 460/2015год. по описа на ВАпС по частната жалба от „МЦРМ Радост”ООД, гр.Варна, представлявано от управителя А Е, в посочената част.

ПОТВЪРЖДАВА определение №2088/08.06.2015 г. на Окръжен съд –Варна по т.д.№ 2071/2014 г. в частта му, с която е спряно производствоно по делото, на основание чл.229 ал.1 т.4 ГПК, до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д. № 1351/2014год. по описа на ВОС.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в едноседмичен срок от съобщаването.

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.