О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

537                                                 2015 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на единадесети август                                                 година 2015

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         М.Христова

ЧЛЕНОВЕ: М.Недева

                     Ж.Д.

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 461 по описа  на Варненския апелативен съд за 2015г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от Ц.К.А. с ЕГН ********** и И.Б.Б. с ЕГН **********, и двете от гр.Варна срещу протоколно определение от 28.05.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1484/2014г., с което на осн.чл.229 ал.1 т.5 ГПК производството по делото е спряно. По съображения, изложени в жалбата и свеждащи се до липсата на обвързаност между предмета на спора и отговорността на причинителя на ПТП, моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД, гр.София, в който се релевират доводи за неоснователност на частната жалба и се прави искане обжалваното протоколно определение от 28.05.2015г. да бъде оставено в сила.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

          Предявеният иск е с правно основание чл.226 ал.1 КЗ.

          Претендира се обезщетение за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания  на пострадал от ПТП, причинени от водач на МПС, застрахован по застраховка „Гражданска отговорност”.

          С протоколно определение от 28.05.2015г., след изслушване заключението на САТЕ, съдът  е приел, че установените по делото факти налагат разследването на престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изходът на гражданския спор и на осн.чл.229 ал.1 т.5 ГПК е постановил обжалваното определение за спиране.

          Действително, с  разпоредбата, на чл. 229, ал. 1, т. 5 от ГПК законодателят е предвидил възможността производството по делото да бъде спряно, в случай, че при разглеждането на едно гражданско дело се разкрият престъпни обстоятелства, от установяването на които зависи изхода на гражданския спор.

В конкретния случай има данни по делото, че наказателното производство срещу деликвента е било прекратено поради липса на престъпление от общ характер. В този случай отговорността на извършителя на ПТП е ангажирана по реда на чл.45 ЗЗД.

          Поставя се въпроса доколко отговорността на деликвента, отразяваща степента на противоправност и обществена опасност на извършеното от него деяние, ще има значение за изхода на гражданския спор, респ. – ще има значение за определяне  размера на претендираното обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди.

          Настоящият състав  счита, че ангажирането на отговорността на деликвента по реда на чл.45 ЗЗД или по реда на  НК, се явява ирелевантно за изхода на делото по предявения пряк иск срещу застрахователя и не рефлектира по никакъв начин върху претърпените от пострадалия болки и страдания, съответно  върху размера на дължимото обезщетение, предвид на което хипотезата на чл.22 ал.1 т.5 ГПК не е налице.  По тези съображения обжалваното определение следва да бъде отменено.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д    Е    Л     И     :

 

          ОТМЕНЯ определение от 28.05.2015г. на Варненския окръжен съд, търговско отделение, постановено по т.д. № 1484/2014г., с което на осн.чл.229 ал.1 т.5 ГПК производството по делото е спряно.

          ВРЪЩА делото на Варненския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :