Р Е Ш Е Н И Е

№    262 

                                  01 октомври   2013 год.                           гр.Варна

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д  А

Апелативен съд – Варна                                    Търтовско  отделение

на 1-и октомври                                                                               2013 год.

в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА                                                     ЧЛЕНОВЕ:                Р. СЛАВОВ

                                                                 КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

Като разгледа  докладваното от Р. СЛАВОВ въззивно т.д.№ 462 описа на 2013г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл.ГПК.

С решение № 41 от 22.02.2013год. постановено по т.д.№ 72/2012год., Варненският окръжен съд е оставил без уважение ксато неоснователна молбата на ответниците Р. Ганев Ч. ***, представлявано от управителя Р.Ч. за поправка на очевидна фактическа грешка, изразяваща се в грешна начална дата, въз основа на която е калкулирана лихвата за забава  от 6742,40 евро, в решение № 49/20.12.2012год. по т.д. № 72/12год. на ТОС. Недоволни от постановеното решение по чл.247 ГПК са останали молителите Р. Г.Ч. ***, които чрез процесуален представител го обжалват като неправилно поради незаконосъобразност и постановено при съществено нарушение на процесуалните правила. необоснованост по съображения, изложени в жалбата.

Насрещната страна не е изразила становище по въззивната жалба.

По жалбата съдът съобрази следното:

С молба вх.№ 343/23.01.2013год., жалбоподателите чрез пълномощникът си, са поискали да бъде поправена  допуснатата  в решение № 49/20.12.2012год. по гр.д. № 72/12год. на ТОС, ОФГ изразяваща се в грешна начална дата въз основа на която е калкулирана лихвата за забава от 6742,40евро, тъй като посочения период  30.04.3011год.-02.04.2012год. не кореспондира с този посочен от ищеца.

С обжалваното решение съдът е оставил без уважение молбана по чл.247 ГПК, по изложени съображения.

Относно основателността на молбата за поправка на ЯФГ:

Очевидна фактическа грешка е налице, когато действително формираната воля на съда не съответства в писмения текст на решението, респективно, когато е налице противоречие между мотивите и диспозитивната част на решението относно спорния предмет. В настоящият случай съдът счита, че е налице несъответствие между формираната воля в съобразителната част на решението и изписаното в неговата диспозитивна част, а именно:

В съобразителната част на решението /стр.210/  съдът е коментирал исковата молба и писмения отговор, като е  посочил, че се се претендира сумата от 6 742,40лв.-лихва за забава върху просрочените вземания за периода следващ падежа на всяка вноска от м. април 2011год  до 02.04.2012год.-това е коментара по иска:-Посочил е, че в писмения отговор ответниците са посочили, че първата вноска е с падеж 29.04.2011год. На страница 214 е посочил, че според неоспореното заключение на вещото лице, размерът на законната лихва, изчислен на съгласно договора /вещото лице е начислило забавата от 30.04.2011год./,  е 6 742,40евро.

Видно е, че в диспозитивната част на решението, съдът е посочил, че ответниците дължат в условията на солидалност сумата от 6742,40 евро-лихва за забава върху за периода 30.04.3011год.-02.04.2012год. Както се посочи, в съобразителната част безспорно периода на забава е 30.04.2011год.-02.04.2012год.

Следователно, посоченият в диспозинтива на решението период на забавата се  явява очевидна фактическа грешка.

Предвид изложеното, въззивната жалба се явява основателна, и  следва да бъде допусната поправка на очевидна фактическа грешка  в посочения по-горе смисъл.

По изложените съображения, Варненският апелативен съд

 

                                        Р  Е  Ш  И  :

ОТМЕНЯ решение № 49 от 20.12.2012год. постановено по т.д. № 72/2012год. по описа на ТОС, в частта с която сумата от 6 742,40лв.евро е посочено, че е лихва за забава върху горепосочените суми  от главницата за периода 30.04.3011год.-02.04.2012год. и вместо него постановява:

ДОПУСКА ПОПРАВКА  в постановеното на 20.12.2012год.  решение № 49 по в.т.д. № 72/2012год. по описа на ТОС в следния смисъл:

На стр.214 в диспозитивната част от решението, на ред трети от долу нагоре, вместо периода „30.04.3011год.-02.04.2012год.”  да се чете:

„ЗА ПЕРИОДА 30.04.2011ГОД.-02.04.2012ГОД.”

Решението подлежи на обжалване пред  Върховния касационен съд в едномесечен срок от получаване на съобщението от страните.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                       2.