О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

507………..

 

гр.Варна, 01.09. 2017 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на тридесет и първи август, през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

                                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 462 по описа на ВАпС за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

          Производството е по реда на чл.274 и сл. ГПК.

Образувано е по постъпила частна жалба от „СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК“ АД  против определение № 2202/14.07.2017 г., постановено по ч.т.д.№ 902/2017 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е спряно производството пред Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, по заявление вх.No-20170615153727 за обявяване на ГФО по решение на ОС от 15.06.2017 година до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д.833/2017 година и т.д.832/2017 година по описа на Варненски окръжен съд, Търговско отделение.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно и незаконосъобразно, постановено в противоречие с материално-правните норми и трайната съдебна практика. Не са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл.536, ал.1, т.1 ГПК, съгласно който охранителното производство се спира, когато има дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт.

В конкретния случай със заявлението е заявено за обявяване ГФО, което решение не попада в кръга на решенията по чл.231, ал.3и ал.4 ТЗ, като обявяването на ГФО нито стабилизира нито поражда последици за дружеството или за неговите акционери. Липсата или наличието на предпоставките, които са условие за издаването на искания акт в охранителното производство нямат отношение към успешното провеждане на предявените от молителя претенции по чл.74 ТЗ. С оглед горното не е налице преюдициалност т.е. наличие на обвързващи за издаването на охранителния акт последици от резултата от спорното правоотношение. Моли въззивният съд да отмени обжалваното определение и отхвърли молбата за спиране.

Ответниците по жалбата изразяват становище за неоснователност на подадената частна жалба по следните съображения:

Правен интерес от спиране има ищецът по предявените искове, тъй като самото завеждане на дело с предмет отмяна на решения на ОС е достатъчно основание за спиране на охранителното, респективно регистърното производство. Решението, публикувано за обявяване в ТР засяга имуществената сфера на молителите, тъй като освобождаването на членовете на директорите от отговорност лишава молителите от възможността да реализират отговорността на управителните органи за дейността на дружеството, каквато възможност им дава разпоредбата на чл.240а ТЗ. Решението за определяне на дивиденти също засяга правната им сфера, тъй като ги лишава от възможността да реализират доход от участието им в капитала на дружеството.

Частната жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по т.д. 902/2017 година по описа на Варненски окръжен съд е по реда чл.19, ал.5 от ЗТР вр.чл.536 от ГПК, oбразувано по молба от  А.П.Д.  за спиране на регистърното производство в Търговски регистър при Агенция по вписванията, относно обявяване на ГФО, заявено по партидата на „СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАКАД, със заявление вх. № 20170615153727.

Молителите излагат в молбата, че са наследници по закон на починалия Б* Г* Н*, като са приели наследството по опис, ведно с останалите трима наследници, като са съсобственици 21347 акции от капитала на „СВИНЕКОМПЛЕКС БРЕСТАК“ АД. На 15.06.2017г. дружеството е провело ОС, на което незаконосъобразно не са били допуснати, като взетите решения са незаконосъобразни, а са заявени за вписване в ТР. Молителите излагат, че са образувани дела – т.д.832/2017 и т.д.833/2017 година по описа на ОС-Варна за защита на правото на членство в дружеството и за отмяна на взетите решения, обективирани в решение от 15.06.2017г.

Съдът, след служебна справка в деловодната програма на съда, e констатирал, че пред ВОС е образувано исково производство по т. дело № 832/2017 год. и 833/2017 година за защита на правото на членство в дружеството и за отмяна на взетите решения, обективирани в решение от 15.06.2017г.

При справка по партидата на дружеството съдът констатира, че пред Търговски регистър при Агенция по вписванията е подадено заявление № 20170615153727 за обявяване на ГФО.

Разпоредбата на чл.19, ал.5 ЗТР урежда спиране на регистърното производство въз основа на акт на съда в случаите по чл.536 от ГПК, както и в предвидените от ТЗ случаи. Установява се наличието на дело, относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт, тъй като предмет на т.д.833/2017 година по описа на Варненски окръжен съд е законосъобразността на взетите на 15.06.2017г. решения.

При логическото и систематическо тълкуване на разпоредбата на чл.19, ал.5 ЗТР законодателят е използвал терминът регистърно производство, като заявлението за обявяване на ГФО е регистърно производство. При липсата на лимитативно изброяване следва да се приеме, че не направено разграничение, поради което това заявление и обявяването на ГФО също подлежи на спиране.

Решението, с което се освобождават от отговорност членовете на съвета на директорите и се разпределя дивидент, както и се одобрява ГФО засяга имуществената сфера на акционерите, поради което акционерите, които твърдят, че се засягат имуществените им права имат правен интерес от спиране на регистърното производство.  

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции определението на Варненски окръжен съд следва да бъде потвърдено.        

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 2202/14.07.2017 г., постановено по ч.т.д.№ 902/2017 г. по описа на Варненски окръжен съд, с което е спряно производството пред Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, по заявление вх.No-20170615153727 за обявяване на ГФО по решение на ОС от 15.06.2017 година до приключване с влязъл в сила съдебен акт на производството по т.д.833/2017 година и т.д.832/2017 година по описа на Варненски окръжен съд, Търговско отделение.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: