Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е№217

 

Гр.Варна, 01.10.2018г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и осми септември през двехиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

 ЖЕНЯ ДИМИТРОВА    

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 462 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.25 ал.4 изр.второ от ЗТРРЮЛНЦ, образувано по жалба на И.К.К. *** срещу решение № 131 от 23.07.2018г. на Добрички ОС по търг.дело № 189/18г., с което е потвърден отказ на длъжностното лице по регистрацията рег.№ 20180614161626 от 20.06.2016г., постановен по заявление вх.№ 20180614161626 по партидата на „Дибоа“ ООД.

В жалбата се твърди че обжалваното решение е необосновано и неправилно. Оспорва извода на съда, че не съществува процесуален ред, по който напусналия съдружник да заяви това обстоятелство в търговския регистър, тъй като същият не се явява оправомощено лице по смисъла на чл.15 от ЗТРрЮЛНЦ. Твърди че напусналият съдружник при бездействие от страна на управителя има съществен правен интерес от вписването на заявения факт, който е факт от обективната действителност. Твърди че поради потестативния характер на правото му, признато в чл.125 ал.2 от ТЗ законът не поставя като условие за възникване на правните последици от реализирането му наличие на решение за освобождаване на съдружника, като прекратяването на може да бъде поставяно в зависимост от други юридически факти, в това число от уреждане на имуществените отношения между напускащия съдружник и дружеството и от съдбата на дружествените дялове.

Твърди че при направено искане от оправомощено лице по смисъла на чл.15 от ЗТР искането заличаване следва да бъде постановено само при проверка за спазване на изискването на чл.125 ал.2 от ТЗ, чиито изисквания в случая са спазен – към заявлението е приложено писмено уведомление от напускащия съдружник, връчено на дружеството на 12.03.2018г. Сочи че към датата на заявлението за вписване на прекратяване на членство предвиденият тримесечен срок е изтекъл.

Излага, че действително съгласно нормата на чл.15 ал.1 т.3 от ЗТРРЮЛНЦ единственият оправомощен орган да заявява  за вписване промени е управителят на дружеството, но доколкото липсва изрична правна уредба по аналогия следва да бъде приложена нормата на чл.141 ал.5 пр.последно от ТЗ. Твърди че приемането на обратното противоречи на правния институт на чл.125 ал.2 от ТЗ и на практика го прави неприложим.

Твърди също така че искането вписване следва да бъде допуснато изхождайки и от общественото доверие в търговския регистър, което е обусловено от гарантираното от държавата и затова предполагано от третите лица съществуване на всяко вписано обстоятелство във времето от вписването му до неговото заличаване.

Моли съда да отмени обжалваното решение и да постанови друго, с което отказът за вписване на промени по партидата на дружеството да бъде отменен.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25 ал.4 от ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

 Регистърното производство е строго формално и е свързано с проверка от длъжностното лице по регистрацията в обхвата по чл.21 от ЗТРРЮЛНЦ на валидното заявяване и на валидното възникване на обстоятелствата, подлежащи на вписване.

Заявление обр.А4 с вх.№ 20180614161626 е подадено от адвокат с изрично пълномощно за вписване на промени в обстоятелства, подлежащи на регистрация – промяна в членския състав – заличаване на съдружник, предоставено му от съдружника И.К.К.. Заявлението е подадено по електронен път по образец, съгласно приложение № А4 на Наредба № 1 от 14.02.2007г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. Съгласно разпоредбата на чл.15 ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ вписване, заличаване и обявяване се заявяват от търговеца, от прокуриста, от друго лице в предвидените от закона случаи или от адвокат с изрично пълномощно. В настоящия случай притежаващият изрично пълномощно адвокат е овластен от подалия заявление за напускане съдружник, а не от лице представляващо дружеството – търговец. Поради което и въззивният съд намира, че напусналият съдружник не е легитимирано лице да подава заявление за вписване, заличаване или обявяване по чл.15 ал.1 от ЗТР.

Обхватът на проверката на длъжностното лице по регистрацията е  очертан в чл.21 от ЗТР. След проверка на това дали заявлението е подадено в предвидените за това форма и ред и дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписвано на основание чл.21 т.3 от ЗТР проверката изисква дали заявлението изхожда от оправомощено лице. В настоящия случай заявлението е подадено от напусналият съдружник, който не е легитимирано лице по чл.15 ал.1 от ЗТР, поради което и поради липса на предпоставка по чл.21 от ЗТР по заявлението следва да бъде постановен отказ.

Въззивният съд не споделя изложеното във въззивната жалба за наличието на правен интерес у напусналия съдружник сам да поиска заличаването си. Чл.15 ал.1 от ЗТРРЮЛНЦ изрично е регламентирал кой може да поиска вписване, заличаване или обявяване в търговския регистър, като съдружникът не е сред легитимираните по закон лица. Чл.15 ал.1 т.1 от ЗТРРЮЛНЦ определя търговеца като легитимирано лице, а той действа чрез своя управител като волеизявяващ орган. Случаите, в които се дава право на друго лице да иска вписване следва да бъде изрично посочено от законодателя, както е например правилото на чл.141 ал.5 от ТЗ. Доколкото тази норма е изключение, тя не може да бъде прилагана по аналогия в хипотезата на напускане на съдружник по реда на чл.125 ал.2 от ТЗ.

С оглед на изложеното въззивният съд намира, че заявителят не е легитимирано лице по чл.15 ал.1 от ЗТР, поради което и обжалваното решението следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 131 от 23.07.2018г., постановено по търг.дело № 189/18г. по описа на Окръжен съд – Добрич, търговско отделение.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: