ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№  549                                                16.08.2013 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                  Търговско отделение

На  16-и август                                                  Година 2013год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Р. С*   

                                          ЧЛЕНОВЕ:  А* Б*   

                                                              П* Х*  

Като разгледа докладваното от Р.С* в. частно търговско    дело

№ 463 по описа за 2013 година и за да се произнесе, съобрази следното: Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

Образувано е по подадена частна жалба от Р. Г* Ч. *** с управител Р. Г* Ч.,  против разпореждане от 19.03.2013 год. по т.д. № 72/2012 год. на Търговищки окръжен съд, с което е върната подадената от същия жалбоподател въззивна жалба вх. № 342/23.01.2013 год. срещу решение № 49/20.12.2012 год. по т.д. № 72/2012 год. на ТОС. Счита същото за неправилно.

С жалбата е направено искане, съдът на основание чл.64 от ГПК да възстанови срока за заплащане на  държавна такса  по въззивната жалба, като му се даде нов едномесечен такъв. Като основание е посочено, че не може да се свърже с доверителя си Р. Ганев Ч..

С жалбата е направено и искане, на основание чл.83 ал.2 ГПК, Р.Г.Ч. да бъде освободен от такси и разноски, поради липса на финансови средства.

Насрещната страна „М.О.Русе”АД, чрез процесуален представител, счита частната жалба за неоснователна.

Частната жалба е подадена в срок, от лица с правен интерес от обжалване на разпореждането на окръжния съд, като неизгодно за тях и е редовна.  При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

С оплакването за неправилност на обжалваното разпореждане, /като не се съдържа искане за неговата отмяна/, са направени две искания, които са от компетентността на окръжния съд, като първа инстанция:

-Да бъде възстановен срока  за заплащане на държавна такса по въззивната жалба, по изложени съображения:

-Физическото лице Р.Г.Ч. на основание чл.83 ал.2 ГПК да бъде освободено от такси и разноски, поради липса на финансови средства.

Както се изложи, компетентен да се произнесе по исканията е първоинстанционния съд:-чл.64 ГПК и чл.82 ал.2 ГПК.

Безспорно, правния интерес от обжалването на разпореждането, зависи от произнасянето по чл.64 ГПК-тъй като при възстановяване на срока за обжалване, би отпаднал интереса от обжалване на разпореждането за връщане на въззивната жалба.

И тъй като настоящият състав не е  компетентен да се произнесе по направените искания, поради което производството по делото следва да бъде прекратено, а делото върнато на окръжния съд, който следва да проведе процедурите по чл.64 и сл.ГПК, впоследствие евентуално и по чл.82 ал.2 ГПК.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д. № 463/13год., по описа на Варненски апелативен съд, образувано по частна жалба от Р.Г.Ч. *** с управител Р. Г* Ч.,  против разпореждане от 19.03.2013 год. по т.д. № 72/2012 год. на Търговищки окръжен съд, с което е върната подадената от същия жалбоподател въззивна жалба вх. № 342/23.01.2013 год. срещу решение № 49/20.12.2012 год. по т.д. № 72/2012 год. на ТОС и връща делото на ТОС за произнасяне по искането за възстановяване на срок, на основание чл.64 ГПК, впоследствие евентуално по молбата по чл.82 ал.2 ГПК.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                        ЧЛЕНОВЕ: 1.                    2.