О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  503

 

                                         гр.Варна, 29. 07.2016 г.

 

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на                                                   юли през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                                            

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                                                                                               ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №463 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК и е образувано по частни жалби от Р. Г* Р. *** и  „МЕГА ТРЕЙД - 76” ООД, със седалище гр.Варна, действащо чрез особения представител адв.С. против определение № 2133/21.06.2016 год., постановено по т.д.№ 791/2015 год., по описа на ВОС, с което  производството по делото, образувано по исковата молба на М.С.Р. ***, с която срещу „МЕГАТРЕЙД – 76” ООД, ЕИК 103936297, със седалище гр. Варна, е предявен иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.71 от ТЗ за установяване в отношенията между страните, че ищцата М. Р. притежава членствени права на съдружник в ответното дружество, съответни на 50 дяла всеки от по 100 лева, е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК, до приключването с влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.д. №8245/2015 г. на Варненски районен съд.

В предявените частни жалби се излага, че не са налице предпоставките за спиране на производството, тъй като двете дела не са в преюдициална връзка по смисъла на чл.229, ал.1, т.4 ГПК и никоя от страните не е поискала спиране на производството по делото.

Насрещната страна М.С.Р., изразява становище за неоснователност на частните жалби.

Частните жалби са депозирани в срок, от надлежни страни срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледани по същество, частните жалби са неоснователни по следните съображения:

Предмет на производството по т.д.№ 791/2015 год., по описа на ВОС е иск с правно основание чл.71 от ТЗ с предмет установяване на членствените права на ищцата М.С.Р.  в „МЕГАТРЕЙД – 76” ООД. В исковата молба се излага, че членственото правоотношение на ищцата се оспорва от дружеството при твърдения за настъпило прекратяване в хипотезата на чл.517, ал.3 ГПК чрез изявление на взискателя Г* Р. Г* изх.№ 5692/14.04.2015 год., връчено от ЧСИ И* С* рег.№ 712 с район на действие ОС – Варна по изп.дело № 20157120400088, като с решение на ОС от 12.05.2015 год. дружествените дялове на прекратилия участието си съдружник са поети от трето лице, ведно с увеличаване на капитала;  промяна в представителството и адреса на управление. Твърди се, че членствените  права не са прекратени в хипотезата на чл.517, ал.3 ТЗ, тъй като третото лице – взискател не е титуляр на изискуемо вземане. Оспорват се и предпоставките от фактическия състав за прекратяване на членственото правоотношение, визирани в чл.517, ал.3 ГПК.

По делото се установява, че между ищцата М.Р. и лицето вписало запор върху дружествените й дялове в ответното дружество е налице висящ спор относно съществуването на част от дълга, за събирането на който е образувано  изп.дело № 20157120400088, предмет на установяване по гр.д. №8245/2015 г. по описа на ВРС, като постановеното по него решение е предмет на въззивна проверка по в.т.д. №854/2016 г. по описа на ВОС.

По предявеният иск с правно основание чл.71 от ТЗ, с оглед изложените в исковата молба твърдения се налага изследването на въпроса настъпило ли е прекратяване на членствените права на ищцата в хипотезата на чл. 517, ал.3 от ГПК и конкретно – надлежно осъществено ли е самостоятелното преобразуващо право на кредитора – взискател да прекрати членството на ограничено отговорния съдружник, като необходима предпоставка за събиране на вземането си от равностойността на дела му. Безспорно за да е налице право на кредитора – взискател да прекрати членството на съдружника, с оглед удовлетворяване на вземането си от равностойността на дружествения му дял, същият следва да притежава установяно по съответния ред вземане спрямо съдружника. След като вземането по издадената в полза на взискателя заповед за изпълнение е оспорено от длъжника, в резултат на което е образувано производство по установяването му по реда на чл422 от ГПК, което към момента не е приключило, то разрешаването на въпроса относно съществоването на вземането се намира в преюдициална връзка със спора по  чл.71 от ТЗ, предмет на т.д.№ 791/2015 год., по описа на ВОС. 

ГПК Изложеното налага извод, че са налице предпоставките на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, за които съдът следи служебно, поради което производството по т.д.№ 791/2015 год., по описа на ВОС следва да бъде спряно до  приключване на гр.д. №8245/2015 г. по описа на ВРС.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно, поради частнната жалба, следва да се остави без уважение.                                                                                                                         Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частните жалби на Р. Г* Р. *** и „МЕГА ТРЕЙД - 76” ООД, със седалище гр.Варна, действащо чрез особения представител адв.С. против определение № 2133/21.06.2016 год., постановено по т.д.№ 791/2015 год., по описа на ВОС, с което  производството по делото, образувано по исковата молба на М.С.Р. ***, с която срещу „МЕГАТРЕЙД – 76” ООД, ЕИК 103936297, със седалище гр. Варна е предявен иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.71 от ТЗ за установяване в отношенията между страните, че ищцата М. Р. притежава членствени права на съдружник в ответното дружество, съответни на 50 дяла всеки от по 100 лева, е спряно на основание чл.229, ал.1, т.4 ГПК, до приключването с влязъл в сила съдебен акт на производството по гр.д. №8245/2015г. на Варненски районен съд.

                                  

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС, при наличие на предпоставките на чл.280, ал.1 от ГПК, в едноседмичен срок от връчването му на страните.

                   

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: