Р Е Ш Е Н И Е

№     322/ 25.11.2013 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  15.10.2013 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН П.    

ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ  

          ПЕТЯ ХОРОЗОВА  

 

при секретаря Д.Ч.,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 464  по описа за  2013  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл.258 и сл. от ГПК.

С решение № 353 от 15.04.2013год. постановено по т.д.№ 2712/2012год., Варненският окръжен съд е осъдил ЗД ”Лев Инс” АД гр.София, да заплати на всеки от ищците: Й.П.И. и П.П.И. сумата от по 120 000лв. представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди /болки и страдания/, вследствие смъртта на сина им И.П. И. вследствие на ПТП от 09.11.2011год. от виновното поведение на И.Н.Д., , при управление на МПС-л.а. „Мазда” с ДК № В 27 36 КТ, застрахован по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” в ответното дружество, на основание чл.226 КЗ, сумата от по 12 204,64лв. –мораторна лихва от деликта до датата на иска-02.11.2012год., ведно със законната лихва от иска  до окончателното изплащане на сумата, както и сумата от 110 576,37лв.-държавна такса на осн.чл.78 ал.6 ГПК.

Недоволно от постановеното решение е останало ответното дружество, което чрез процесуален представител го обжалва в осъдителната му част за разликата на уважените искове за неимуществени вреди над присъдената сума от 80 000лв., като неправилно поради незаконосъобразност и необоснованост по съображения, изложени в жалбата. Не оспорва установената фактическа обстановка, а са изложили доводи са несъобразяване с принципа за справедливост и практиката на съдилищата при определяне на размера на обезщетението. С писмени бележки на процесуален представител, поддържа въззивната жалба.

Въззиваемите Й.И. и П.И., чрез писмен отговор на процесуален представител, оспорват основателността на подадената жалба.

В съдебно заседание жалбата се подържа чрез писмено становище на процесуален представител, както и чрез писмени бележки на същия.

Въззиваемите страни оспорват жалбата чрез процесуален представител.

 След като се съобрази с доказателствата по делото и взе предвид становищата на спорещите страни, Варненският апелативен съд съобрази следното, относно обжалваната част от решението: 

Предявените искове са с  правно основание чл.226 КЗ вр.чл.45 ЗЗД  и чл.86 ЗЗД.

Предявени са искове от Й.П.И. и П.П.И. срещу ЗД”Лев Инс” АД за заплащане на сумите от по 120 000лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди /болки и страдания/, вследствие смъртта на сина им И.П. И. вследствие на ПТП от 09.11.2011год. от виновното поведение на И.Н.Д.,  при управление на МПС-л.а. „Мазда” с ДК № В 27 36 КТ, застрахован по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” в ЗД „Лев Инс”АД гр.София. 

В исковата молба се излага, че вторият ответник-И.Н.Д. в качеството си на водач на л.а. м. „Мазда” с ДК № В 27 36 КТ, поради нарушаване правилата за движение е причинил ПТП на 09.11.2011год. в гр.Варна,  при което поради непредпазливост причинила смъртта на И.П. И. –син на ищците. Срещу извършителя на деянието е образувано и водено наказателно производство-НОХД № 525/2012год. по описа на ВОС, по което на подс.Д. е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от четири години и четири месеца.  Тъй като МПС, чрез което са нанесени уврежданията е било застраховано с договор за застраховка „Гражданска отговорност” при ЗК”Лев Инс”АД гр.София, желаят същото да бъде осъдено да им заплати обезщетения за претърпените от тях неимуществени вреди, изразяващи се в претърпени мъки и страдания от загубата на своят син, в размер от по 120 000лв. за всеки от ищците, в отношение на евентуалност, сумите да бъдат заплатени от ответника И.Н.Д.. Сумите се претендират ведно със сумата 12 204,64лв.- мораторна лихва върху главницата, считано от увреждането до завеждане на иска-09.11.2011год., ведно със законната лихва от иска до окончателното им изплащане.

В съдебно заседание молбата се поддържа чрез процесуални представители.

Застрахователят оспорва размера на претенцията на претърпените неимуществени вреди, въвел е в процеса и възражение за съпричиняване на вредоносния резултат от страна на пострадалото лице, което не се поддържа  с въззивната жалба.

Ответникът по евентуалия иск оспорва размера на претенциите като завишени.

 Съдът, след преценка на становищата на страните, събраните по делото доказателства, по вътрешно убеждение и въз основа на приложимия закон, приема за установено следното, относно обжалваната част от решението:

Както се посочи, решението се обжалва само от ответното дружество, като решението се обжалва единствено относно размера на определеното парично обезщетение, по основните искове.

Не се спори, че ответника- И.Н.Д. в качеството си на водач на л.а. м. „Мазда” с ДК № В 27 36 КТ, поради нарушаване правилата за движение е причинил ПТП на 09.11.2011год. в гр.Варна,  при което поради непредпазливост причинила смъртта на И.П. И. –син на ищците. Срещу извършителя на деянието е образувано и водено наказателно производство-НОХД № 525/2012год. по описа на ВОС, по което на подс.Д. е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от четири години и четири месеца.  МПС, чрез което са нанесени уврежданията е било застраховано с договор за застраховка „Гражданска отговорност” при ответника ЗК”Лев Инс”АД гр.София.

Съобразно разпоредбата на чл.300 ГПК, направените констатации в наказателното производство са задължителни за гражданския съд. Предвид изложеното, следва да се приеме, че на посочената дата И.Н.Д. вследствие нарушаване на правилата за движение извършил ПТП и по непредпазливост причинил смъртта на И.П. И. -син на ищците. Следователно, установява се причинно-следствената връзка между извършеното ПТП и настъпилия вредоносен резултат-смъртта на И.П. И..

         С оглед на изложеното, следва да направят следните правни изводи:

Постановяването на съдебен акт, чрез който ответникът И.Н.Д. е признат за виновен  в извършеното деяние е основание за ангажиране на отговорността му, а съобразно чл.45  от ЗЗД същият следва да отговаря за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането.

Безспорно е установено, че МПС управлявано от ответникът Д. и чрез което са нанесени уврежданията е било застраховано с договор за застраховка „Гражданска отговорност” при ответника ЗД”Лев Инс”АД гр.София.

Предвид изложеното и на основание чл.226 КЗ отговорността за обезвреда на  настъпилите  увреждания следва да се вмени на застрахователното дружество.

Относно паричния еквивалент на претърпените от ищците неимуществени вреди:

Претенцията, предмет на настоящата инстанция, е за обезвреда на претърпените от деянието неимуществени вреди. При определяне на размера на паричен еквивалент на вредите, съдът съобрази следното:

Безспорно, ищците и пострадалия са били в изключително близка родствена връзка-родители-баща и майка и син, поради което следва да се приеме, че са доказани претърпените от тях неимуществени вреди, вследствие преждевременната му смърт.

Относно паричния еквивалент на претърпените неимуществени вреди:

Съдът намира, че справедлив еквивалент на същите по см. на чл.52 ЗЗД  е обезщетение в размер на от по  80 000 лв. за всеки от ищците.  При определяне на посочения размер, съдът взе в предвид, че ищците и пострадалия  са били в изключително близка родствена връзка-баща, майка и син. От събраните гласни доказателства-свидетелските показания на свидетелите П.  и Н. се установява, че пострадалия И.П. И. е бил финансова и морална опора на родителите си, същият им е давал пари за да ги издържа. Свидетелите сочат, че отношенията между родителите и пострадалия са били прекрасни, като същите са преживели много тежко смърта му, която ги е променила много в негативна насока- „Майка му и баща му винаги плачат, направо са съсипани”-според показанията на св.Н.. При определяне на размера на дължимото обезщетение съдът взе в предвид и обстоятелството, че ищците и пострадалия не са живеели в едно домакинство, а са били разделени и са поддържали епизодични контакти-пострадалият  е живеел в гр.Варна, а ищците –в с.Царев дол-обл.Силистра. Предвид изложеното, жалбата се явява основателна и следва да бъде уважена.

Поради несъвпадане на крайните изводи на настоящето решение с първоинстанционното решение, същото следва да бъде отменено в посочените частти.

На основание чл.78 ал.3 от ГПК въззиваемите следва да заплатят на въззивната страна сумата  от  1 600лв.-направени разноски за държавна такса за въззивонто производство.

По изложените съображения Варненският апелативен  съд

                  

 Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение № 353 от 15.04.2013 г. постановено по т.д.№ 2712/2012  г. по описа на Варненски  окръжен съд В СЛЕДНИТЕ ЧАСТТИ: В ЧАСТТА с която е осъдил ЗД”Лев Инс”АД, ЕИК 121130788 гр.София, да заплати на всеки от ищците: Й.П.И. и П.П.И. сумата над 80 000лв. до 120 000лв. представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди /болки и страдания/, вследствие смъртта на сина им И.П. И. вследствие на ПТП от 09.11.2011год. от виновното поведение на И.Н.Д., при управление на МПС-л.а. „Мазда” с ДК № В 27 36 КТ, застрахован по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” в ответното дружество, на основание чл.226 КЗ, В ЧАСТТА за сумата над 8136,43лв. до 12 204,64лв. –мораторна лихва от деликта до датата на иска-02.11.2012год., ведно със законната лихва от иска  до окончателното изплащане на сумата, както и ОТМЕНЯ за сумата над 7050,91лв. до  10 576,37лв.-държавна такса на осн.чл.78 ал.6 ГПК и ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ исковете на Й.П.И. и П.П.И. срещу ЗД”Лев Инс”АД, ЕИК 121130788 гр.София за сумата над 80 000лв. до 120 000лв. за всеки от тях, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди /болки и страдания/, вследствие смъртта на сина им И.П. И. вследствие на ПТП от 09.11.2011год. от виновното поведение на И.Н.Д., при управление на МПС-л.а. „Мазда” с ДК № В 27 36 КТ, застрахован по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” в ответното дружество, на основание чл.226 КЗ: отхвърля исковете на същите ищци срещу същият ответник за сумата над 8136,43лв. до 12 204,64лв. –мораторна лихва от деликта до датата на иска-02.11.2012год., ведно със законната лихва от иска  до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА Й.П.И. ЕГН ********** и П.П.И. ЕГН ********** и двамата с адрес: с.Царев дол, обл.Силистра, ул.Тринадесета № 1 да заплатят на ЗД”Лев Инс”АД, ЕИК 121130788 гр.София сумата от 1 600лв. /хиляда и шестотин лева/, представляваща направени разноски пред въззивната инстанция, на основание чл.78 ал.3 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен  срок от съобщението.

 

 

                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.            

 

                                                                                                   2.