О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

519.

 

гр.Варна, 23.08. 2018 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори август, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ:  МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

    ЖЕНЯ Д.

Като разгледа докладваното от съдия Ж. Д. в.ч.т.д.№ 464 по описа на ВАпС за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК, образувано по частна жалба вх.No-18896/25.06.2018 година от „САНО и ПИ СИ” ЕООД, ЕИК-103001756, представлявано от синдика срещу определение No-1997/08.06.2018 година, постановено по т.д.565 по описа за 2018 година на Окръжен съд Варна, с което е прекратено производството по делото.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно, поради което моли за отмяната му и за присъждане на съдебно-деловодни разноски. Твърди се в жалбата, че производството по т.д.488/2018 година е с неуточнен петитум и не е налице идентичност между страните.

Ответникът по частната жалба „Планекс“ ЕООД моли да се потвърди определението на първоинстанционния съд.

Частната жалба е процесуално допустима, депозирана от надлежно лице с представителна власт срещу определение, което подлежи на обжалване, депозирана е в предвиденият от закона преклузивен срок, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по т.д.565 по описа за 2018 година на Окръжен съд Варна /след уточняващата молба от 21.05.2018 година/ е образувано по искова молба от „ПЛАНЕКС” ЕООД, в качеството му на кредитор в производството по несъстоятелност на „САНО и ПИ СИ” ЕООД  срещу „САНО БГ” ЕООД за прогласяване относителната недействителност на договор в полза на трето лице от 14.10.2015 година, материализиран в клаузата на чл.7 от споразумение за разрешение и договор за цесия от 15.06.2015 година между „САНО и ПИ СИ” ЕООД и  „САНО БГ” ЕООД, като се иска след постановяването на недействителността връщане в масата на несъстоятелността на сумата от 3446111.48 лева.

Производството по т.д.488/2018 година, след извършена служебна справка се установи, че е образувано по искова молба от „ПЛАНЕКС” ЕООД, в качеството му на кредитор в производството по несъстоятелност на „САНО и ПИ СИ” ЕООД  срещу „САНО БГ” ЕООД за прогласяване относителната недействителност на договор в полза на трето лице от 14.10.2015 година, материализиран в клаузата на чл.7 от споразумение за разрешение и договор за цесия от 15.06.2015 година между „САНО и ПИ СИ” ЕООД и  „САНО БГ” ЕООД, като се иска след постановяването на недействителността връщане в масата на несъстоятелността на сумата от 3446111.48 лева.

Предметът на двете дела е идентичен, тъй като с определение от 23.05.2018 година, производството по т.д.488/2018 година е оставено без движение, а на ищеца указано, че следва синдика да бъде конституиран като съищец и са дадени указания на ищеца да посочи дали насочва иска срещу останалите страни по сделката, като формулира и надлежен петитум.

На 07.06.2018 година е постъпила молба от ищеца, като с разпореждане от 04.07.2018 година /постановено по делото, след депозиране на частната жалба/ е конституиран като съищец синдика на „Сано и ПИ СИ“ ЕООД, като на ответниците „САНО БГ“ ЕООД, „Сано и ПИ СИ“ ЕООД и „БАРА ГРУП“ ЕООД са изпратени преписи от исковата молба и уточняващите молби и е даден срок за отговор. Съгласно разпоредбата на чл.235, ал.3 ГПК, съдът взема предвид всички факти, настъпили до момента, поради което към постановяване на настоящото определение са отстранени нередовностите на исковата молба по т.д.488/2018 година. Разглеждането на спора следва да продължи по първото дело, като новообразуваното подлежи на прекратяване, на осн. чл.126, ал.1 ГПК. Горното обуславя извод за недопустимост на производството по т.д.565/2018 година, поради което производството по него следва да бъде прекратено.

Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции определението следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение No-1997/08.06.2018 година, постановено по т.д.565 по описа за 2018 година на Окръжен съд Варна, с което е прекратено производството по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен касационен съд в 1-седмичен срок от получаване на съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: