О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

                                              

                                                                                                 № …556…/…28.09.2017………………….

 

Варненският Апелативен Съд – търговско отделение в закрито съдебно заседание в състав

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧРЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

 

Като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.д.№ 465/17 год. по описа на   АпС – Варна, намира следното:

 

Производството е с правно основание чл. 258 и следв ГПК и е образувано по въззивна жалба от „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ“ АД срещу Решение № 271/18.04.2017 год., постановено по т.д.№ 615/16 год. по описа на ВОС за откриване на производство по несъстоятелност  на дружеството – въззивник.

Обжалваният съдебен акт е вписан в ТР на 19.04.2017 год.

Срокът за обжалване, определен според правилото на чл. 633, ал.1 ТЗ изтича на 26.04.2017 год. /7 дни от вписването в ТР/.

 Постъпилата въззивна жалба е изпратена в АС – Варна след направена проверка за допустимост от първоинстнационния съд, основаваща се на твърденията на въззивника, че е предявил същата чрез пощенски куриер на 26.04.2017 год. В този смисъл е и отбелязването в  приложена към въззивната жалба  товарителница на IN TIME № 000951696.  Пощенската пратка е  постъпила в деловодството на Окръжен Съд – Варна на 18.05.2017 год.

   Делото е изпратено на АС – Варна, ведно с писмо от IN TIME, към което е приложена справка – извлечение от вътрешната компютърно-информационна система на пощенския оператор, сочеща, че пратка с товарителница 000951696 е предадена на оператора на 16.05.2017 год. в клон Варна от подателя Н.Б..

С определение № 514/07.09.2017 год.  АС – Варна е изискал повторно официални данни  от  ИН ТАЙМ ООД  за датата на подаване на пощенска пратка с товарителница 000951696 с оглед противоречието между  представената по делото разпечатка от вътрешната компютърно-информационна система за проследяване на пратки на ИН ТАЙМ ООД  и товарителницата.

С писмо вх.№ 5362/13.09.2017 год. пощенският оператор е уведомил съда както следва:

1.     Пратка с товарителница 000951696 е предадена за превоз на 16.05.2017 год. в офиса на дружеството в гр.Варна, бул.“Вл.Варненчик“ № 281.

2.     Датата 16.05.2017 год. е датата, с която пощенският куриер може официално да се ангажира като дата за приемане на пратката за транспортиране.

3.     Съгласно действащите вътрешни правила и инструкции на „ИН ТАЙМ“ ООД  всяка пратка се отбелязва във вътрешната компютърно- информационна система на датата на приемането й;

4.     Товарителницата обективира различна дата на приемане на пратката, но не съдържа подпис на служител, приел пратката за транспортиране в поле „куриер“.  Дружеството не може да потвърди, че датата в товарителницата е дата на подаване на пратката;

 

При съвкупната преценка на гореизложеното, въззивният съд приема, че пощенска пратка с товарителница 000951696 е подадена на 16.05.2017 год. Обективираните в товарителницата данни за подаването на пратката на 26.04.217 год. не са подписани от длъжностно лице – куриер и са опровергани чрез официални изявления на пощенския оператор. Антидатирането на товарителницата се потвърждава и от факта, че пощенска пратка, подадена в офис в гр.Варна е достигнала до Окръжен Съд – Варна на 18.05.2017 год., т.е. според поддържаната от страната дата на подаване – 26.04.2017 год. е  пътувала повече от 20 дни до получател в същото населено място.

С оглед направените правни изводи, съдът приема, че въззивната жалба е подадена след изтичането на преклузивния 7-мо дневен срок по чл. 633, ал.1 ТЗ.

С оглед на изложеното и на основание чл. 262, ал.2, т.1 ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА въззивна жалба вх.№ 14293/18.05.2017 год. с подател „Полимери инвест“ АД.

ПРЕКРАТЯВА производството по  в.т.д.№ 465/2017 год. по описа на АС – Варна.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред ВКС.

Съобщението до „ПОЛИМЕРИ ИНВЕСТ“ АД да се изпрати на посочения във въззивната жалба съделен адрес в гр.София.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: