О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

№    598/02.10.                                              2018 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на  първи октомври                                                        година 2018

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:А.Братанова

                             М.Недева

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 465  по описа  на Варненския апелативен съд за 2018г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ал.1 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от Национална агенция за приходите, гр.София против определение № 355/04.05.18г. на Разградския окръжен съд по т.д. № 26/18г., с което производството по делото е прекратено и същото е присъединено към преписката по т.д. № 118/2016г. по описа на РзОС. По съображения, че обжалваното определение е преграждащо хода на производството по предявения от Агенцията иск по чл.422 ГПК срещу Община Разград, предвид на това, че т.д. № 118/16г. е прекратено с влязъл в сила съдебен акт и не е възобновено, счита, че същото подлежи на обжалване, както и че е незаконосъобразно, тъй като с определение № 29/22.03.2018г. постановено по адм.дело № 8/2018г. на смесен състав на ВКС и ВАС е прието, че компетентен да се произнесе по така предявения иск е Разградският окръжен съд. Моли съда обжалваното определение да бъде отменено, а делото – върнато на Разградския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия до постановяване на съдебен акт по съществото на предявения иск.

          В законоустановения срок е постъпил писмен отговор от ответната по жалбата страна, в който се релевират доводи за нейната недопустимост, а в условията на евентуалност  - за нейната неоснователност.

          Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса, но срещу неподлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално недопустима. Съображенията за това са следните :

          По предявения от Национална агенция за приходите иск по чл.422 ГПК срещу Община Разград е образувано т.д. № 118/16г. на Разградския окръжен съд. С определение № 16/30.04.2016г. производството по делото е прекратено като недопустимо. Определението е потвърдено от състав на Варненския апелативен съд по в.ч.т.д. № 562/17г. и е влязло в сила на 19.12.2017г. Делото е изпратено по компетентност на Разградския административен съд.

          По повдигнатата препирня за подсъдност от административния съд се е произнесъл смесен  петчленен състав на ВКС и ВАС, като със свое определение № 29/22.03.18г. по адм.д. № 98/2018г.  е потвърдил компетентността за произнасяне по същество на окръжния съд.

          След връщане на делото в Разградския окръжен съд то е било образувано под номер 26/18г., в противоречие с изискванията на  ПАС. Като е преценил, че новообразуваното т.д. № 26/18г. е лишено от предмет и няма самостоятелен характер, в резултат на което е прекратил производството по него и го е присъединил към т.д. № 118/16г. на РзОС, съдът е извършил акт на администриране на делото. Независимо, че е налице влязло в сила определение за прекратяване на производството по т.д. № 118/16г., претенцията на Национална агенция за приходите следва да бъде разгледана именно в производството по това дело с оглед наличието на обжалваното определение. Не е налице отмяна на прекратително определение от съда, който го е постановил. Не е налице и твърдения в частната жалба отказ от правосъдие. И тъй като определението за прекратяване на т.д. № 26/18г. и присъединяването му към т.д. № 118/16г. не попада нито в хипотезата на чл.274 ал.1 т.1 ГПК, нито в тази на чл.274 ал.1 т.2 ГПК, частната жалба срещу него се явява недопустима. Като такава тя се оставя без разглеждане.

          Водим от горното, съдът

 

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И  :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба от Национална агенция за приходите, гр.София против определение № 355/04.05.18г. на Разградския окръжен съд по т.д. № 26/18г., с което производството по делото е прекратено и същото е присъединено към преписката по т.д. № 118/2016г. по описа на РзОС

          Определението може да се обжалва пред ВКС на РБ в едномесечен срок от съобщаването му по реда на чл.274 ал.2 ГПК вр.ал.1 ГПК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :