Р Е Ш Е Н И Е

 

314 /гр.Варна, 15.11.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в открито съдебно заседание на 22.10.2013 год. в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРА ХРИСТОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТКА ЗЛАТИЛОВА                                                                                   АНЕТА БРАТАНОВА

                                           

при секретаря Е.Т. като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.т.дело № 466/2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл. 258 и следв. ГПК и е образувано по въззивна жалба от „ВАРНА ЕСТЕЙТС” ЕООД /в несъстоятелност/, представлявана от синдика Д.Г. против решение № 399/30.04.2013 год., постановено по т.д.№ 2991/2012 год. по описа на ОС – Варна, с което са  отхвърлени предявените от страната срещу “ГОЛДЕН БЪЛГАРИАН ДЕВЕЛОПЕРС” ЕООД в несъстоятелност, със седалище гр.Варна, искове с правно основание чл.694, ал.1 от TЗ, за установяване съществуването на неприети вземания в размер на 97 791.50 лева, представляващи левовата равностойност на 50 000 евро – невърнат заем по договор за заем от 13.03.2007 г. и сумата от 33 570.62 лева, представляващи договорна лихва към 06.02.2012 г., както и вземане в размер на 24 000 лева, представляващи левовата равностойност на 12298.23 евро – невърнат заем по договор за заем от 20.03.2007 г. и сумата от 8202.08 лева, представляващи договорна лихва към 06.02.2012 г. Първостепенният съд е постановил и отхвърлителен диспозитив по предявените в условията на евентуалност от “ВАРНА ЕСТЕЙТС” ЕООД – в несъстоятелност, със седалище гр.Варна срещу “ГОЛДЕН БЪЛГАРИАН ДЕВЕЛОПЕРС” ЕООД в несъстоятелност, със седалище гр.Варна, искове с правно основание чл.694, ал.1 от TЗ за установяване съществуването на неприето вземане от 97 791.50 лева и 24 000 лева, като получени  без правно основание от ответника. 

В предявената въззивна жалба се оспорват изводите на първостепенния съд за доказателствената стойност на осъществените записваия в счетоводството на ищеца, обективиращи погасяване на претендирания дълг.  Поддържа се, че счетоводните записвания са осъществени в разрез с принципа на документална обоснованост  на стопанските операции, регламентиран в чл. 4, ал.3 ЗСч. По делото не са представени първични счетоводни документи, обективиращи погасяване на претендираното вземане чрез плащане или прихващане.  Счотоводните регистри не отразяват реално „икономиката на отношенията между ищеца и ответника”.

Въззиваемата страна “ГОЛДЕН БЪЛГАРИАН ДЕВЕЛОПЕРС” ЕООД в несъстоятелност не е изразила становище при въззивното разглеждане на спора.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по спора, в съответствие с правомощията си по чл.269 ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

I. По допустимостта на предявения иск:

Производството е образувано по предявени положителни установителни искове с правно основание чл. 694, ал. 1 от ТЗ  за установяване съществуването на парични вземания,  предявени в срока по чл. 688, ал. 1 от ТЗ, възникнали до датата на откриване на производство по несъстоятелност на „Голден Бългериан Девелоперс” ЕООД – Варна по т. д. № 2429/2011 год. по описа на ОС – Варна 183/2011г. Предявените вземания са включени в списъка на неприетите вземания от синдика, респ. срещу списъка е подадено възражение с правно основание чл. 692, ал.2 ТЗ. Последното е оставено без уважение с определение на съда по несъстоятелност № 5459/22.11.2012 год. по т.д. № 2007/2012 год. Определението на съда за одобряване на списъка по чл. 692, ал.4 ТЗ е обявено в ТР на 04.12.2012 год. Разглежданата искова молба е предявена чрез пощенски куриер на  11.12.2012 год. С оглед на изложеното, предявената искова претенция е допустима, а обжалваното решение съставлява валиден и допустим съдебен акт.

II. По съществуването на неприетите вземания:

Фактическата обстановка е установена от ВОС, поради което въззивният съд препраща към решението в коментираната част при условията на чл. 272 ГПК. Между страните са сключени договори за заем с подробно визирани заемни суми; възнаградителни лихви и срокове за погасяване.  Ищецът е престирал заемните суми чрез банкови преводи. Преведените суми са осчетоводени в счетоводството на ищеца като предоставени дългосрочни заеми. Реципрочно задължение е отразено и в счетоводството на длъжника съобразно писмено становище на синдиците, депозирано по т.д.№ 2007/2012 год. по описа на ВОС по реда на чл. 690, ал.2 ТЗ.

Спорът пред въззивния съд е концентриран около доказателственото значение на осъществените от ищеца счетоводни записвания, обективиращи пълно погасяване на породения главен и акцесорен дълг вследствие на плащане и прихващане.  

Съобразно заключението на назначената по делото ССЕ,  в периода 14.06.2007 год. - 19.12.2007 г., ответното дружество е върнало чрез безкасови плащания част от заетите суми в размер на общо 80 225.79 лева и лихви за периода на ползване, в общ размер на 3 511.15 лева. Плащанията са надлежно осчетоводени от ищеца. Салдото по водената от ищеца партида на ответното дружество в счетоводна сметка 226 – предоставени дългосрочни заеми във валута е закрито на 01.03.2010 г., чрез прихващане на вземания и задължение, като е взета счетоводна статия – дебит сметка 499 – други кредитори – партида 3 – Голден Българиан Девелоперс срещу кредит сметка 226 – предоставени дългосрочни заеми във валута – партида 3 – Голден Българиан Девелоперс. Закрито е и салдото по начислените лихви по двата договора за заем.  Вземания към ответното дружество не фигурират в оборотната ведомост на ищеца за 2010 год.

Осъществените счетоводни записвания на ищеца обективират признание за неизгодни факти. По арг. на противното от чл. 55, ал.2 ТЗ вписванията в търговските книги на неизгодни за страната факти, дори и при нередовно водене, съставляват годно доказателство. Когато частният свидетелстващ документ удостоверява неизгодни за издателя си факти, той се ползва и с материална доказателствена сила. Твърдението, че признатият от издателя факт всъщност не се е осъществил, представлява оспорване на съдържанието на документа в съответната част След като процесните записвания изхождат от твърдяния кредитор, в потвърждаване на неизгоден за нуждите на настоящия спор факт – разплащане и компенсация, то в тежест на ищеца е установяване неистинността на така признатия факт, чрез пълно и главно доказване.

Ищецът не е ангажирал доказателства, опровергаващи собствените му счетоводни записвания.  Твърдението, че плащанията от ответника не съдържат обозначение за дълга, който погасяват, нямат релевантно правно значение при условие, че в производството не са установени други вземания на ищеца. Ищецът не е ангажирал и доказателства в подкрепа на твърденията си, че отразеното в счетоводството му насрещно задължение към ответника не съществува, респ. не може да бъде годен източник на компенсация.

Изводите за погасяване на заемните задължения обуславят неоснователност на предявените главни и евентуални претенции. Постановеното в идентичен смисъл решение на ВОС следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Държавна такса на осн. чл. 694, ал. 2 от ТЗ  не се внасят предварително, но при неоснователност на въззивната жалба разноските, вкл. държавната такса са за сметка на въззивника. С оглед размера на отхвърления иск, дължимата държавна такса за въззивното разглеждане на делото възлиза на 3271,28  лева.

         Така мотивиран, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 399/30.04.2013 год., постановено по т.д.№ 2991/2012 год. по описа на ОС – Варна.

ОСЪЖДА “ВАРНА ЕСТЕЙТС” ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК 103966543 със седалище гр.Варна и адрес на управление ул.”Ал.Дякович” 45, офис 41,  ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Варненски апелативен съд  сумата от 3271, 28 лева, представляваща дължима по делото държавна такса, на осн. чл. 694, ал. 2 от ТЗ

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 1 месечен срок от връчването на страните пред ВКС при условията на чл. 280, ал.1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: