О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

гр.Варна,  25 .09.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито заседание на горепосочената дата през две хиляди и осемнадесета година, в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

         ЧЛЕНОВЕ: ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

като разгледа  докладваното от съдия В. ПЕТРОВ в.т.д. № 466 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 и сл. ГПК. Образувано е по въззивни жалби, подадени от ДАНИЕЛ ЕООД гр. Варна, чрез адв. Д., ИСА ООД гр. Добрич, чрез адв. Д. и от ИНВЕСТКОМЕРС-ЕМИЛ И. ***, чрез адв. Я., срещу решение № 281/13.04.2018г., постановено по т.д. № 521/2013г. по описа на ОС – Варна.

При извършване на проверка по смисъла на чл. 267, ал. 1 ГПК на въззивните жалби, съдът установи, че въззивните жалби на ИСА ООД гр. Добрич, чрез адв. Д. и на ИНВЕСТКОМЕРС-ЕМИЛ И. ***, чрез адв. Я., са депозирани в срок и отговарят на законовите изисквания.

По отношение въззивната жалба на ДАНИЕЛ ЕООД гр. Варна, съдът установи, че същата е депозирана след изтичане срока за обжалване на решението. Двуседмичният законов срок за обжалване на решението започва да тече от първото връчено съобщение на въззивника ДАНИЕЛ ЕООД, ведно с препис от решението, а именно 03.05.2018г. и е изтекъл на 18.05.2018 г. /присъствен ден/. Съобщението, ведно с препис от решението, е редовно връчено на 03.05.2018г. на надлежно упълномощено от страната лице – на единия от процесуалните представители на страната-адв. Станев (л. 585 от първоинстанционното дело). Следователно най-рано на 03.05.2018г. на въззивника ДАНИЕЛ ЕООД е връчено съобщение, ведно с препис от решението, тъй като видно от пълномощното на адв. Станев същият е упълномощен да представлява и защитава дружеството до приключване на производството пред ВОС, което включва и получаване на съобщения за изготвено решение. Представителната власт на последния не е била прекратена към момента на връчването, респ. липсват данни  за оттегляне на пълномощното на адв. Станев по предвидения в чл. 35 от ГПК ред, поради което от този момент спрямо страната тече срокът за въззивно обжалване на решението.

Въззивната жалба е депозирана на 22.05.2018г., което се явява след изтичането на законоустановения срок, изчислен съгласно правилата на действащата към момента на депозиране на въззивната жалба разпоредба на чл. 61, ал. 2 (нова – ДВ, бр. 86 от 2017 г., отм., бр. 65 от 2018 г., в сила от 1.09.2018 г.), считано от 03.05.2018г. най-ранния момент на връчване на съобщението до страната. По-късното връчване на съобщението и на втория адвокат - адв. Д., ведно с препис от решението – на 08.05.2018г., не води до промяна на началния момент, от който започва да тече законоустановеният 14-дневен срок за въззивно обжалване на постановеното от ВОС решение.

Ето защо, въззивната жалба на ДАНИЕЛ ЕООД гр. Варна, депозирана на 22.05.2018 г., като просрочена, се явява процесуално недопустима, поради което същата подлежи на връщане, като производството по нея следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в.т.д. № 466/2018г. на ВАпС по жалбата на ДАНИЕЛ ЕООД гр. Варна срещу решение № 281/13.04.2018г., постановено по т.д. № 521/2013г. по описа на ОС – Варна.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВКС на РБ в едноседмичен срок от връчването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                 ЧЛЕНОВЕ: