ОПРЕДЕЛЕНИЕ

497/28.07.2016 г.

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  28.07.2016 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                    ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№ 467 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от В.Й.Б. – Н. от гр.Аксаково срещу определението на Окръжен съд - Варна, ТО по т.д. 447/2016 г., с което е прекратено производството по делото поради неподведомственост на спора – предмет на същото на съда.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е основателна.

ОС Варна е прекратил производството по възражение в отговора на исковата молба за неподведомственост на спора – предмет на делото на съда предвид наличието на арбитражна клауза в чл.25 от Общите условия към договора за финансов лизинг на ППС от 23.02.2010 г. между страните, съгласно която всички спорове във връзка с договора за лизинг подлежат на разглеждане от Арбитражния съд за търговски спорове в гр.Бургас.

Посочената клауза от Общите условия по договори за финансов лизинг не е индивидуално уговорена, тъй като общите условия са били изготвени предварително от ответника и поради това потребителят - ищец не е могъл да влияе върху съдържанието им. Клаузата е неравноправна, тъй като задължава потребителя да се обръща към определен от лизингодателя арбитражен съд, който не е предвиден за задължителен по закон. Тя е неравноправна от една страна – тъй като търговецът едностранно определя делото да се разгледа от избран от него арбитраж, а не от съд, а от друга - тъй като решенията на арбитражния съд са окончателни и не подлежат на обжалване, което не е в интерес на потребителя. Съгласно чл.146, ал.1 – ЗЗП неравноправните клаузи, които не са уговорени индивидуално, са нищожни. Ето защо, не е налице валидна арбитражна клауза, която съдът да е длъжен да приложи, като прекрати производството пред себе си поради неподведомственост. И разпоредбата на чл.19, ал.1 – ГПК предвижда, че страните по имуществен спор могат да уговорят той да бъде решен от арбитражен съд, което предполага постигането на изрична уговорка в договора им или отделно в арбитражно споразумение за отнасяне на спора пред избран от страните арбитраж, т.е. на индивидуално уговорена арбитражна клауза, а не на уговорка от типов характер, съдържаща се в изготвени едностранно от едната страна Общи условия към договора.

Ето защо, обжалваното определение за прекратяване на производството по делото е неправилно и следва да се отмени, като делото бъде върнато на Окръжен съд Варна за продължаване на съдо- производствените действия по разглеждането му.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

  ОТМЕНЯ определение №2189/28.06.2016 г. на Окръжен съд Варна, ТО по т.д. 447/2016 г., с което е прекратено производството по делото поради неподведомственост на спора – предмет на същото на съда.

 ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдо- производствените действия по разглеждането му.

           Определението не подлежи на обжалване.

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                      2.