ОПРЕДЕЛЕНИЕ

510

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на 01.09.2017 г.  в състав:

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

    ЖЕНЯ Д.

 

като разгледа докладваното от съдия В.Петров ч.т.д.№467 по описа за 2017 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от В.Д.Г. от гр.Силистра срещу определение №222/26.05.2017 г. на Окръжен съд Силистра-ТО по в.т.д.№129/2016 г., с  което е върната подадената от същия касационна жалба срещу въззивното решение от 10.01.2017 г.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима, като производството е по чл.274, ал.2, изр.1, пр.2 – ГПК.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

Разгледаните от Районен съд Силистра по гр.д. №1774/2014 г. искове по чл.422-ГПК са с цена на исковете и на отделните претенции под 20000 лв. Съгласно чл.280, ал.2 – ГПК решенията по въззивни дела с цена до 20000 лв за търговски дела не подлежат на касационно обжалване, предвид което правилно ОС Силистра - ТО е върнал подадената касационна жалба срещу въззивното решение по в.т.д.№129/2016 г. /гр.д. №1774/2014 г. на РС Силистра/. В обжалваното определение изрично е посочено, че преписката по касационната жалба е върната на ОС Силистра от ВКС за проверка относно допустимостта й. С определението съдът е извършил проверката по чл.280, ал.2 – ГПК по отношение именно на подадената касационна жалба, а не на въззивната жалба, която е била вече разгледана по в.т.д.№129/2016 г., като постановеното по нея решение №1/10.01.2017 г. е било обжалвано с касационната жалба. Посоченият в диспозитива на определението вх. №670/06.03.2017 г. е на подадената касационна жалба, така че определянето с него на жалбата вместо на решението като въззивна е техническа грешка. При това положение, определението е правилно и следва да се потвърди.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение №222/26.05.2017 г. на Окръжен съд Силистра-ТО по в.т.д.№129/2016 г., с  което е върната подадената от В.Д.Г. от гр.Силистра касационна жалба вх. №670/06.03.2017 г.  срещу въззивното решение №1/10.01.2017 г.

Определението не подлежи на обжалване.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       ЧЛЕНОВЕ:1.                              2.