Р Е Ш Е Н И Е

 

185/ 13.09.2017 г., гр.Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито  съдебно заседание в състав:

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

         ЧЛЕНОВЕ: ДАРИНА МАРКОВА

ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от съдия Ж.Димитрова в.т.д.№ 468/2017 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производството е с правно основание чл.25, ал.4, изр.2 ЗТР и е образувано по жалба от «ИВВИ» ЕООД срещу решение № 72/08.08.2017 год..,  постановено по ч.т.д.№ 113/2017 год. по описа на ОС – Силистра, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията   №20170626101334/03.07.2017 г. за вписване промени по партидата на дружеството, заявени със заявление вх.№ 20170628101334/28.06.2017 за заличаване на дружеството в Търговския регистър.

Твърди се в жалбата, че съда е посочил, че приема за основателни мотивите на длъжностното лице по регистрацията при Агенция по вписванията без да посочва защо възприема мотивите в отказа за основателни. Решението е незаконосъобразно защото съдът е следвало да приложи разпоредбата на чл.22, ал.5 ЗТР и прецени, че не са дадени указания от длъжностното лице по регистрацията за представяне допълнително на документи. Преценката на длъжностното лице е строго формална и след като са приложени необходимите документи то е следвало да извърши вписването. Моли съда да приеме, че са изпълнени всички предпоставки за вписване заличаването на търговеца и да отмени обжалваното решение.

Предявената жалба е депозирана в преклузивния срок по чл.25, ал.4 ЗТР, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

При преценка законосъобразността на отказа по заявлението от ДЛР, съдът изхожда от вменените му със Закона за търговския регистър и Наредба №1/2007г. за водене, съхранение и достъп до ТР правомощия. Съгласно чл.21 от ЗТР длъжностното лице следва да прецени дали подаденото заявление отговаря външно на предвидената форма и ред, дали заявеното за вписване обстоятелство е от кръга на тези, за които се предвижда вписване в ТР (респ. акта подлежи на обявяване); дали изхожда от оправомощено лице и дали към заявлението са приложени всички документи, съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона; да са представени изискуемите декларации по чл.13 от ЗТР; да е заплатена следващата се държавна такса (когато такава се дължи).

При извършената справка в търговския регистър се установява, че е вписано производство по ликвидация с ликвидатор И.Д..

Представена е декларация от ликвидатора, в която същият заявява, че не са останали неудовлетворени кредитори и, че не е останало имущество за разпределяне, представен е пояснителен доклад към баланса и баланс, както и удостоверение от НОИ, че не е предал разплащателни ведомости.

Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.3, т.12 от Наредба 1 при заличаване на дружеството следва да се приложи удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на НОИ по чл.5, ал.10 КСО.

Към заявлението е представено такова, удостоверяващо неизпълнение на задължението за предаване на ведомостите, което съставлява пречка за вписване на исканото обстоятелство.

Разпоредбата има императивен характер и е създадена в обществен интерес, с оглед охраняване интересите на наетите лица.  

         Поради съвпадане на правните изводи на двете инстанции обжалваното решение следва да бъде потвърдено.

Воден от горното, съдът

Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 72/08.08.2017 год..,  постановено по ч.т.д.№ 113/2017 год. по описа на ОС – Силистра, с което е потвърден отказ на Агенция по вписванията   №20170626101334/03.07.2017 г. за вписване промени по партидата на дружеството, заявени със заявление вх.№ 20170628101334/28.06.2017 за заличаване на дружеството в Търговския регистър.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                     ЧЛЕНОВЕ: