О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 550

 

                                                                                                                                 гр.Варна, 02.08.2019 г.

 

                                                                                                                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на втори август през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                            

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН ПЕТРОВ 

                                                                         ЧЛЕНОВЕ: МАГДАЛЕНА НЕДЕВА

                                                                                               ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа  докладваното от съдия Георги Йовчев в.ч.т.д. №468 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл 274 ал. 1 ГПК.

Постъпила е частна жалба от „Скания Файнанс България" ЕООД, ЕИК *, седалище с.Герман, област София срещу определение №1446/15.04.2019 г. постановено по т.д. №428/2019 г., по описа на Окръжен съд Варна, с което е върната искова молба вх. № 8393/18.03.2019 г., уточнена с молба вх. № 11422/11.04.2019 г., на „Скания Файнанс България" ЕООД, ЕИК: *, седалище с.Герман, район Панчарево, област София, срещу „Девня трейд" ООД, ЕИК *, със седалище град Варна, и ТД на НАП Варна и е прекратено  производството по т.д.№428/2019 г. по описа на ВОС по отношение на ответниците „Девня трейд" ООД и ТД на НАП Варна.

Жалбоподателят излага, че постановеният акт е неправилен, тъй като незаконосъобразно първоинстанционния съд е приел, че за ищеца не е налице правен интерес да установи, че не дължи сумите по изпълнителното производство не само на взискателя „ЗС - Механизация" ЕООД, но и на неговите кредитори „Девня трейд" ООД и ТД на НАП Варна.

Частната жалба е подадена в срока по чл. 275 от ГПК срещу съдебн акт, който подлежи на обжалване, от легитимиран субект, поради което са допустима.

Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна, поради следните съображения:

Производството пред ОС - Варна е образувано по иск с правно основание чл.439 от ГПК, предявен от „Скания Файнанс България" ЕООД, със седалище с.Герман срещу „ЗС-Механизация" ЕООД, със седалище село Казашка река, „Девня трейд" ООД, със седалище град Варна и ТД на НАП Варна, за признаване за установено между страните по делото, че „Скания Файнанс България“ ЕООД не дължи на „ЗС -Механизация" ЕООД, „Девня трейд" ООД и ТД на НАП Варна сумата от 26 857,57 лева – вземане за законна лихва върху сумата от 32 923,75 лева, събрана по изпълнително дело № 2010781040088 на ЧСИ Ст. Костова, peг. № 718 на КСЧИ, което вземане се претендира от „ЗС-Механизация" ЕООД въз основа на обратен изпълнителен лист № 12690/21.12.2015г. от PC Варна, ГК, VII състав, издаден в производството по ч.гр.дело № 2197/210 г.; сумата от 120 455,21 лева – вземане за законна лихва върху сума в общ размер на 181 292,22 лева, събрана по изпълнително дело № 20107180400566 на ЧСИ Ст. Костова, което вземане се претендира от „ЗС-Механизация" ЕООД въз основа на обратен изпълнителен лист № 219/22.04.2016г. на Окръжен съд Варна, ТО, издаден на основание Определение 4139/08.12.2015г. по т.д. № 2329/2011г. на ОС Варна и Определение № 270/19.04.2016г. по в.т.д. № 133/2016г. на Апелативен съд Варна, ТО;  сумата от 2 500 лева адвокатски хонорар по изп.д. № 20187810400949 на ЧСИ * Д*, представляващ претендирани разноски от взискателя „ЗС -Механизация" ЕООД и сумата от 7 705,08 лева – такси по изп.д. № 20187810400949 на ЧСИ Г* Д*, с взискател „ЗС -Механизация" ЕООД.

За да прекрати производството по делото, първоинстанционният съд е приел, че ищецът няма правен интерес да установи, че не дължи сумите по обективно съединените искове на ответниците „Девня трейд" ООД и ТД на НАП Варна, тъй като не е изложил твърдение, че същите са негови кредитори, респективно взискатели по образуваното срещу него изпълнително производство.

Основният релевантен въпрос, по който се е произнесъл първоинстанционният съд е за допустимостта на предявения иск и процесуалната легитимация на ответниците „Девня трейд" ООД и ТД на НАП Варна, по който е формирана практика на ВКС в смисъл, че процесуалната легитимация се обуславя от заявената от ищеца принадлежност на спорното материално право, от претендираното или отричано от него право.

Докато процесуалната легитимация следва от правното твърдение на ищеца, то материалноправната легитимация предпоставя и дава отговор на въпроса за титулярството на гражданското правоотношение – кой е носител на правото и кой е носител на правното задължение. Поради това, че процесуалната легитимация на двете страни следва не от някакви обективни факти, които подлежат на доказване, а единствено от правното твърдение, когато съдът проверява дали искът е предявен от и срещу надлежна страна, той трябва да изхожда от правото, което се претендира или отрича с исковата молба. Съответствието между процесуалноправната и материалноправната легитимация е въпрос по същество, който съдът изследва с решението и който обосновава основателността, но не и допустимостта на иска.  

В настоящия случай, ищецът както в исковата и уточняващата молби, така и в частната жалба, не твърди „Девня трейд" ООД и ТД на НАП Варна да имат вземания срещу него, което твърдение би обусловило и правния интерес от насочване на иска по чл.439 от ГПК спрямо тези ответници. Обстоятелството, че „Девня трейд" ООД и ТД на НАП Варна са кредитори на „ЗС - Механизация" ЕООД, насочили изпълнение върху вземането на „ЗС - Механизация" ЕООД от „Скания Файнанс България" ЕООД, не ги прави надлежни страни по предявения иск, доколкото при евентуално решение в полза на жалбоподателя събраната в полза на „ЗС - Механизация" ЕООД сума, няма как да бъде разпределена на неговите кредитори „Девня трейд" ООД и ТД на НАП Варна.

Доколкото по смисъла на чл.439 от ГПК във връзка с чл. 433, ал.1, т.7 от ГПК, защитата на длъжника основана на погасяване на изпълняемото право в периода след приключване на съдебното дирене в производството, в което е издадено изпълнителното основание, може да става само по исков ред и като своя последица има прекратяването на изпълнителното производство, то не съществува възможност кредиторите на „ЗС - Механизация" ЕООД да се удовлетворят от събраната сума, тъй като при успешно провеждане на исковата защита, тази сума подлежи на връщане на длъжника „Скания Файнанс България" ЕООД.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че обжалваното определение е правилно и законосъобразно, поради частната жалба, следва да се остави без уважение.                                                                                                                           

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на „Скания Файнанс България" ЕООД, ЕИК * седалище с.Герман, област София срещу определение №1446/15.04.2019 г. постановено по т.д. №428/2019 г., по описа на Окръжен съд Варна, с което е върната искова молба вх. № 8393/18.03.2019 г., уточнена с молба вх. № 11422/11.04.2019 г., на „Скания Файнанс България" ЕООД, ЕИК: *, седалище с.Герман, район Панчарево, област София, срещу „Девня трейд" ООД, ЕИК 103290570, със седалище град Варна, и ТД на НАП Варна и е прекратено  производството по т.д.№428/2019 г. по описа на ВОС по отношение на ответниците „Девня трейд" ООД и ТД на НАП Варна.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния касационен съд на РБ в едноседмичен срок от съобщаването му при условията на чл. 280, ал. 1 ГПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                            ЧЛЕНОВЕ: