Р Е Ш Е Н И Е

 № 28      

28.01.2014 г.,гр. Варна

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ в закрито заседание на двадесет и осми януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

             ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ

                          КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

 

като разгледа докладваното от съдията Кристияна Генковска в.т. дело № 469 по описа за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

    Постъпила е молба по чл.247 ГПК от «Инертстрой- калето»АД , гр.Мездра, с която се иска поправка на решение № 320/15.11.2013г. по в.т.д. № 469/13г. на ВнАС по отношение присъждане на галвинцата за разликата над 22060,75лв. до 40000лв. , ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на исковата молба- 03.05.2012г. до окончателното изплащане на задължението.

    В молбата се излага , че в диспозитива на въззивното решение ВнАС е приел , че уважената от него претенция за разликата над 22060,75лв. до 40000лв. се дължи ведно със законната лихва по чл.86 ЗЗД , но в диспозитива на решението е пропуснал да се произнесе за нея.

    Не е постъпил отговор на молбата от насрещната страна «И»ЕООД.

    ВнАС намира следното:

    Молбата следва да се квалифицира като такава по чл.247 ГПК, доколкото се навеждат твърдения за формиран от решаващит съд извод относно част от спорното право , който обаче не е бил възпроизведен в диспозитива на акта.

    Съдът като съобрази , че действително в мотивите на своето решение е направил извод , че първоинстанциононто решение следва да се отмени в отхвърлителната част по иска с правно осн. чл.266, ал.1 ЗЗД за разликата над 22060,75лв. до 40 000лв. , представляваща 40000/265666,54 от всяко процесно СМР. Да се постанови ново , с окето се уважи в тази част иска ,ведно със законната лихва върху главницата за периода от датата на завеждане на иска до окончателното й изплащане. В диспозитива последното не е намерило отражение.

    Ето защо следва да бъде отстранена допуснатата очевидна фактическа грешка.

    Водим от горното , съдът

 

                    Р Е Ш И :

 

    ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в диспозитива на решение № 320/15.11.2013г. по в.т.д. № 469/13г.  на  ВнАС, като след  « 30.09.2010година»

ДА СЕ ЧЕТЕ : « , ведно със законната лихва върху главницата за периода от депозиране на исковата молба – 03.05.2014г. до окончателното изплащане на задължението.»

    Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВКС в едномесечев срок от съобщението.

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ:         ЧЛЕНОВЕ: