О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

518.

 

гр.Варна, 23.08. 2018 год.

 

ВАРНЕНСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, търговско отделение, в закрито заседание на двадесет и втори август, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

ЧЛЕНОВЕ:  МАРИНЕЛА ДОНЧЕВА

    ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

Като разгледа докладваното от съдия Ж. ДИМИТРОВА в.ч.т.д.№ 469 по описа на ВАпС за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид:

 

Производството е по реда на чл.274, ал.2 ГПК, образувано по частна жалба вх.No-2557/02.07.2018 година от ОКС Търговище, представлявано от Й.Л.Б. срещу определение No-214/25.06.2018 година, постановено по т.д.68 по описа за 2017 година на Окръжен съд Търговище, с което не е допуснат до разглеждане оздравителен план с вх.2341/15.06.2018 година.

Частният жалбоподател твърди в жалбата си, че определението е неправилно, поради което моли за отмяната му и за присъждане на съдебно-деловодни разноски. Твърди се в жалбата, че срокът е едномесечен и започва да тече след датата, на която е обявено определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания и тъй като определението е обявено на 14.05.2018 година то срокът започва да тече от 15.05.2018 година, поради което внасянето на оздравителния план на 15.06.2018 година е в срок.

Ответниците по частната жалба не са представили отговор.

Частната жалба е процесуално допустима, депозирана от надлежно лице с представителна власт срещу определение, което подлежи на обжалване, депозирана е в предвиденият от закона преклузивен срок, а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения.

Производството по т.д.68 по описа за 2017 година на Окръжен съд Търговище е производство по несъстоятелност във фазата на одобрено определение от съда на списъка на приетите вземания по чл.685, ал.1 ТЗ с определение 173/14.05.2018 година, като определението е обявено в ТР по партидата на търговеца на 14.05.2018 година, факт по който липсва спор. Списъкът на предявените вземания по чл.688, ал.1 ТЗ е одобрен от съда един ден по късно. Оздравителният план е внесен на 15.06.2018 година.

 Съгласно разпоредбата на чл.698, ал.1 ТЗ планът за оздравяване следва да бъде внесен най-късно един месец след обявяването на определението на съда за одобряване на списъка на приетите вземания по чл.692 ТЗ.

В ТР 1/2017 година на ОСТК на ВКС е внесен за разглеждане въпроса от кой момент започва да тече срока за внасяне на плана за оздравяване – от обявяването на определението на съда на списъка на приетите вземания по чл.685 ТЗ или по чл.688, ал.1 ТЗ, по което няма произнасяне.

Настоящият състав на съда подържа становището,  че срока започва да тече от обявяването на списъка на приетите вземания по чл.688, ал.1 ТЗ, поради което с оглед разпоредбата на чл.60, ал.3 ГПК срокът изтича на 15.06.2018 година и представеният оздравителен план следва да бъде допуснат до разглеждане, с оглед осигуряване равнопоставеност на всички кредитори.

Поради несъвпадане на правните изводи на двете инстанции определението следва да бъде отменено, а делото върнато на първоинстанционният съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Водим от горното, Варненският апелативен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ определение No-214/25.06.2018 година, постановено по т.д.68 по описа за 2017 година на Окръжен съд Търговище, с което не е допуснат до разглеждане оздравителен план с вх.2341/15.06.2018 година и ВРЪЩА на ТОС за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: