ОПРЕДЕЛЕНИЕ

78/27.01.2016

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД –Търговско отделение в закрито заседание на  26.01.2016 г. в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВИЛИЯН П.

          ЧЛЕНОВЕ:НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

                   ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

 

като разгледа докладваното от съдия В.П. ч.т.д.№ 47 по описа за 2016 г., за да се произнесе, съобрази следното:

Постъпила е частна жалба от ищците по т.д.№1338/2015 г. на Окръжен съд Варна, ТО срещу определението на съда от 28.12.2015 г., с което е прекратено производството по същото дело.

Частната жалба е подадена в срок и е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Въпреки многократно дадената възможност на защитата на ищците да отстранят указаните им нередовности на исковата молба, това не е сторено и нередовностите не са отстранени в цялост и след допуснато от съда трето по ред удължаване на срока за това. Няма основание за допускане на поисканото от процесуалния представител на ищците четвърто удължаване на дадения срок, тъй като страната следва да е в състояние да изправи редовността на исковата молба в разумен срок,  в случая - да уточни предмета и размера на претенциите, както и петитума на исковете по чл.134-ЗЗД, а не тепърва да иска събиране на доказателства за установяването им, като поддържа делото висящо с месеци. Времето, предоставено на ищците с трите удължавания на срока, е било напълно достатъчно, за да бъдат изпълнени указанията на съда, в т.ч. за комплектоване на молбата за освобождаване от държавна такса с нужните доказателства или за внасяне на дължимата държавна такса по всички предявени искове с основание - чл.26 и чл.34 – ЗЗД и чл.134 - ЗЗД.

Ето защо, като е прекратил производството по делото поради нередовност на исковата молба, ОС Варна е постановил правилно определение, предвид което същото следва да бъде потвърдено.

Воден от изложеното и на основание чл.278 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

О П Р Е Д Е Л И :

 

 ПОТВЪРЖДАВА определение №4378/28.12.2015 г. на Варненския окръжен съд, ТО по т.д.№1338/2015  г., с което е прекратено производството по делото.

Определението не подлежи на касационно обжалване на основание чл.280, ал.4 – ГПК, тъй като всеки от искове на ищците е с цена под 20000 лв.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            ЧЛЕНОВЕ:1.                       2.