Р Е Ш Е Н И Е   № 41

 

18.02.2019г., гр. Варна.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на осемнадесети февруари две хиляди и деветнадесета година, проведено в състав:

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВИЛИЯН ПЕТРОВ

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:  ГЕОРГИ ЙОВЧЕВ

                                                                               НИКОЛИНА ДАМЯНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията Н. ДАМЯНОВА в. т. д. № 47

по описа на ВнАпС за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4, изр. 2 ЗТР, образувано по жалба на „ДЖИДЖИ Е3” ООД / в жалбата е посочено невписаното ново наименование „Дърводобив груп“/ със седалище с. Аврен, Варненска област, ЕИК 203923756, представлявано от управителя П.М.А., чрез адв. К.С.от ВАК, срещу решение № 29/08.01.2019г., постановено по т. д. № 1932/2018 г. по описа на Варненски окръжен съд, в частта, с която е потвърден отказ рег. № 20181120091858-2/26.11.2018 г. на длъжностно лице по регистрацията към АВп за вписване на подлежащи на регистрация обстоятелства по партидата на дружеството по заявление вх. № 20181120091858, а именно: промяната на наименованието и представителството, допълването предмета на дейност и увеличаване на капитала от 2 лв. на 100 лв.

В жалбата са инвокирани оплаквания за неправилност на решението в обжалваната част. Твърди се пропуск на окръжния съд да съобрази, че по електронната партида на дружеството в ТР изрично е отразен срок за отстраняване на нередовностите – 26.11.2018г., който е бил спазен от заявителя с подаване на заявление Ж 1 с рег. № 20181126150421. Допълнително се излагат и съображения за неправилност на указанията на ДЛР относно необходимостта за спазване на специалната форма по чл. 137, ал. 4 ТЗ, предвид обстоятелството, че съгласно новоприетия дружествен договор общото събрание може да взема решения по всички въпроси само в писмена форма.

Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл. 25, ал. 4 от ЗТР, при наличие на правен интерес от обжалването, и е процесуално допустима.

За да потвърди частично обжалвания отказ решаващият окръжен съдия е направи изводите, че приложеният към заявлението протокол от общо събрание на съдружниците, проведено на 13.11.2018 г., не отговаря на установеното с чл. 137, ал. 4 от ТЗ изискване за форма - нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, както и че дадените от ДЛР указания № 20181120091858/21.11.2018г. са изпълнени след изтичане на срока по чл. 19, ал. 2 ЗТРЮЛНЦ.

Настоящият състав възприема като правилен изводът на ВОС, че за да бъде извършено вписване на заявените промени: в наименованието и представителството, допълването предмета на дейност и увеличаване на капитала от 2 лв. на 100 лв., въз основа на решения на ОСС на търговското дружество - жалбоподател, обективирани в приложен към заявлението протокол от 13.11.2018г., посоченият документ е следвало да отговаря на предвиденото в чл. 137, ал. 4 от ТЗ изискване за форма. Обявеният в ТР учредителен акт на „Джиджи Е3” ООД не съдържа и няма как да предвиди /предвид годината на приемането му/ изрично изключване на приложението на предвидената с разпоредбата на чл. 137, ал. 4 ТЗ /изм. – ДВ бр. 105/2016г./ специалната форма за действителност на изчерпателно посочени от закона решения на ОСС. Решенията на ОСС имат незабавно действие в отношенията между съдружниците и между тях и дружеството, но не и по отношение на третите лица. Длъжностното лице по регистрацията и съдът, сезиран с жалба по чл. 25 ЗТР, преценяват необходимостта от спазване на изискването за специална форма, въз основа съдържанието на обявения в ТР дружествен договор/учредителен акт. Съгласно разпоредбата на чл. 140, ал. 3 ТЗ решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Едва след вписване на новия дружествен договор на търговското дружество / с ново наименование „Дърводобив груп“ ООД/, приет на ОСС на 13.11.2018г., може да се прилага облекчената форма за действителност на решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предл. първо и т. 7 ТЗ.

Неправилен обаче се явява изводът на окръжния съд, че дадените указания № 20181120091858/21.11.2018г. са изпълнени след изтичане на определения срок от длъжностното лице по регистрацията. Съображенията на ВОС по отношение на началото и края на срока по чл. 19, ал. 2 ЗТРЮЛНЦ са правилни, но в случая определеният на заявителя срок за изпълнение на указанията не съвпада с този по чл. 19, ал. 2 ЗТРЮЛНЦ като времеви период, а само като времетраене. Указанията са дадени на 21.11.2018г., а по партидата на дружеството е отразен срок за изпълнение - 26.11.2018г., следователно на заявителя е даден срок от три работни дни. Срокът е започнал да тече от деня, следващ датата на указанията – 22.11.2018г., и е изтекъл в края на 26.11.2018г., който ден се явява последен от срока, тъй като 23 и 24 ноември 2018г. са неприсъствени дни / събота и неделя/. Срокът е бил спазен от заявителя с подаване на заявление Ж 1 с рег. № 20181126150421.

По изложените съображения съставът на ВнАпС намира, че постановеният отказ на длъжностно лице по регистрацията е незаконосъобразен, което налага неговата отмяна, както и отмяна решението на ВОС в обжалваната част. На основание чл. 25, ал. 5 ЗТР на Агенцията по вписванията следва да бъдат дадени задължителни указания да впише в търговския регистър заявените обстоятелства.

Воден от горното, ВнАпС, ТО, І-ви състав

 

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ решение № 29/08.01.2019г., постановено по т. д. № 1932/2018г. по описа на Варненски окръжен съд, в частта, с която е потвърден отказ рег. № 20181120091858-2/26.11.2018 г. на длъжностно лице по регистрацията към АВп по заявление вх. № 20181120091858 за вписване на подлежащи на регистрация обстоятелства по партидата на „ДЖИДЖИ Е3” ООД със седалище с. Аврен, Варненска област, ЕИК 203923756, представлявано от управителя П.М.А., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ отказ рег. № 20181120091858-2/26.11.2018 г. на длъжностно лице по регистрацията към АВп по заявление вх. № 20181120091858 за вписване на подлежащи на регистрация обстоятелства по партидата на „ДЖИДЖИ Е3” ООД със седалище с. Аврен, Варненска област, ЕИК 203923756, представлявано от управителя П.М.А., а именно: промяната на наименованието и представителството, допълването предмета на дейност и увеличаване на капитала от 2 лв. на 100 лв..

Указва на Агенция по вписванията да впише в Търговския регистър, по съответната партида, всички заявени обстоятелства по заявление вх. № 20181120091858.

 

Препис от решението ДА СЕ ИЗПРАТИ на Агенцията по вписванията.

 

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                   ЧЛЕНОВЕ:  1.                       2.