Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 211

 

Гр.Варна, 25.08.2016г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение в закрито заседание на двадесет и четвърти август през двехиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

                                                                                           ДАРИНА МАРКОВА     

 

           Като разгледа докладваното от съдията Дарина Маркова в.търг.дело № 472 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.606 от ГПК, образувано по частна жалба на „Асоциация на българските частни пристанища”, сдружение с нестопанска цел, със седалище гр.Варна, срещу решение № 311 от 18.07.2016г. на Варненски ОС по фирм.дело № 1195/06г., в частта му, с която е отказано вписване по партидата на сдружението на промени в обстоятелства – вписване на новоизбран управителен съвет на сдружението по заявление вх.№ 18769 от 30.06.2016г.

В частната жалба се твърди че решението в обжалваната му част е неправилно. Твърди че доколкото в чл.31 от ЗЮЛНЦ е предвидено, че УС представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове и се разпорежда с имуществото на сдружението, както и че на основание чл.18 ал.1 т.3 от ЗЮЛНЦ на вписване подлежат имената и длъжностите на лицата, представляващи сдружението, то на вписване подлежи и новоизбрания състав на УС. Сочи, че макар и УС да е определил името и длъжността на лицето, представляващо сдружението, то това определяне може да бъде променено във всеки един момент от УС и тогава УС би могъл да представлява сдружението заедно. Излага че с оглед предоставените на УС от закона и устава права и с оглед правната сигурност членският състав на УС следва да бъде обстоятелство, подлежащо на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Моли съда да отмени решението в обжалваната му част и да постанови друго, с което промяната в състава на УС да бъде вписана.

Предявената жалба е депозирана в срока по чл.275 от ГПК, от надлежна страна, срещу подлежащ на обжалване съдебен акт. Разгледана по същество, същата е неоснователна по следните съображения:

Със заявление вх.№ 18769 от 30.06.2016г. от новоизбрания председател на УС и представляващ „Асоциация на българските частни пристанища”, сдружение с нестопанска цел, са заявени за вписване промени в обстоятелства по партидата на сдружението, а именно: промени в персоналния състав на УС, промяна в председателя на УС и представляващ сдружението и вписване на нов член на сдружението.

Няма спор пред въззивната инстанция за валидното възникване на заявените за вписване промени в обстоятелства, установени от представените със заявлението писмени доказателства. Спорът, въведен пред въззивния съд с частната жалба е подлежи ли на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел персоналния състав на Управителния съвет на сдружението с нестопанска цел.

Чл.18 във връзка с чл.20 от ЗЮЛНЦ регламентира обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Това са тези обстоятелства, които следва да бъдат известни на третите лица за да могат да им бъдат противопоставими. Чл.18 ал.1 т.1 във връзка с чл.20 от ЗЮЛНЦ предвижда вписване на органите на сдружението – върховен, управителен и представителен орган, но не и техния персонален състав. На самостоятелно основание съобразно чл.18 ал.1 т.3 от закона на вписване в регистъра подлежат имената и длъжностите на лицата, представляващи юридическото лице с нестопанска цел.

Въпросите за органите на сдружението са уредени в раздел ІV на Устава на сдружението. Уредбата в устава досежно правомощията на УС е без отклонения от разпоредбите на чл.31 от ЗЮЛНЦ. На УС е предоставена възможността да представлява сдружението или да определи обема на представителната власт на отделни членове. В съответствие с предоставената възможност още при възникване на сдружението от УС е взето решение председателят на УС да представлява сдружението пред трети лица. Поради което и съобразно взетото решение представителен орган на сдружението е председателя на УС, съответно само неговото име и длъжност подлежи на вписване в регистъра. Действително в правомощията на избрания от общото събрание УС е както да смени своя председател, така и да оттегли предоставеното му овластяване. Но това към момента не е осъществено – няма промяна в предоставеното на председателя на УС право да представлява сдружението. Налице е смяна в представляващия сдружението председател, която промяна е вписана с решението на регистърния съд. Ако УС оттегли овластяването на своя председател, това би било нова промяна в подлежащи на вписване на обстоятелства, която следва да бъде заявена.

В подкрепа на становището, че персоналния състав на управителния орган не подлежи на вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел са и съществуващите изрични разпоредби в специалните закони. Така например чл.9 ал.4 т.3 и т.4 от ЗНЧ изрично предвижда вписване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел освен името и длъжността на лицето, което представлява читалището, така и имената на членовете на настоятелството и на проверителната комисия на читалището. 

С оглед на така изложеното настоящият състав на въззивния съд намира, че персоналният състав на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел не е сред обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, воден в окръжния съд, съобразно чл.18 от ЗЮЛНЦ. В този смисъл са и поставени решения на апелативни съдилища – решение № 104 от 23.06.2015г. по ч.гр.дело № 293/15г. по описа на ВАС, решение № 262 от 31.05.2011г. по в.т.дело № 568/11г. на ПАС.

Предвид на това и решението на регистърния съд в обжалвана му част следва да бъде потвърдено.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 311 от 18.07.2016г. на Варненски ОС по фирм.дело № 1195/06г., в частта му, с която е отказано вписване по партидата на „Асоциация на българските частни пристанища”, сдружение с нестопанска цел на персонален състав на новоизбран управителен съвет на сдружението по заявление вх.№ 18769 от 30.06.2016г.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       ЧЛЕНОВЕ: