О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

645                                                       2014 година                           град Варна

 

          Апелативен съд – Варна                                търговско  отделение

на първи октомври                                                                  година 2014

в закрито заседание в състав :

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :  В.Аракелян                                                                                 ЧЛЕНОВЕ          :  М.Христова                                                                                                     М.Недева

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.ч.т.д. № 474 по описа  на Варненския апелативен съд за 2014г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.274 ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от „Т* п* л*” -  дружество, съществуващо съгласно законите на Б* В* о*, с дружествен регистрационен № 1714922, с адрес Т* Ч*, пощенска кутия ***, Р* Т*, Т*, Б* В* о*, представлявано от директора С* К* против определение № 274/25.06.2014г. на Шуменския окръжен съд, постановено по т.д. № 278/2014г., с което е прекратено производството по делото като недопустимо поради липсата на активна процесуална легитимация на ищеца да предяви иска по чл.679 ал.1 ТЗ и поради неизпълнение на разпореждането на съда за отстраняване на нередовности на исковата молба. По съображения, подробно изложени в жалбата, моли съда да отмени обжалваното определение и върне делото на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Тъй като производството по делото е прекратено поради липсата на активна процесуална легитимация на ищеца да води предявения от него иск , както и на осн.чл.129 ал.3 ГПК препис от настоящата частна жалба не се връчва на ответника по иска.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намери следното :

          Частната жалба е подадена в срок от надлежна страна в процеса и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт, поради което е процесуално допустима.

          Разгледана по същество, същата се явява основателна, по следните съображения :

„Т* п* л*” е сезирало съда по несъстоятелността с искане  с правно основание чл.679 ал.1 ТЗ за отмяна като незаконосъобразни и постановени при ощетяване на част от кредиторите на решения на събранието на кредиторите на „Е* П* Д*” АД / в несъст./, ЕИК 200958720, проведено на 15.04.2014г. Дружеството не е кредитор на несъстоятелния длъжник с прието вземане. Активната си процесуалноправна легитимация за предявяване на искането си извежда от издадени в негова полза Постановления за възлагане  като даване вместо плащане  на осн.чл.510 ГПК на запорирани в полза на неговия цедент „П* и* б*”  АД вземания на длъжниците по изпълнението „О* С* Б*” ООД, гр.Варна / изп.дело № 20137800400430/,  „А* М*”  ЕООД, гр.Търговище / изп.дело № 20137800400375/,  „О* С*П* 2”  ООД, гр.Варна / изп.дело № 20137800400375/ и Ч* А* А* / изп.дело № 20137800400376/, всички изп.дела на ЧСИ В* Л*, с рег. № 780 на КЧСИ, с РД – СГС,  които длъжници се явяват едновременно и кредитори с приети вземания  в производството по несъстоятелност на „Е* П* Д*” АД.

ТЗ е предвидил изчерпателно реда, по който вземанията в производството по несъстоятелност се предявяват, приемат и оспорват /чл.685 – 695 ТЗ/. Промени в списъка на приети вземания могат да се извършат  единствено чрез процедурата по оспорването му – чл.690 ТЗ или чрез установителен иск по чл.694 ТЗ. Списъкът на приетите вземания може да бъде допълнен и чрез последващи допълнително предявени и приети по предвидения в закона ред вземания – чл.695 ТЗ. Липсва изрично предвидена законова възможност списъка на приетите вземания да бъде изменян /актуализиран/ в резултат на настъпили след одобряването му ЮФ с транслативен ефект. Независимо от това съгласно доктрината и установяващата се в тази насока съдебна практика настъпилите промени в качеството на кредитор на несъстоятелността следва да бъдат съобразени във всички случаи към момента на упражняване на съответните права./ така в.ч.т.д. № 687/2013г. ВнАпС; опр.317/06.06.2012г. на ВнАпС по в.ч.т.д.№ 340/12г., недопуснато по касационна проверка по ч.т.д. № 668/12 на ВКС, ТК, ІІ т.о./

           По изложените съображения изводът на първоинстанционния съд, че жалбоподателят не е кредитор по смисъла на чл.616 ТЗ, тъй като не разполага с прието в ПН вземане, не се споделя. В производството по чл.679 ал.1 ТЗ първоинстанционният съд дължи произнасяне по активната процесуална легитимация на ищеца в преюдициален на самото производство аспект, като съобрази всички представени в тази насока доказателства за настъпили след одобряването на списъка на приетите вземания промени в титулярството на тези вземания в резултат на извършената цесия и издадените във връзка с нея постановления за възлагане  като даване вместо плащане по реда на чл.510 ГПК  по посочените от ищеца изпълнителни дела.

          Указанията на съда за изправяне на нередовности на исковата молба настоящият състав намира за изпълнени : представени са доказателства за внесена държавна такса по сметката на ОС в размер на 25лв, както и 40лв – такса за призоваване на кредиторите чрез Държавен вестник.

          При това положение обжалваното определение следва да бъде отменено, а делото – върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Водим от горното, съдът

 

О     П    Р    Е    Д     Е    Л    И     :

 

          ОТМЕНЯ определение № 274/25.06.2014г. на Шуменския окръжен съд, постановено по т.д. № 278/2014г., с което е прекратено производството по делото  и

          ВРЪЩА делото на Шуменския окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

          Определението е окончателно.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                           ЧЛЕНОВЕ :