О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

536/Варна, 03.09.2018

 

Варненският апелативен съд, търговско отделение, в закрито съдебно заседание  в състав

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАНУХИ АРАКЕЛЯН

                            ЧЛЕНОВЕ: АНЕТА БРАТАНОВА

ДАРИНА МАРКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия А.Братанова в.ч.т.д.№ 474/2018 год. по описа на ВАпС, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.274 и следв. ГПК.

Образувано е по частна жалба от «Юнион Корект» АД и «Юнион Инвест 2010» АД против Определение № 2161/19.06.2018 год., постановено по т.д.№ 801/2011 год. по описа на ВОС, постановено по реда на чл. 248 ГПК.

Съдът съобрази, че към датата на изпращане на частната жалба, постановеният по делото съдебен акт – Решение № 300/19.04.2018 год.  не  е влязъл в законна сила. Постъпилата по делото въззивна жалба вх.№ 14512/16.05.2018 год. е върната с разпореждане № 6712/10.07.2018 год., връчено на подателя на 30.07.2018 год. Последното, с оглед редакцията на чл. 61, ал.2 ГПК, приложима до 01.09.2018 год., не е влязло в законна сила.

Спорът във връзка с отговорността за разноските, разпределена със съдебния акт, може да бъде предмет на самостоятелно разглеждане единствено при окончателно приключване на материалноправния спор по същество. Горното е обусловено от акцесорния, обусловен характер на отговорността за разноски.

Предвид изложеното, частната жалба следва да бъде върната на ОС – Варна. Същата следва да бъде самостоятелно администрирана едва след влизане в сила на съдебния акт по съществото на спора. В противен случай, същата следва да бъде изпратена, ведно с въззивната жалба.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по ч.т.д.№ 474/2018 год. по описа на  АС – Варна.

ВРЪЩА делото на ОС – Варна за изпълнение на дадените указания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ                                                     ЧЛЕНОВЕ