ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№   581/05.10.2017                                               04.10.2017 год.                                 Град Варна

Апелативен съд                                                               Търговско отделение

На  04-и октомври                                                                Година 2017год.

В    закрито заседание в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ    

                                      ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА  МАРКОВА

                                                         ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

 

Като разгледа докладваното от Р.Славов в. ч.търговско дело

№ 475 по описа за 2017 година и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 274 и сл. от ГПК.

          Образувано е по подадена частна жалба от адв. Д.Д. *** като пълномощник на „Рива Шуус”ООД, против Разпореждане № 6666 от 26.06.2017год. постановено по в.т.д. № 226/2017год. на Варненски окръжен съд, с което е върната касационната жалба на жалбоподателя срещу постановеното решение по делото.

Счита същото за неправилно, като оспорва становището на съда относно търговския характер на делото.

Частната жалба е подадена в срок от лице с правен интерес от обжалване на разпореждането  на окръжния съд, като неизгодно за него  и е редовна.  При разглеждането й по същество, съдът съобрази следното:

По в.т.д. № 226/2017год. по описа на ВОС съдът е разгледал предявен от „Рива Щуус”ООД гр.Добрич срещу „СК Нев”ЕООД иск по: чл.422 ГПК с цена на иска 5 443,20лв. Срещу постановеното решение № 308 от 05.05. 2017год. по  в.т.д. № 226/2017год. е постъпила  касационна жалба рег.№ 16179/06.06.2017год. от адв. Д.Д. *** като пълномощник на „Рива Шуус”ООД. С обжалваното Разпореждане № 6666 от 26.06.2017год. постановено по в.т.д. № 226/2017год. Варненски окръжен съд е върнал касационната жалба, на основание чл.286 ал.1 т.3 ГПК.

Разпореждането е законосъобразно, понеже  касационната жалба срещу постановеното решение е недопустима.  Делото е търговско, тъй като е с предмет уреждане на отношения възникнали  на основание  сключен наемен договор-т.е. предмет на делото са отношения по  повод на търговската дейност на дружествата-ищец и ответник.

Основното съображение, изложено в частната жалба, от което се прави извод че спорът между страните е гражданскоправен, е че според жалбоподателя, всички дела, разглеждани като първа инстанция от Районен съд не са   и не могат да бъдат търговски, понеже чл.365 ГПК не се прилага за тях.

Тези изводи не могат да бъдат споделени. В чл.280 ал.2 ГПК-разпоредбата с която се очертава обхвата на касационното обжалване изрично е посочено, че не подлежат на касационно обжалване:

Т.1.-Решенията по въззивни дела с цена на иска до 20 000лв. за търговски дела. А понеже съобразно разпоредбата на чл.104 т.4 ГПК, на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000лв., следва да се направи извод, че разпоредбата на чл.280 ал.2 т.1 ГПК се отнася за  искове, разгледани изключително като първа инстанция от Районен съд.  Следователно, в компетенциите на районния съд е същия да разглежда и търговски дела, които се разглеждат от него по общия исков ред, като разбира се, това обстоятелство не може да промени характера им на граждански, понеже критериите  за това са други.

Следователно, подадената касационна жалба е срещу решение, което не подлежи на касационно обжалване –съобразно разпоредбата на чл.280 ал.2 т.1 ГПК. Това е така, понеже, както се изложи, решениетое  постановено  по търговско дело с цена на иска до 20 000лв., поради което законосъобразно с обжалваното разпореждане съдът е върнал касационната жалба на основание чл.286 ал.1 т.3 ГПК.

Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

                                            О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

          Потвърждава  Разпореждане № 6666 от 26.06.2017год. постановено по в.т.д. № 226/2017год. на Варненски окръжен съд, с което е върната касационна жалба рег.№ 16179/06.06.2017год. подадена от адв. Д.Д. *** като пълномощник на „Рива Шуус”ООД, срещу решение № 308 от 05.05. 2017год. по  в.т.д. № 226/2017год

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:              ЧЛЕНОВЕ: 1.                        2.