О   П   Р   Е   Д   Е   Л   Е   Н   И   Е

 

 

№   628/04.09.                                         2019 година                           град Варна

 

Апелативен съд – Варна                    търговско  отделение

на четвърти септември                                                 година 2019

в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         В.Аракелян

ЧЛЕНОВЕ:М.Недева

                             Н.Дамянова

 

като разгледа  докладваното от съдията М.Недева в.т.д. № 475  по описа  на Варненския апелативен съд за 2019г., за да се произнесе, взе пред вид следното :

          Производството по делото е по реда на чл.267 ГПК.

          Образувано е  по подадена въззивна жалба от „Агро плам 88“ ЕООД, с.Д. срещу решение № 68/15.05.2019г. на Добричкия окръжен съд, постановено по т.д. № 228/2018г.

След проверка редовността на въззивната жалба, съдът установи, че същата е депозирана в срок, от надлежна страна и срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Жалбата е подадена от процесуален представител – адв.К.. Видно от представеното на л.6 от първоинстанционното дело пълномощно учредената й представителна власт не обхваща и съдебното производство пред въззивната инстанция. Това обуславя нередовността на въззивната жалба, респ. необходимостта от прекратяване на образуваното по същата въззивно производство и връщане на делото за предприемане на допълнителни действия по администрирането й.

След размяна на книжата по въззивната жалба в законоустановения срок е депозиран писмен отговор от  „ Стойчеви 57-62“ ООД-гр. Добрич, чрез адв. Г.. Съдът констатира, че по делото липсват доказателства за учредена представителна власт и на пълномощника на въззиваемата страна адв.Г. за въззивната инстанция, което обуславя необходимостта от потвърждаване на осъществените от нея процесуални действия по подаване на отговор на въззивната жалба.

Предвид гореизложените съображения, производството по в. т. д. № 475/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд следва да бъде прекратено, а делото – върнато на Добричкия окръжен съд за продължаване на действията по администриране на въззивната жалба и постъпилия по същата писмен отговор, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд по компетентност за произнасяне по същество.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по в. т. д. № 475/2019 г. по описа на Варненския апелативен съд.

ВРЪЩА делото на Добричкия окръжен съд за администриране на въззивната жалба и постъпилия по същата писмен отговор съобразно изложеното по – горе, след което делото да се изпрати на Варненския апелативен съд по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                    ЧЛЕНОВЕ: