Р Е Ш Е Н И Е

276/13.12. 2017 год.                           гр.Варна

        В ИМЕТО НА НАРОДА

ВАРНЕНСКИЯТ АПЕЛАТИВЕН  СЪД  - Търговско отделение в публичното заседание на  01.11.2017 г. в  състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАДОСЛАВ СЛАВОВ 

 ЧЛЕНОВЕ:  ДАРИНА МАРКОВА

            ЖЕНЯ ДИМИТРОВА

при секретаря Десислава Чипева,  като разгледа докладваното от съдия Р. СЛАВОВ  в.т.дело № 476  по описа за  2017  год., за да се произнесе с решение, съобрази следното:

Производството е по реда на чл. 258 ГПК.

Постъпила е жалба от “ЕЛДОМИНВЕСТ“ООД гр.Варна,  с представляващ Й Ц В - Г, чрез пълномощникът си адв.Г. А. ***- ищец по т.д. № 1186/2016год. по описа на ОС-Варна, срещу постановеното решение по делото с № 481/13.07.2017год., с което е отхвърлен като неоснователен предявеният от  въззивника  срещу „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС“ООД иск с правно основание чл.79 ал.1 ЗЗД, вр.чл.367 и сл. ТЗ, вр. чл.17 ал.1 пр.3, вр. чл.23 ал.1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки /СМР/ и чл.86  ал.1 ЗЗД за сумата  от 50 165,86лв., представляваща стойността на  372 ел. бойлера, с общо тегло 10 416кг., ведно със законната лихва върху главницата до окончателното плащане на сумата, сумата от 502,66лв. –мораторна лихва за забава от датата на получаване на поканата до датат на исковата молба-10.08.2016год. и сумата 10 033,176лв.-стойност на дължимия ДДС, поради неизвършване  на вътреобщтностна доставка, ведно със законната лихва върху главницата до окончателното плащане на сумата и с което е осъден да заплати разноски на ответника в размер на 3 500лв.

Счита решението за  неправилно- поради  нарушение на процесуалния и материалния закон и необоснованост на същото, по изложени съображения, като се иска неговата отмяна и постановяване на ново, с което искът да бъде уважен така, както е предявен.

Изложени са твърдения, според които съдът не е посочил на страните за кои от сочените от тях обстоятелства не сочат доказателства, каквото е изискването на чл.146 ал.2 ГПК:

Сочи се също, че съдът неоснователно се е позовал на представена от ответника фактура, която доказвала доставка при условиe FSA, позовал се е неоснователно на ИНКОТЕРМС, относно преминаването на собствеността и риска и е лишил въззивника от правото да установи действителните права и задължения по продажбеното правоотношение.  Изложени са също твърдения и съображения за постановяване на решението в противоречие с материалния закон. Излага, че относно спорното обстоятелство-дали договорът за превоз е сключен между ищеца и ответника, съдът не е приложил установената от закона презумпция-чл.4 и чл.9 КДМАПС, която не е  оборена от ответника.

Изллага също, че съда неправилно е квалифицирал договора за превоз като неформален и консенсуален, а не като реален, понеже за сключването му е необходимо предаването на стоката. За това оспорва като незаконосъобразни изложените в решението аргументи против реалния характер на договора за превоз. За това счита, че следва да се приеме че е сключен и съотвено че е налице неизпълнение на договора за превоз от страна на ответника, понеже стоката не е доставена на посоченото в товарителницата лице. 

С жалбата се иска решението да бъде отменено и постановено друго,  с което предявения иск да бъде уважен в претендирания размер.

Жалбата отговаря на изискванията на чл.260 и чл.262 ГПК и е допустима.

С писмен отговор на процесуален представител на въззиваемата страна, жалбата се оспорва като неоснователна, по изложени съображения.

В съдебно заседание жалбата се поддържа от процесуален представител на въззивника и  съответно се оспорва чрез процесуален представител на въззиваемата страна. Страните претендират присъждане на сторените разноски.

Съдът, след преценка на представените по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по спора, в съответствие с правомощията си по чл. 269 от ГПК, намира за установено следното от фактическа и правна страна относно обжалваното решеине:

Предмет на разглеждане от настоящето производство е:

Иск с  правно основание чл.79 ал.1 ЗЗД вр.чл.367 ТЗ вр.чл.17 вр.чл.23 ал.1 КДМАПС и чл.86 ЗЗД, за заплащане на  сумата  от 50 165,86лв.-главница, сумата от 502,66лв.-мораторна лихва и сумата от 10 033,17лв.-дължим ДДС, ведно със законната лихва ведно със законната лихва върху главниците до окончателното плащане на сумата.

Производството пред първоинстанционния съд е образувано по искова молба от „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД, ЕИК 103004396, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“, № 275А, представлявано от Й Ц В - Г срещу „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС“ ООД, ЕИК 103082651, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, УПИ 044002, представлявано от Е И Е, чрез която са предявени искове с правно основание чл. 79, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 367 и сл. ТЗ, вр. чл. 17, ал. 1, предл. 3, вр. чл. 23, ал. 1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, с които ищецът моли да бъде осъден ответникът да заплати сумата 50165.86 лв., представляваща стойността на 372 електрически бойлера, всеки с вместимост 80 л., с единична цена 70 евро/броя, с общо тегло от 10416.00 кг., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до датата на погасяване на задължението, сумата 502.66 лв., представляваща мораторната лихва за забава върху главницата от датата на получаване на поканата за плащането от ответника - 06.07.2016 г. до датата на исковата молба - 10.08.2016 г. и сумата 10033.17 лв., представляваща стойност на дължимия ДДС, поради неизвършване на вътреобщностна доставка (ВОД) и липса на доказателства за извършена ВОД, ведно със ведно със законната лихва

Претенцията се основава на следните твърдения: На 06.06.2016 г. между „Елдоминвест” ООД и ответника е сключен договор за международен превоз на стоки за 372 бр. електрически бойлера, по направлението гр. Варна - гр. Загреб/Луцко, Р. Хърватия. Излага, че товародател по така сключения договор за превоз е „Елдоминвест” ООД, а товарополучател е хърватското дружество „Гера трговина” ДОО. Твърди се, че стоката е натоварена на превозно средство с per.номер № В 6111 РТ/В 0379 ЕС, собственост на ответника на 06.06.2016 г. След натоварване на стоката е съставена международна товарителница (ЧМР/CMR), подписана от изпращача/товародател и превозвача - ответника. Върху нея е отбелязана инструкция до получателя да върне подписан и подпечатан екземпляр от ЧМР на посочения в него електронен адрес за целите на ДДС. Излага, че на водача на МПС е връчен и търговски документ - фактура № 9000005420/06.06.2016 г. с получател хърватското дружество „Гера трговина” ДОО, на стойност 25 649.40 евро, равняващи се на 50165.86 лв. Твърди, че до датата на иска стоката не е получена от товарополучателя „Гера трговина” ДОО и не е върнат подписан и подпечатан екземпляр от товарителницата съобразно дадените указания. За това твърди, че е налице пълно неизпълнение на договор за превоз, сключен между страните и стоката не е доставена на получателя.  Твърди, че неизпълнението на договора за превоз дава основание за ангажиране отговорността на превозвача за настъпилите вреди.

Настъпилата вреда за ищеца, се изразява в стойността на липсваща стока, -25 649,40евро, като освен претенцията за заплащане на същата, се претендира  и размера на дължимия данък върху добавената стойност при данъчна ставка 20% на осн. чл. 26, ал. 2 от ЗДДС, понеже е неприложим режимът за ВОД, който предвижда  облагане с нулевка ставка. За това претендира заплащане на сумата 10033.17 лв., представляваща вреда, намираща се в пряка връзка с неизпълнението на договора. Това  е така, понеже третото лице „Гера трговина” ДОО не е получило стоката, поради което не може да се търси потвърждаване на доставката от негова страна и представяне на изискуемите документи за приспадане на дължимия ДДС.

С нотариална покана, връчена на ответника на 06.07.2016 г., същият е поканен в срок от три дни да заплати на ищеца обезщетение в размер на 50165.86 лв., представляващо стойността на изгубената стока.претендира и законна лихва  в размер 502,66лв.от датата на получаване на поканата до датата на завеждане на иска.

Ответникът „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС“ ООД в писмен отговор, оспорва предявените искове като неоснователни. Оспорва наличието на сключен между страните договор за международен превоз на стоки, като твърди, че ищецът не е възлагал извършване на транспортна услуга на ответника, позовавайки се на правилата на международна търговия – ИНКОТЕРМС. Излага също изпълнение на превозвача по доставяне на стоката, като твърди, че същата е получена от купувача и  документите са подписани от купувача.Позовава се на ФСА - „франко превозвача”, като обосновава преминаването на риска от погиване на стоката у  купувача с предаването й на превозвач.

В допълнителния писмен отговор сочи, че  е извършил превоза съгласно заявка – договор № 353/06-2016 г., като в качеството на спедитор е действало друго чуждестранно дружество „Авто М.Б.” ДОО, Словения Излага, че в договора е посочено, че това чуждестранно дружество е платец на навлото и че се товари по разпореждане на „Гера трговина” ДОО.

Съдът съобрази следното:

Не се оспорва, а това се установява и от събраните по делото писмени доказателства, следното: Представена е Международна товарителница от 06.06.2016 г., с отбелязване че е изготвена във Варна. Като изпращач в графа едно е посочен „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД, а като получател на товара е отбелязан „Гера Трговина” Д.О.О.  В представената товарителница – в т.3 като разтоварен пунк е посочен: Луцко, 10000, Загреб, Хърватия, а като вид на стоката е посочено – 372 броя водонагреватели с тегло 10 416кг.  Като приложени документи е посочена фактура № 9000005420/06.06.2016 г

В графа 16 „превозвач” е посочен ответникът  „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС“ ООД. Не се оспорва, че товарителницата е подписана от представители на страните по делото, както и че на посочената дата и място, ищецът е натоварил 372 бр. ел. бойлера, на МПС, собственост на ответното дружество.

Представена е и издадена от ищеца фактура № 9000005420/06.06.2016 г. на обща стойност 25649.40 евро -в левова равностойност – 50165.86 лв., в която като купувач е посочен чуждестранното дружество „Гера Трговина” Д.О.О., при условия на доставката FCA /франко превозвача/,Елдоминвест, Варна.

 Към посочената фактура е представен и протокол за самооблагане /21/

№ 0000000002/15.08.2016 г., съставен от „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД, удостоверяващ размер на данъчната ставка от 20% или размер на данъка 10033.17 лв.

За установяване на размера на данъка и неговото деклариране пред НАП, като доказателства по делото са приобщени дневника за продажби на дружеството /стр.58/,, извлечение по сметка на дружеството от 13.09.2016 г., справка – декларация за облагане с данък и хронология на счетоводните статии  за периода 01.08.2016 г. - 31.08.2016 г.

С нотариална покана, получена от ответното дружество на 06.07.2016 г., ищецът е поканил ответника в срок от три работни дни от датата на връчване на поканата, да заплати обезщетение в размер на 50165.86 лв., представляваща стойност на изгубена стока – 372 електрически бойлера, поради неизпълнение на сключения между страните договор за превоз от 06.06.2016 г.

От страна своя страна „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС“ ООД е изпратил нотариална покана до „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД, получена от последния на 18.07.2016 г., с която ответникът заявява, че договорената услуга е изпълнена и не следва да се държи отговорен за неизпълнение.

По делото са приобщени и поръчка с № 353/06-2016, издадени от „Авто МБ” ДОО с експедитор „МП Канотранс” ООД, с направление на стоката до Словения, Илирска Бистрица, в срок до 10.06.2016 г.

Представена по делото е и депозирана от „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД жалба до Върховна държавна прокуратура на Р.Словения, в която се навеждат оплаквания за осъществена измама от трето лице относно поръчка на процесните водонагреватели от името на чуждестранното дружество „Гера трговина” Д.О.О.

С оглед на изложеното, настоящият състав на Варненски апелативен съд, достигна до следните изводи:

Претенцията на ищеца се основава на неизпълнение на договор за превоз от страна на ответното дружество.

В процеса е спорно наличието на валидна облигационна връзка между страните. Становището на ищеца е че е налице валидна такава, на основание Международната товарителница от 06.06.2016год., подписана и неоспорена от насрещната страна. Становището на насрещната страна-ответник е, че между страните няма сключен договор за превоз, респективно ищецът не е  възлагал извършването на транспортна услуга на ответника.

Относно спорното обстоятелство-наличието на валидна облигационна връзка, съдът съобрази следното:

Представена е Международна товарителница от 06.06.2016 г., с отбелязване че е изготвена във Варна. Като изпращач в графа едно е посочен „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД, а като получател на товара е отбелязан „Гера Трговина” Д.О.О.  В представената товарителница – в т.3 като разтоварен пунк е посочен: Луцко, 10000, Загреб, Хърватия, а като вид на стоката е посочено – 372 броя водонагреватели с тегло 10 416кг.  Като приложени документи е посочена фактура № 9000005420/06.06.2016 г

В графа 16 „превозвач” е посочен ответникът  „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС“ ООД. Не се оспорва, че товарителницата е подписана от представители на страните по делото, както и че на посочената дата и място, ищецът е натоварил 372 бр. ел. бойлера, на МПС, собственост на ответното дружество-превозвач.

Следователно, изпращач е търговец със седалище в РБългария, а получател е лице със седалище в друга държава. Това  обстоятелство прави извършения превоз международен и се урежда от Конвенция за договора за международен автомобилен превоз на стоки / CMR / Ратифицирана  с Указ № 1143 на ДС от 2907.77год./.  В чл.1 т.1 изрично е посочено приложното поле на Конвенцията:-Същата се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на стоки с превозни средства срещу заплащане,  когато мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденотто място за доставяне , така като са посочени в договора,  се намират в две различни държави...

Безспорно, извършения автомобилен превоз отговаря на посочените изисквания, респективно същият попада в приложното поле на Конвенцията../ CMR /.

Съобразно чл.3 Превозвачът отговаря  за действията и пропуските на своите служители  и на всички лица, до които е прибягнал..

Съобразно чл.4 от Конвенцията …Договорът за превоз се установява с товарителница. Липсата, нередовността или загубата на товарителницата не засягат нито съществуването, нито действието на договора за превоз, който остава подчинен на разпоредбите на конвенцията.

В конкретния случай, е представена Международна товарителница от 06.06.2016 г., по която  Като изпращач в графа едно е посочен „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД, а като получател на товара е отбелязан „Гера Трговина” Д.О.О.  В представената товарителница – в т.3 като разтоварен пунк е посочен: Луцко, 10000, Загреб, Хърватия, а като вид на стоката е посочено – 372 броя водонагреватели с тегло 10 416кг.  Като „Превозвач” е посочен ответникът „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС“ ООД. Товарителницата е подписана от страните, обстоятелство, което не е спорно, като не е спорно също, че стоката не е доставена на посоченото място на разтоварване, както и на соченото за получател дружество.

Следователно, фактически извършения превоз на стоки, с място на приемане на стоката в РБългария и място на доставяне в друга страна, означава че страните са сключили и са обвързани от договор за международен автомобилен превоз на стоки /както се посочи в чл.4, дори липсата на товарителница не засяга съществуването и действието на договора за превоз/.

Конкретно в процеса както се посочи, ищеца е представил товарителница, в която са посочени условията на договора за превоз-разтоварен пункт, получател, вид на стоката. Като единствен превозвач е посочено ответното дружество /в т.17.- Последоваателни превозвачи, не е отбелязано  нищо/. В представената от ищеца попълнена бланка, подписана от двете страни, изрично е посочено, че същата е Межународна товарителница / CMR/ и е отбелязано, че Този превоз , независимо от всяка противна клауза, е подчинен на Конвенцията относно договора за международен превоз на стоки по пътищата.

Следователно, страните са обвързани от валиден международен договор за превоз, от една страна-от самия международен характер на превоза и от друга-от съставената и подписана преди извършване на превоза Международна товарителница от 06.06.2016 г., с изпращач на товара ищецът „ЕЛДОМИНВЕСТ” ООД,  и превозвач- ответникът  „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС“ ООД. Че товарителницата има роля и на превозен договор между страните следва и от чл.9 от Конвенцията, според който: т.1-Товарителницата удостоверява до доказване на противното условията на договора и получаването на стоката от купувача.

Видно е, че съдържанието на товарителницата съдържа изискуемине данни посочени в чл.6 от Конвенцията.

Поетите задължения от превозвача по превозниядоговор са посочени в товарителницата- Да достави товара на „Гера Трговина” Д.О.О в посочения  товарителницата разтоварен пунк-Луцко, 10000, Загреб, Хърватия, като е безспорно, че тези задължения не са изпълнени и превозвачът е доставил товара на друго лице и място. Това е достатъчно основание за ангажиране отговорността на превозвача.  Това е така, защото само изпращачът има право да се разпорежда със стоката, до момента, когато вторият екземпляр  от товарителницата бъде предаден на получателя. Това следва от разпоредбата на чл.12 ал.1 от Конвенцията, според който само изпращачът има право да се разпорежда със стоката, да поиска от превозвача спиране на  превоза, промяна на предвиденото място за доставяне, или доставяне на стоката на получател, различен от посочения в товарителницата.

За това с подписване на товарителницата от изпращача и превозвачът превозният договор се счита сключен, като съобразно чл.17 от Конвенцияята, превозвачът е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на товара от момента на натоварването и приемането му за превоз до момента на доставянето му, както и за забавата при доставянето му, на легитимирания получател по товарителницата. За да бъде освободен от отговорност по сключения превозен договор, при доставката посоченият в товарителницата получател трябва също да подпише и подпечата документа с вписване на мястото и датата на доставката. С това предмета на превозния договор се счита за изпълнен, като превозвачът предава екземпляр 2 от оригиналната товарителница на получателя, а задържа за себе си екземпляр 3 от нея. С този екземпляр от оригиналната подписана и подпечатана от получателя CMR товарителница превозвачът удостоверява пред изпращача, че е изпълнил точно и в срок превозния договор. В противен случай той отговаря пред него за липса на товара, евентуално за забава при предаването му или за частични липси или повреди, ако има такива забележки на получателя на товара.

В процеса е безспорно установено, че ответникът не е върнал на изпращача подписан и подпечатан от получателя - „Гера Трговина“ ДОО – гр.Загреб, Хърватия екземпляр от оригиналната CMR товарителница от 06.06.2016 г. С отговора на исковата молба превозвачът е представил копие от товарителницата – л.106 с подпис и печат на същия получател, което не е  заверено за вярност с оригинала. Ищецът е оспорил с ДИМ представеното копие от товарителница, като е заявил, че товарителницата не е заверена за вярност нито от страната, нито от нейния процесуален представител, евентуално- че е неистински документ. С допълнителния отговор на ДИМ ответникът е заявил, че не разполага с оригинала на документа, който му е бил изпратен в незаверено копие от дружеството „Авто М.В“ ДОО -гр.Любляна, Словения в качеството му на твърдян от него спедитор, организирал транспорта за купувача. При това положение правилно в последното по делото заседание, първоинстанционният съд не е приел като доказателство по делото представения от ответника като доказателство незаверен препис от CMR товарителницата на л.106.

Предвид изложеното до тук, следва да се отбележи  следното:

Посочи се, че представеното от ищеца копие на CMR товарителницата от 06.06.2016 г., доказва валидна облигационна връзка между страните. Установи се също, че товарителницата не е подписана от получателя „Гера Трговина“ ДОО – гр.Загреб, Хърватия, за да бъде освободен от отговорност ответника превозвач. Както се посочи, товарителницата CMR е достатъчно доказателство кой е получателят по нея, както и за другите условия по договора /чл.9 от Конвенцията/.  Като допълнение към условията, посочени в товарителницата /относно лицето-получател/, въззивникът ищец е представил и въззивната инстанция е приела /на л.15 и сл. / договор №1/27.04.2016 г. за покупко-продажба на бойлери /водонагреватели/ между „Елдоминвест“ ООД гр.Варна и „Гера Трговина“ ООД – гр.Загреб, Хърватска, с който се установява идентичност между изпращача по товарителницата и продавача и между получателя по нея и купувача.

Изводът, че превозният договор е сключен с процесната CMR товарителница именно между страните по делото не се опровергава от представените от ответника доказателства за друга твърдяна от него договорна връзка. Както се посочи, чрез товарителницата страните са обвързани с валидна облигационна връзка /чл.4 от Конвенцията/, поради което и представените доказателства –удостоверяващи отношения на ответното дружество с трети за процеса лица, нямат отношение към валидността и отговорностите по сключения между страните превозен договор. В допълнение следва да се отбележи, видно от представеното копие, в заявката до превозвача няма посочен получател на товара, а само разтоварен пункт – Илирска Бистрица, Словения, което прави невъзможно точното изпълнение на превозния договор от превозвача. Потвърждение, че превозният договор не е сключен чрез възлагане от посочените двама спедитори, е фактът, че по него не е посочена броя на ел. бойлерите, които е следвало да бъдат превозени,  не е доказано също кой пък е възложител на „Авто М.В“ ДОО– Любляна, Словения и какви са отношенията му с товародателя – ищец. В поръчката на този спедитор на л.128 е посочено, че натоварването е по поръчка на „Гера Трговина“ ООД, Хърватска, но доказателства, че именно това дружество е възложител на спедитора „Авто М.В“ ДОО– Любляна, Словения няма. Същото дружество е посочено като получател по процесната CMR товарителница. Следва да се отбележи, че  получателят може да се разпорежда с товара от момента на съставяне на товарителницата, само ако за това има бележка от изпращача върху тази товарителница – изрично според чл.12 ал.3 от Конвенция CMR. В противен случай правото да се разпорежда със стоката, включително да поиска от превозвача спиране на превоза, промяна на предвиденото място за доставяне или доставяне на стоката на получател, различен от посочения в товарителницата, както се посочи по-горе, е на изпращача – чл.12 ал.1 от Конвенция CMR, като това право се погасява, когато вторият екземпляр от товарителницата бъде предаден на получателя. Няма доказателства някое от посочените условия да е било налице, така че получателят „Гера Трговина“ ООД, Хърватска, за който няма данни да му бил връчен вторият екземпляр от тователницата в посочения разтоварен пункт, за това и не е могъл да се разпорежда с товара, да променя предвиденото място за доставяне или посочения в товарителницата получател.

Съгласно чл.12 ал.7 от Конвенция CMR превозвач, който не изпълни дадените нареждания при условията, предвидени в този член, или който се подчини на такива нареждания, без да изиска представянето на първия екземпляр от товарителницата, е отговорен пред правоимащия за причинените му от този факт щети. Установи се, че ответникът-превозвач въпреки задължението си по чл.14 §1 от Конвенция CMR, не е искал указания или наореждания от изпращача във връзка с пренасочване на товара за друг получател в друга държава.

 Затова не са налице предпоставките са погасяване на отговорността на превозвача по сключения между страните превозен договор, респективно същия е отговорен пред изпращача за липсващия товар.

Предвид изложеното, следва извода, че  с представените доказателства не се опровергава валидността на сключения с товарителницата от 06.06.2016год. превозен договор между страните в процеса, като именно по същия ищецът като изпращач е натоварил 372 бр. ел. бойлери. В допълнение, следва да се отбележи, че ако ответникът превозвач, както твърди, е имал друго правно основание да натовари и превози процесните ел. бойлери, не е следвало да сключва процесния превозен договор, по който е поел цитираните в него задължения.

Предвид изложеното, искът за обезщетение за вреди, представляващи стойността на липсващата стока по фактурна стойност в размер на 50 165,86лв.и за обезщетение за настъпили  вреди, представляващи дължим  и начислен на основание чл.53, ал.3 - ЗДДС ДДС – 20 % върху стойността на стоката в размер на 10 033,17лв.,  поради невъзможност да бъде доказана вътреобщностна доставка, облагаема с нулева ставка на данъка, и за мораторни лихви върху обезщетението за цената на стоката от датата на поканата до ответника до предявяване на иска в размер на 502,66лв., ведно с лихви върху главниците от предявяване на иска до окончателното изплащане на сумите.

Предвид изложеното обжалваното решение е неправилно и следва да се отмени изцяло, като въззивният съд постанови вместо него друго решение, с което уважи претенциите по иска изцяло.

При този изход на спора в полза на въззивника се присъждат и направените разноски за двете инстанции, които са: Сумата от 3 439,18лв. направени разноски пред окръжния съд и сумата от 4 828,95лв.-разноски за въззивната инстанция.

Воден от изложеното и на основание чл.271, ал.1 - ГПК съставът на Варненския апелативен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ решение № 481/13.07.2017 г. на Окръжен съд Варна - ТО по т.д.№ 1186/2016 г. изцяло, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС“ ООД, ЕИК 103082651, гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна, УПИ 044002, представлявано от Е И Е,  да заплати на „Елдоминвест“ ООД - гр.Варна, ЕИК 103004396, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“, № 275А, представлявано от Й Ц В - Г  сумата 50165.86 лв. (петдесет хиляди сто шестдесет и пет лева и 86 ст.), представляваща стойността на 372 електрически бойлера, всеки с вместимост 80 л., с единична цена 70 евро/броя, с общо тегло от 10416.00 кг., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до датата на погасяване на задължението, сумата 502.66 лв. (петстотин и два лева и 66 ст.), представляваща мораторната лихва за забава върху главницата от датата на получаване на поканата за плащането от ответника - 06.07.2016 г. до датата на исковата молба - 10.08.2016 г. и сумата 10033.17 лв. (десет хиляди тридесет и три лева и 17 ст.), представляваща стойност на дължимия ДДС, поради неизвършване на вътреобщностна доставка (ВОД) и липса на доказателства за извършена ВОД, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба-10.08.2016год.  до датата на погасяване на задължението, на осн. чл. 79, ал. 1 ЗЗД, вр. чл. 367 и сл. ТЗ, вр. чл. 17, ал. 1, предл. 3, вр. чл. 23, ал. 1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (CMR) и чл. 86, ал. 1 ЗЗД .

ОСЪЖДА „МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС“ ООД, ЕИК 103082651,, да заплати на „Елдоминвест“ ООД - гр.Варна, ЕИК 103004396, сумита 8268,13 лв/осем хиляди двеста шестдесет и осем лева и 13ст./ - разноски за двете инстанции, на основание чл.78 ал.1 ГПК.

Решението подлежи на обжалване в едномесечен срок от съобщаването му на страните пред ВКС на РБ при предпоставките на чл.280, ал.1 и ал.2 – ГПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                           ЧЛЕНОВЕ :1.                        2.